Strona główna
Logo unii europejskiej

System do weryfikacji jakości i korekty montażu oraz działania pakietów elektronicznych - PLCRC/2830701/06/4013/2018

Data publikacji: 30.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1152964

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-12-05
Pytanie nr 1: W ogłoszeniu znajduje się wzór umowy. Mamy zastrzeżenia co do ewentualnego podpisania umowy tej treści:
a. Par.1 pkt 9 oraz 11 - czy można je usunąć? (znaczenie niejasne)
b. Par.1 pkt 8 - przeniesienie własności następuje po pomyślnej instalacji potwierdzonej protokołem oraz zapłaceniu faktury. Do momentu uzyskania zapłaty urządzenie pozostaje własnością sprzedającego. Proszę o odpowiednią modyfikację.
c. Par.2 pkt 8 - czy można go usunąć? (znaczenie niejasne)
d. Par.4 pkt 1 - termin dostawy zależy od terminu podpisania umowy.
Proponowany w zapytaniu termin dostawy 28.02.2019 jest możliwy do realizacji, ale zależy to od terminu zamówienia (podpisania umowy).
e. Par.5 pkt 4 - wymagany przez producenta termin płatności to 30 dni po instalacji.
f. Par.5 pkt 10. Odsetki za opóźnienie płatności powinny być identyczne z karą narzuconą w Par. 6 pkt1, czyli 0,5% wynagrodzenia netto za dzień opóźnienia Za opóźnienie należą się odsetki ustawowe.
g. Par.6 pkt 3 Nie akceptujemy tej kary umownej. Proszę o zmianę lub wykreślenie tego punktu. Czy jest to możliwe?
h. Par.8 oraz Par.9 Proszę o wykreślenie tych paragrafów - czy jest to możliwe? Wyjaśnienie: z maszyną jest dostarczane oprogramowanie sterujące.
Producent udostępnia wieczystą licencję na jego użytkowanie (wraz z maszyną). Nie udostępnia kodów źródłowych ani nie przekazuje praw własności do oprogramowania.
i. Par.11 pkt 4 - Ogólne warunki zakupu towarów i usług ABB są zbyt ogólnikowe i mam wrażenie, że odnoszą się do robót budowlanych. Czy można zastąpić ten załącznik innym, ewentualnie usunąć go z kontraktu?
Pytanie nr 2:
W celu prawidłowego wykonania instalacji maszyny niezbędne jest zapewnienie ze strony Kupującego: stołu roboczego o odpowiedniej wielkości blatu, mediów w postaci sprężonego powietrza 6 bar i standardowego zasilania jednofazowego 230V o mocy przynajmniej 2kW? Czy Kupujący zapewnia dostęp do mediów oraz stołu jak powyżej?
2018-12-07
Odpowiedź nr 1:
a. pkt 9 oraz 11 par. 1 - Zamawiający nie może zgodzić się na jego usunięcie zapisów. Za ewentualną szkodę powstałą w wziązku z realizacją zamówienie odpowiada Sprzedawca. Wynagrodzenie jest ryczałtowe.
b. Par.1 pkt 8 - Zamawiający nie może zgodzić się na zmianę treści zapisu.
c. Par.2 pkt 8 - Zamawiający nie może zgodzić się na usunięcie zapisu.
d. Par.4 pkt 1 - Zgoda. Termin dostawy może być uzależniony od terminu podpisania umowy a graniczny termin dostawy przesunięty na 29.03.2019r.
e. Płatność w innym terminie niż w środę ze względów technicznych nie jest możliwy. Zatem preferowany termin "pierwsza środa po upływie 30 dni od daty wystawienia fry" zostaje podtrzymany.
f. Zgodnie z k.c. kara umowna może zostać zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Zapis zostaje podtrzymany.
g. Par.6 pkt 3 Zostanie zmieniony i zyskuje nowe brzmienie, zgodnie z załączoną nową wersją wzoru umowy.
h. Par.8 oraz Par.9 Zostają wykreślone.
i. Par.11 pkt 4 - Ogólne warunki zakupu towarów i usług ABB musza zostać; ich zapisy mają zastosowanie w prawach nieuregulowanych umową.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający zapewnia wspomniany wyżej stół roboczy oraz media.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 11.12.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stacja lutownicza (Rework Station) umożliwiająca montaż i demontaż podzespołów elektronicznych, pozycjonowanie podzespołów, korektę i weryfikację optyczną procesu lutowania.
A) Rozmiar obsługiwanych pakietów elektronicznych: 5x5cm do 30x30cm i grubości płyty PCB przynajmniej do 3mm
B) Precyzja pozycjonowania komponentów: lepsza niż 30um
C) Sposób podgrzewania płyty PCB i komponentu: grzanie dwustronne zasilane gorącym powietrzem - płyta grzewcza i głowica lutująca/rozlutowująca. Regulowana powierzchnia strefy dolnego grzania w zakresie do 20x20cm. Sumaryczna moc elementów grzejnych – przynajmniej 2kW.
D) Zewnętrzne czujniki temperatury do kontroli procesu grzania – przynajmniej 4 sztuki
E) System wizyjny – kamera boczna umożliwiająca obserwację procesu lutowania i jakości połączeń lutowniczych
F) System wizyjny – kamera pozycjonująca umożliwiająca precyzyjne ustawienie pozycji korygowanego komponentu względem pól lutowniczych na płycie, z regulowanym polem widzenia (zoom) oraz funkcją jednoczesnej obserwacji dwóch narożników elementów w dużym powiększeniu (tzw. dzielone pole widzenia). Pole widzenia przy największym powiększeniu – nie większe niż 7x7 mm, przy najmniejszym powiększeniu – nie mniejsze niż 30x30 mm. Możliwość wyświetlenia nałożonych obrazów - komponentu i płyty PCB.
G) Wskaźnik laserowy ułatwiający lokalizację komponentów na płytce PCB
H) Stolik roboczy ze wspomaganiem pneumatycznym (poduszka powietrzna) wraz ze śrubami mikrometrycznymi - umożliwiający precyzyjne ustawienie korygowanego elementu w dowolnej orientacji (X/Y/obrót)
I) Automatyczny ruch ramienia w dół i w górę (opuszczanie/podnoszenie elementu) z funkcją pomiaru siły
J) Komputer wraz z ekranem dotykowym (minimum 19 cali), umożliwiający programowanie (automatyczny regulator temperatury i przepływu gorącego powietrza) i kontrolę procesu lutowania, pozycjonowania elementów i wyświetlanie obrazu z kamer. System operacyjny Windows 7 lub nowszy. Dedykowane oprogramowanie do obsługi maszyny, licencja wieczysta, dostęp do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania w czasie trwania okresu gwarancyjnego.
K) Głowice – dysza gorącego powietrza z elastyczną końcówką chwytaka podciśnieniowego do wymiany komponentów typu BGA/CSP o rozmiarach obejmujący zakres przynajmniej od 8x8mm do 19x19mm (zestaw składający się z minimum trzech głowic) – UWAGA 1
L) Głowice – dysza gorącego powietrza z elastyczną końcówką chwytaka podciśnieniowego do wymiany komponentów typu BGA/CSP o rozmiarach obejmujący zakres przynajmniej od 20x20mm do 35x35mm (zestaw składający się z minimum dwóch głowic) – UWAGA 1
M) Głowice – dysza gorącego powietrza z metalową końcówką chwytaka podciśnieniowego do wymiany komponentów typu BGA/CSP o wymiarach mniejszych od 8x8mm (zestaw składający się z minimum dwóch głowic)
N) Głowice do wymiany komponentów pasywnych o rozmiarach 01005, 0201, 0402 metodą lutowania poprzez kontakt rozgrzanej głowicy z elementem (zestaw składający się z minimum trzech głowic)
O) Moduł do podciśnieniowego usuwania pozostałości cyny z pól lutowniczych po usunięciu komponentu (minimum trzy dysze o różnych rozmiarach w zestawie)
P) Moduł uchwytu dyspensera pasty lutowniczej (precyzyjna regulacja położenia końcówki igły x/y/z), przystosowane do wkładów 3 i 5cm^3
Q) Moduł do bezpośredniego nakładana pasty lutowniczej na pola lutownicze komponentów za pomocą szablonu/sita, w zestawie przynajmniej dwa szablony wraz z obramowaniem
R) Uchwyt ułatwiający pobieranie małych komponentów pasywnych (np. 0201) z końcówek taśm
S) Odciąg oparów z filtrem usuwający nadmiar szkodliwych oparów powstających podczas procesu lutowania, wyposażony w elastyczne, regulowane ramię odciągowe – UWAGA 2
T) Gwarancja przynajmniej dwa lata (stacja rework), rok (odciąg oparów, jeśli dotyczy)
Cena powinna obejmować transport, wniesienie, instalację i uruchomienie oraz szkolenie wstępne z obsługi (5 osób) w siedzibie zamawiającego (Centrum Badawcze ABB w Krakowie)
UWAGA 1 - Zamiennie - uniwersalna głowica z wymiennymi elementami umożliwiającymi dostosowanie strumienia powietrza do rozmiaru obudowy lutowanego komponentu
UWAGA 2- Jeśli stacja lutownicza nie jest fabrycznie wyposażona w zintegrowany odciąg oparów lutowniczych funkcja odciągania oparów musi być zapewniona poprzez oddzielne kompatybilne urządzenie, które powinno być zawarte w ofercie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urzadzenia (stacja lutownicza) niezbędnego do budowy stanowiska do szybkiego protypowania.

Przedmiot zamówienia

Stacja lutownicza (Rework Station) umożliwiająca montaż i demontaż podzespołów elektronicznych, pozycjonowanie podzespołów, korektę i weryfikację optyczną procesu lutowania.

Kod CPV

42660000-0

Nazwa kodu CPV

Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od podpisania umowy, nie później niż do 28.02.2019r.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LABEM S.C. Stanisław Żochowski, Marek Żochowski, data wpłynięcia: 14.12.2018, cena: 58.607 EUR netto
Liczba wyświetleń: 246