Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2018/GRENTON na wydruk materiałów reklamowych wykorzystywanych podczas targów Consumer Electronic Show, Las Vegas, w styczniu 2019 r. w ramach projektu „Udział firmy Grenton Sp. z o.o. w Branżowym Programie Promocji szansą rozwoju działalności eksportowej”

Data publikacji: 30.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

1152961

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: phnacik@grenton.com do końca dnia 10.12.2018 r. (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

phnacik@grenton.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Hnacik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 20 02 998

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wydruku materiałów reklamowych (katalogów i ulotek) w związku z planowanym udziałem Zamawiającego w targach Consumer Electronic Show, które odbędą się w styczniu 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy wydruku materiałów reklamowych (katalogów i ulotek) w związku z planowanym udziałem Zamawiającego w targach Consumer Electronic Show, które odbędą się w styczniu 2019 r.

Przedmiot zamówienia

Wydruk materiałów reklamowych:
• Katalogi A4 - 12 stron plus okładki (500 sztuk) – środek kreda mat biała 150 gr/m2, okładki 200 gr/m2, dyspersja mat przód/tył, Lakier UV wybiórczo przód, szyte drutem D
• Ulotki A4 (2 rodzaje) – 1 kartka (800 sztuk pierwszej, wymiar 210 x 630, kreda mat biała 250 gr/m2, wykrojnik i 200 sztuk drugiej, wymiar A4, kreda mat biała 250 gr/m2)

Materiały w wersji do druku w odpowiedniej wersji językowej zostaną dostarczone po podpisaniu umowy. Orientacyjny termin podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą przedmiotu zamówienia to 13.12.2018 r.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostarczenie wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego do 21 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy z wybranym Wykonawcą
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikających w szczególności ze zmian rozporządzeń i przepisów oraz innych dokumentów mając wpływ na realizację Projektu Zamawiającego w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand, w tym wytycznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do modyfikacji charakteru umowy i spełnione zostały łącznie następujące warunki:
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie,
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Oferent zobowiązany jest sporządzić ofertę maszynowo/komputerowo w języku polskim na formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na które składa się potwierdzenie posiadania przez Oferenta:
- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,
- niezbędnej wiedzy i doświadczenia w tym potwierdzenia realizacji min. 3 zamówień na produkcję materiałów reklamowych oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia.
d) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny odpis z KRS lub wydruk z CEIDG podpisany za zgodnością z oryginałem.
e) Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty trzy potwierdzenia realizacji zamówień na produkcję materiałów reklamowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium 1 – cena netto – waga 100%.

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 100% - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
a) otwarcia w stosunku do Oferenta postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości,
b) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRENTON SP. Z O.O.

Adres

Na Wierzchowinach 3

30-222 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122002998

NIP

6793054754

Tytuł projektu

Udział firmy Grenton Sp. z o.o. w Branżowym Programie Promocji szansą rozwoju działalności eksportowej.

Numer projektu

POIR.03.03.03-12-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający informuje, iż zwyciężyła oferta firmy:
Firma Poligraficzno-Handlowa PIKSEL Jacek Hałat
Ul. Mokra 20, 30-690 Kraków

Oferta zwycięskiej firmy wpłynęła 10.12.2018 r. Zaproponowana cena to 2 050,00 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 165