Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018/3.2.1 z dnia: 30 listopada 2018 r. na dostawę zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła, stanowiących część linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych

Data publikacji: 30.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1152945

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: tj@gor-stal.pl lub pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem GÓR-STAL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tj@gor-stal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Jurczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600001890

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowych zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła, stanowiące integralną część linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Gorlice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych zbiorników, stanowiących element linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowych zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła, stanowiące integralną część linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych.

ZBIORNIK PIONOWY NA POLIOL 2 SZT
PARAMETRY:
 Zbiornik ma stać na 3 nogach,
 średnica 1600mm wysokość dennicy nad posadzką 500mm, pojemność robocza 8m3,
 maksymalna wysokość wraz z mieszadłem 5800mm,
 Kolor RAL 6029
KROĆCE:
 dennica górna : 2 x DN 65 + 3 x DN 50 + centralnie zamontowane mieszadło mechaniczne,
 powierzchnia boczna na dole zbiornika: 1 x DN 50 i 1 x 1’' (gwint wewnętrzny ) do tego właz DN 600 1500 mm od poziomu
 dennica dolna: 1 x DN80 kryza pozioma jak najkrótsza (ok 80 mm )umieszczona w osi zbiornika w najniższym punkcie bez kołnierza w środku.
 Mieszadło mechaniczne zapewniające skuteczne mieszanie cieczy o lepkości do 1000 - 5000mPaS

ZBIORNIK NA IZO (IZOCYJANIN MDI) 1 SZT.
PARAMETRY:
 Zbiornik ma stać na 3 nogach,
 średnica 1600mm wysokość dennicy nad posadzką 500mm, pojemność robocza 8m3,
 maksymalna wysokość wraz z mieszadłem 5800mm,
 Kolor RAL 2008
KROĆCE:
 dennica górna: 2 x DN 65 + 3 x DN 50 + króciec w osi zbiornika DN 80
 powierzchnia boczna na dole zbiornika: 1 x DN 50 + 1 x 1’' (gwint wewnętrzny ) + właz DN 600 - 1500 mm od poziomu
 dennica dolna: 1 x DN80 kryza pozioma jak najkrótsza ( ok 80 mm ) umieszczona w osi zbiornika w najniższym punkcie bez kołnierza w środku.

Każdy zbiornik ma być wykonany według dokumentacji technicznej DIN 6618 i posiadać paszport techniczny odpowiadający ich specyfikacji technicznej, który zawiera:
1) Dane ogólne:
2) Specyfikacja techniczna:
3) Zestawienie materiałów zastosowanych do budowy elementów zbiornika:
4) Wyniki próby ciśnieniowej zbiornika:
5) Wyniki badań i pomiarów zbiornika:
6) Poświadczenie wytwórcy:
7) Karta gwarancyjna:
8) Rysunek zbiornika:
9) Ogólna instrukcja eksploatacji zbiornika:

ZAKRES DOSTAWY
a) urządzenie ma zostać dostarczone na terenie Małopolski na adres wskazany przez Zamawiającego w umowie z Wykonawcą.
b) należy załączyć teczkę z informacjami dotyczącą instrukcji podnoszenia zbiornika i wytyczne transportu i posadowienia zbiornika dla zbiorników podziemnych lub ogólną instrukcję dla zbiorników naziemnych.
c) wraz z dostawą wymagana wszelka dokumentacja techniczna pozwalająca odebrać zbiornik przez UDT

Szczegółowe warunki współpracy zawarte są w załączniku nr 4 – wzór umowy.

Kod CPV

44611000-6

Nazwa kodu CPV

Zbiorniki

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy z Wykonawcą do 31.01.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Dodatkowe warunki:
Ponadto, Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy, zbieżne z przedmiotem zamówienia w tym co najmniej jedną dostawę na zbiorniki dla substancji takich jak w przedmiotowym zamówieniu. W celu spełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć co najmniej 3 referencji i/lub faktur i/lub protokołów odbioru w formie skanu podpisanego za zgodność z oryginałem, poświadczających prawidłowe wykonanie dostaw.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy
o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość zamówienia netto (w PLN) - 60%,
2. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (w ilości dni kalendarzowych od podpisania umowy z Zamawiającym) – 30%,
3. Termin obowiązywania gwarancji liczony od dostarczenia przedmiotu zamówienia (liczba miesięcy) – 10%, (Zamawiający zastrzega, że minimalny termin gwarancji to 24 miesiące)

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:
(C min: C n) x 100 x 60%
gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt


Ad. 2) Wartość punktowa kryterium termin dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie wyliczana według wzoru:
(D min: D n) x 100 x 30%
gdzie:
D min – najkrótszy termin realizacji spośród ofert nieodrzuconych
D n – termin realizacji ocenianej oferty
gdzie 1 % =1 pkt
Do obliczenie wartości kryterium, zastosowana zostanie suma terminów dostarczenia każdego z rodzajów wózków widłowych z pkt. 1-4. Przy czym każdy z rodzajów wózków, może zostać dostarczony w różnym terminie.

Ad. 3) Wartość punktowa kryterium termin obowiązywania gwarancji będzie wyliczana według wzoru:
(T n/T max) x 100 x 10%
gdzie:
T max – najdłuższy termin obowiązywania gwarancji spośród ofert nieodrzuconych
T n – termin obowiązywania gwarancji ocenianej oferty
gdzie 1 % =1 pkt

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = C + D + T
gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium wartość zamówienia,
D - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostarczenia,
T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin obowiązywania gwarancji.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym GÓR-STAL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice, NIP:738-194-51-54, REGON: 852-712-117. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 3 niniejszej oferty.
3. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym
nr 7/2018/3.2.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
5. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GÓR-STAL SP. Z O. O.

Adres

Przemysłowa 11

38-300 Gorlice

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

18 353 98 00

Fax

18 353 98 00

NIP

7381945154

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową.

Numer projektu

POIR.03.02.01-12-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 95