Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa 65 sztuk oczyszczaczy powietrza

Data publikacji: 30.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

1152826

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dostawy filtrów zapasowych, Zamawiający informuję, że uzna za równoważną każdą ofertę w której wykonawca zadeklaruję dostawę filtrów, w ilości i rodzaju odpowiadającemu oferowanemu modelowi oczyszczacza, jeżeli zapewni ona możliwość prawidłowego użytkowania oczyszczacza min. przez 24 m-ce. Do okresu 24 m-cy nie wlicza się czasu funkcjonowania urządzenia na filtrach już zainstalowanych w oczyszczaczu.
Przykładowo:
jeżeli oczyszczacz pracuje na filtrach wymienianych co 12 m-cy, wykonawca przedstawia ofertę na oczyszczacz (wyposażony w filtry) i dodatkowo na dwa komplety filtrów zapasowych (2x 12 m-cy)
jeżeli oczyszczacz pracuje na filtrach wymienianych co 24 m-ce, wykonawca przedstawia ofertę na oczyszczacz (wyposażony w filtry) i dodatkowo na jeden komplet filtrów zapasowych (1x 24 m-cy)
jeżeli oczyszczacz pracuje na filtrach wymienianych co 12 m-cy i co 24 m-ce (różna żywotność filtrów), wykonawca przedstawia ofertę na oczyszczacz (wyposażony w filtry) i dodatkowo na 1 filtr z żywotnością 24 m-ce i 2 z żywotnością 12 m-cy.
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Pragnę poinformować, że termin składania ofert został zmieniony, oferty należy przesyłać do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 9.00.
Jednocześnie informuję, że NIE ULEGA zmianie termin dostawy określony w ogłoszeniu.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty, przygotowane zgodnie ze wzorem, prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: i.slowik@mz.gov.pl w terminie do dnia 6.12.2018 r. lub złożyć osobiście pod adresem Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Warszawa, ul. Długa 38/40 (Sekretariat)
UWAGA:
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Pragnę poinformować, że termin składania ofert został zmieniony, oferty należy przesyłać do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 9.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.slowik@mz.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Słowik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 53 00 163

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 65 oczyszczaczy powietrza, z zastrzeżeniem, że zamawiający gwarantuje zakup 50 a pozostałe 15 w miarę dostępności środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe zamówienie.
2. Opis urządzeń.
Zamawiający wymaga aby każdy z oczyszczaczy posiadał minimalne parametry:
- fabrycznie nowy,
- bez filtracji wodnej,
- filtr HEPA, z wykluczeniem filtrów zmywalnych,
- dodatkowy filtr węglowy usuwający lotne związki organiczne,
- filtr wstępny,
- wydajność oczyszczacza: usuwa 99.97 proc. zanieczyszczeń o średnicach 0,3 mikrometra,
- cicha praca, max poziom hałasu 56 dB,
- automatyczne zwiększanie intensywności pracy przy wzroście zanieczyszczeń,
- powierzchnia oczyszczanego pomieszczenia min. 45 m²,
- wydajność oczyszczania min 300 m3/h
- wyświetlacz LED
- min. 3 tryby pracy
- żywotność filtrów deklarowana przez producenta min. 12 m-cy, max. 24 m-cy
- gwarancja min. 24 m-ce,
3. Kryteria oceny ofert
a) cena - 75%
b) dodatkowy stopień/sposób oczyszczania ponad 3 wymagane 1 - 5 %, 2 -10%,
3- 15%
np. dodatkowy jonizator, filtr elektrostatyczny, filtr fotokatalityczny – z wyłączeniem filtra wodnego
c) poziom hałasu – 1% za każdy 1 dB poniżej 56 – do max. 5%
d) wydajność – powyżej 350 m3/h 5%
4. Opcja – zamawiający nie gwarantuje zakupu poniższego asortymentu, jednak wymaga jego wyceny w ofercie.
Dostawa zapasowych filtrów na 24 m-ce (przyjmuje się że będzie to obejmowało 2 filtry węglowe, jeden HEPA, jeden wstępny - przy założeniu żywotności filtrów 12 i 24 m-ce);
5. Termin dostawy – zamawiający przewiduje dokonanie odbioru sprzętu wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru do dnia 18.12.2018 r. Zamawiający zastrzega jednak, że zakupiony sprzęt może być pozostawiony u wykonawcy do końca stycznia 2019 r., z uwagi na trwające prace remontowe w siedzibie Zamawiającego
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który dostarczy maks. 65 szt. oczyszczaczy powietrza dla Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem jest dostawa 65 oczyszczaczy powietrza, z zastrzeżeniem, że zamawiający gwarantuje zakup 50 a pozostałe 15 w miarę dostępności środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe zamówienie.

Kod CPV

42514200-4

Nazwa kodu CPV

Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy – zamawiający przewiduje dokonanie odbioru sprzętu wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru do dnia 18.12.2018 r. Zamawiający zastrzega jednak, że zakupiony sprzęt może być pozostawiony u wykonawcy do końca stycznia 2019 r., z uwagi na trwające prace remontowe w siedzibie Zamawiającego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
a) cena - 75%
b) dodatkowy stopień/sposób oczyszczania ponad 3 wymagane 1 - 5 %, 2 -10%,
3- 15%
np. dodatkowy jonizator, filtr elektrostatyczny, filtr fotokatalityczny – z wyłączeniem filtra wodnego
c) poziom hałasu – 1% za każdy 1 dB poniżej 56 – do max. 5%
d) wydajność – powyżej 350 m3/h 5%
4. Opcja – zamawiający nie gwarantuje zakupu poniższego asortymentu, jednak wymaga jego wyceny w ofercie.
Dostawa zapasowych filtrów na 24 m-ce (przyjmuje się że będzie to obejmowało 2 filtry węglowe, jeden HEPA, jeden wstępny - przy założeniu żywotności filtrów 12 i 24 m-ce);

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO ZDROWIA

Adres

Miodowa 15

00-952 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225300360

Fax

225300350

NIP

5251918554

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Zdrowia na rok 2016

Numer projektu

POWR.06.01.00-00-0502/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najkorzystniejszą ofertą, złożoną w postępowaniu na udzielnie zamówienia publicznego w dniu 9 grudnia 2018 r. jest oferta złożona przez:
ECOMMEL Adam Rapalski, Kowary, cena oferty 59 000,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 245