Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem)

Data publikacji: 12.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-01-2019

Numer ogłoszenia

1152812

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

12.12.2018 r.
Zamawiający usunął treść z pola: "Adres e-mail, na który należy wysłać oferty"
Ofert należy składać zgonie z informacją podaną w ogłoszeniu, w polu "Miejsce i sposób składania ofert".

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego - Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo do dnia 18.01.2019 r. do godz. 10:00.
Oferty musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo; oferta na: Dostawa pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody.:
Otwarcie ofert jest jawne (mogą w nim uczestniczyć wykonawcy) i nastąpi w dniu 18.01.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego - Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Szczegółowy opis w ZO.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Waldemar Miszczyszyn

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 606 430 366

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryficki Miejscowość: Pobierowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem).

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (z recyklingiem).
2) Wymagania ogólne w stosunku do zamawianego pojazdu:
1. Ilość pojazdów –1 szt.
2. Pojazd wraz z zabudową musi być fabrycznie nowy, lecz nie starszy niż rok prod.: 2018,
3. Zabudowany pojazd musi posiadać dokumenty niezbędne do zarejestrowania jako pojazd specjalny w świetle przepisów RP.
4. Do pojazdu i zabudowy musi być załączona specyfikacja z parametrami technicznymi zastosowanych olejów, płynów, smarów itp. wraz z ich zamiennikami (minimum dwóch innych marek) oraz plan / terminarz przeglądów technicznych.
5. Wykonawca załączy do oferty karty katalogowe oferowanego pojazdu (wszystkich urządzeń i podzespołów zabudowy i podwozia) potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.
6. Wykonawca załączy do oferty rysunek poglądowy z rozmieszczeniem zasadniczych elementów proponowanej zabudowy na pojeździe z zaznaczeniem zasadniczych wymiarów i podaniem rozkładu obciążenia na poszczególne osie.
7. Emisja spalin silnika podwozia zgodna z normą Euro VI lub wyższą – na potwierdzenie Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaświadczenie od producenta/importera podwozia/sprzedawcy o emisji spalin zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
8. Wyposażenie obowiązkowe pojazdu zgodne z przepisami obowiązującymi w dniu wydania samochodu.
9. Wykonawca wyrazi zgodę na zamontowanie nw. urządzeń bez utraty, ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji:
a) Instalacji antenowych,
b) Instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
c) Urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
d) Instalacji GPS,
e) Innego sprzętu służbowego (po uzgodnieniu z Wykonawcą).
10. Pojazd musi być w pełni sprawny i wolny od wad i przygotowany do wykonywania prac związanych z jego przeznaczeniem oraz odpowiadać wszelkim wymogom obowiązującym w Polsce w zakresie: ochrony środowiska, przepisów o ruchu drogowym, przepisów BHP.
11. Pojazd lub zabudowa musi być tak skonstruowana, aby nie było konieczności zgłaszania urządzenia do Dozoru Technicznego – potwierdzenie Wykonawcy należy załączyć do oferty.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym, załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz załączniku nr 7 wzór umowy.
4) Szkolenie:
1. Przeszkolenie min. 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu specjalnego z podziałem na części - teoretyczną i praktyczną w siedzibie Zamawiającego przed końcowym odbiorem pojazdu – min. 5 dni po 8 godzin zakończone sprawdzianem umiejętności i wystawieniem zaświadczenia – termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Przeszkolenie min. 5 pracowników Zamawiającego w zakresie konserwacji, przeglądów oraz diagnozowania i usuwania usterek zabudowy (mechanicznych, elektrycznych, obwodów sterowania i pomiarów) przeprowadzone siedzibie Zamawiającego przed końcowym odbiorem pojazdu przeprowadzone przez serwisanta autoryzowanego przedstawiciela producenta zabudowy – termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym – minimum 2 dni po 8 godzin.

Kod CPV

34144000-8

Nazwa kodu CPV

Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy samochodu – do 30 marca 2019 r.
Termin realizacji szkoleń – do 10 kwietnia 2019 r. (termin zakończenia realizacji szkoleń jest terminem zakończenia umowy, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ZO oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane).
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Potencjał techniczny

Przedmiot zapytania ofertowego zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, na które musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia na postawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia na postawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia z wyposażeniem - co najmniej 24 miesiące, liczony od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego pojazdu i przekazania książki/karty gwarancyjnej.
2. Wykonawca zapewni płatny serwis pogwarancyjny samochodu specjalnego.
3. Punkt serwisowy zabudowy pojazdu zlokalizowany będzie na terenie Polski.
4. Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy pojazdu w zakresie napraw i przeglądów u autoryzowanego przedstawiciela producenta zabudowy.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym samochodu specjalnego poświadczenie producenta zabudowy potwierdzające posiadanie przez podmiot, który będzie wykonywał prace serwisowe w zakresie napraw i przeglądów zabudowy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, autoryzacji do przeprowadzania czynności serwisowych.
6. Wymagany serwis gwarancyjny dla pojazdu z czasem reakcji do 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie lub faksem lub e-mailem.
7. Naprawy zgłoszonych wad lub usterek będą odbywać się na terenie siedziby Zamawiającego.
8. Czas usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji nie może przekraczać 10 dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia pisemnie lub faksem lub e-mailem, po upływie wyżej wskazanego terminu będą naliczane kary umowne, z zastrzeżeniem przypadków, w których nie ma możliwości usunięcia wady lub usterki na terenie siedziby Zamawiającego.
9. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki na terenie siedziby Zamawiającego gwarant pokrywa wszystkie koszty transportu, ubezpieczenia, itp. wynikające z konieczności poruszania się pojazdu do miejsca serwisowania (wykonania naprawy). W takim przypadku czas usuwania awarii będzie ustalany
indywidualnie.
10. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości
zostanie przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wad uniemożliwiających funkcjonowanie samochodu specjalnego – okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad będzie biegł od nowa licząc od momentu usunięcia wady.
11. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udzielenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe dodatkowych urządzeń niepowodujących utraty lub ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji:
a) Instalacji antenowych,
b) Instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
c) Urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
d) Instalacji GPS,
12. Wykonawca wyrazi zgodę na zamontowanie urządzeń wymienionych w ww. pkt 11 bez utraty, ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
13. Powyższe warunki gwarancyjne stanowić będą załącznik do książki/karty gwarancyjnej pojazdu.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto w terminie 7 dni od dnia zwarcia umowy, pod rygorem potrącenia kwoty zabezpieczenia z kwoty należnej Wykonawcy. Zabezpieczenie należy wnieść na zasadach opisanych w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego "wzór umowy".

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania jej przedmiotu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest to zwrotu tego co otrzymał od Zamawiającego w wykonaniu Umowy oraz zapłaty kary umownej w wysokości 30.000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
4. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ZO oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane).
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2. Formularz oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3. Oświadczenie RODO , wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3. Oświadczenie o posiadanych zdolnościach osobowych, technicznych i finansowe do realizacji zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
5. Karty katalogowe podwozia oraz urządzeń i podzespołów zabudowy (minimum pompa próżniowa, przemiennik ciśnienia, wąż ciśnieniowy, pompa do recyklingu), potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w pkt 3 Zaproszenia do złożenia oferty.
Dokument należy złożyć w formie kopii potwierdzonej z oryginałem.
6. Oświadczenie Wykonawcy zabudowy o zgodności wbudowanych urządzeń z załączonymi kartami katalogowymi.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, natomiast karty katalogowe w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7. Opis techniczny, w którym należy podać szczegółowy opis budowy i funkcjonowania oraz wydajność oferowanego systemu odzysku wody (recyklingu).
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej z oryginałem.
8. Podanie typu i producentów elementów wyposażenia:
• producent, typ, ciężar, rozstaw osi, wymiary (długość, szerokość, wysokość) oferowanego podwozia, wielkość i moc silnika, rok produkcji.
• producent, typ, ciężar oferowanej zabudowy.
• rysunek techniczny z podanymi wymiarami (długość, szerokość, wysokość) kompletnego pojazdu tj. podwozie i zabudowa.
• producent, typ, wymiary (długość, szerokość, wysokość) i ciężar oferowanej pompy ssącej oraz jej parametry techniczne (wydatek przy określonych obrotach).
• producent, typ, wymiary (długość, szerokość, wysokość) i ciężar oferowanego przemiennika ciśnienia oraz jego parametry techniczne (wydatek przy określonych obrotach).
z oświadczeniem, że podane elementy wyposażenia spełniają wymagania Zamawiającego z Zaproszenia do złożenia oferty.
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej z oryginałem.
9. Rysunek poglądowy z rozmieszczeniem zasadniczych elementów proponowanej zabudowy na pojeździe z zaznaczeniem zasadniczych wymiarów i podaniem rozkładu obciążenia na poszczególne osie.
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej z oryginałem.
10. Świadectwa dopuszczenia na rynek europejski oferowanych: podwozia, pompy ssącej, przemiennika ciśnienia.
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej z oryginałem.
11. Oświadczenie producenta zabudowy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone w pkt 3 Zaproszenia do złożenia oferty, Opis przedmiotu zamówienia.
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej z oryginałem.
12. Zaświadczenie od producenta/importera podwozia/sprzedawcy o wysokości emisji spalin.
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej z oryginałem.
13. Potwierdzenie Wykonawcy, że pojazd będzie zabudowany tak, że nie będzie konieczne zgłoszenie do Dozoru technicznego.
Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej z oryginałem.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Cena – waga kryterium 100 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa
Cena = ------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w danym zadaniu zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, tj. oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu jeśli:
1. Oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
3. Oferta została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobistych lub kapitałowych.

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 6.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI REWAL SP. Z O.O.

Adres

Poznańska 31

72-346 Pobierowo

zachodniopomorskie , gryficki

NIP

8571888891

Tytuł projektu

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0074/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostaje unieważnione z powodu znaczącego przekroczenia wartości oferty w stosunku do zaplanowanych kosztów kwalifikowanych projektu.
Liczba wyświetleń: 347