Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup elementów do budowy narzędzi (W1144/45): nakrętki, nyple, rury karbowane, korki, złączki kątowe itp.

Data publikacji: 30.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1152782

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi być złożona w formie elektronicznej na adres: oferty@polmotors.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@polmotors.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Gutan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 33 827 39 36

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup elementów do budowy narzędzi (W1144/45): nakrętki, nyple, rury karbowane, korki, złączki kątowe, końcówka prosta węża, wąż, oprawka węża, tuleje zaciskowe, unośniki, sprężyny, mocowanie sprężyn, podstawa sprężyn, manometry, adaptery, złączki, przewody, opaski zaciskowe, sworzeń transportowy, płytki ślizgowe, czujniki, adapter czujnika, siłownik

Zakup elementów do budowy narzędzi zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dotyczących całości pakietu nr 1 i/lub całości pakietu nr 2 i/lub całości pakietu nr 3 i/lub całości pakietu nr 4 i/lub całości pakietu nr 5 i/lub całości pakietu nr 6

Kod CPV:44514200-8

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko-Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Prace B+R nad technologią projektowania i konstrukcji tłoczników do obróbki metali metodą tłoczenia na gorąco, bazującą na systemie obliczeniowym mechaniki płynów i sprzężonych symulacjach przepływów ciepła i czynnika chodzącego oraz uwzględniającą zjawiska odkształceń hartowniczych wytłoczek". Badania będą miały na celu opracowanie rozwiązania pozwalającego na osiągnięcie optymalnego kształtu powierzchni formujących, jak również optymalnej lokalizacji, kształtu i objętości kanałów chłodzących matryc i stempli już na etapie projektowania i konstrukcji tłocznika. Zamówienie dotyczy zakupu elementów handlowych do budowy narzędzia.

Przedmiot zamówienia

Zakup elementów do budowy narzędzi (W1144/45): nakrętki, nyple, rury karbowane, korki, złączki kątowe, końcówka prosta węża, wąż, oprawka węża, tuleje zaciskowe, unośniki, sprężyny, mocowanie sprężyn, podstawa sprężyn, manometry, adaptery, złączki, przewody, opaski zaciskowe, sworzeń transportowy, płytki ślizgowe, czujniki, adapter czujnika, siłownik

Zakup elementów do budowy narzędzi zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną, przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dotyczących całości pakietu nr 1 i/lub całości pakietu nr 2 i/lub całości pakietu nr 3 i/lub całości pakietu nr 4 i/lub całości pakietu nr 5 i/lub całości pakietu nr 6

Kod CPV:44514200-8

Kod CPV

44514200-8

Nazwa kodu CPV

Części narzędzi

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji nie później niż do 18-01-2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Oferta musi zawierać:
1.1. Dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub numer innego właściwego rejestru, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej).
1.2 Oświadczenie zgodności oferty z specyfikacją techniczną lub karty katalogowe oferowanych pozycji
1.3. Datę sporządzenia oraz termin ważności oferty (ważność oferty minimum 30 dni)
1.4. Cenę całkowitą netto.
1.5. Warunki płatności (przelew minimum 14 dni po dostawie).
1.6. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, dotyczących całości pakietu nr 1 i/lub całości pakietu nr 2 i/lub całości pakietu nr 3 i/lub całości pakietu nr 4 i/lub całości pakietu nr 5 i/lub całości pakietu nr 6

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania konieczności bez podania przyczyny
b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
c) przeprowadzenia negocjacji techniczno-cenowych z wybranym Oferentem,
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje techniczno-cenowe z tymi Oferentami. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania po przeprowadzeniu negocjacji techniczno-cenowych z uwagi na tą samą liczbę punktów uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z następującymi zastrzeżeniami:
a) W umowie dopuszcza się zmiany wartości objętych kryteriami ocen, pod warunkiem przedstawienia przez oferenta w trakcie negocjacji handlowych korzystniejszych warunków w stosunku do przedstawionej oferty.
b) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie zgodności oferty z specyfikacją techniczną lub karty katalogowe oferowanych pozycji

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający planuje realizację zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50% wartości przedmiotu zamówienia w okresie roku od dnia podpisania umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena netto
Waga kryterium: 80%
Sposób oceny: (najniższa cena/cena wskazana w ofercie ocenianej)x80= liczba punktów
2. Warunki płatności
Waga kryterium: 20%
Sposób oceny: (termin płatności ocenianej oferty/najdłuższy oferowany termin płatności)x20=liczba punktów

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

43-391 Mazańcowice

śląskie , bielski

Numer telefonu

+48 33 8273900

Fax

+48 33 8273901

NIP

9372385461

Tytuł projektu

Prace B+R nad technologią projektowania i konstrukcji tłoczników do obróbki metali metodą tłoczenia na gorąco, bazującą na systemie obliczeniowym mechaniki płynów i sprzężonych symulacjach przepływów ciepła i czynnika chodzącego oraz uwzględniającą zjawiska odkształceń hartowniczych wytłoczek

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0572/15-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany będzie ze środków PO IR (poddziałanie 1.1.1) oraz środków własnych Zamawiającego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pakiet nr 3 - Fibro Polska Sp. z o.o.
Pakiet nr 4 - Laska technika Przemysłowa Sp. z o.o.
Pakiet nr 5 - INMET-BTH

Pakiety nr 1,2,6 pozostają bez roztrzygnięcia
Liczba wyświetleń: 182