Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowej drukarki do sitodruku, do szkła i ceramiki w ramach zadania zakup linii produkcyjnej.

Data publikacji: 29.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

1152685

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Gandalf Paweł Gągorowski, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja.
Sposób: formą elektroniczną adres mail: gandalf_pg@wp.pl lub formą papierową (pocztą, osobiście lub przez kuriera).
Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2018 roku, do godziny 16.
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą zapoznać.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gandalf_pg@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Gągorowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 791 066 775

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej drukarki cyfrowej do szkła i ceramiki, w ramach zadania zakupu linii produkcyjnej, w ramach projektu pn. „Produkcja innowacyjnych dekoracji ceramicznych w technologii trzeciego wypału z użyciem materiałów ekologicznych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - „Rozwój produktów i usług w MŚP”. Priorytet 1: Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5.: Rozwój produktów i usług w MŚP.. Schemat 1.5.1.: Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: złotoryjski Miejscowość: Złotoryja

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wraz z dostawą drukarki cyfrowej do szkła i ceramiki w ramach projektu pn. „Produkcja innowacyjnych dekoracji ceramicznych w technologii trzeciego wypału z użyciem materiałów ekologicznych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - „Rozwój produktów i usług w MŚP”. Drukarka cyfrowa do szkła i ceramiki stanowić będzie, obok pieca tunelowego do wypału szkła i ceramiki, drugi element nowo budowanej linii produkcyjnej.

Przedmiot zamówienia

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (tj. do miejsca projektu - Gandalf Paweł Gągorowski, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja) fabrycznie nowej, sprawnej, kompletnej, wolnej od wad, drukarki do sitodruku, do szkła i ceramiki.
2. W przypadku wyboru Wykonawcy z rynku europejskiego, w związku z zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług do oferty wymagane jest załączenie oświadczenia Wykonawcy, określające:
• zbywcę środka trwałego,
• miejsce i datę jego zakupu,
• oraz, że w okresie ostatnich 7 lat poprzedzających datę nabycia, urządzenie nie zostało nabyte z wykorzystaniem publicznych środków krajowych lub wspólnotowych.
3. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, oznakowany, posiadać niezbędne gwarancje i dokumentację w języku polskim lub angielskim.
4. Minimalne parametry wyposażenia, wymagane przez Zamawiającego zawarte są w formularzu oferty cenowej – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą cenową, szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Oferta ta będzie wiążąca dla Wykonawcy i razem z protokołem przekazania, podpisanym po zakończeniu realizacji zamówienia, stanowić będzie podstawę wystawienia faktury.
6. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone maszyny na okres minimum 48 miesięcy na podzespoły, z wyjątkiem części eksploatacyjnych. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego sprzętu bez zastrzeżeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych na zasadach opisanych w pkt 1-10, § 4, umowy (załącznik nr 3).

Kod CPV

42641000-1

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
1. Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty i poinformowania Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania na jego korzyść.
2. Miejsce wykonania zamówienia: Gandaf – Pawel Gągorowski, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Potencjał techniczny

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał serwis świadczący bieżące usługi serwisowe/gwarancyjne/pogwarancyjne. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia i świadczenia serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Dodatkowe warunki

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą;
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim,
4. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w załączniku nr 1 oraz w specyfikacjach urządzenia dołączonych do oferty.

Warunki zmiany umowy

Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Po zebraniu wszystkich ofert, Kupujący zastrzega sobie prawo do stworzenia krótkiej listy Dostawców (nie więcej niż trzech Dostawców), których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów i podjęcia z nimi negocjacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić: folder lub broszurę lub karty katalogowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dla oferowanego produktu, pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Kupującego w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Załączniku nr 1 - formularz ofertowy.).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób obliczania ceny:
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na nabycie, dostawę środka trwałego z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.
2. Cenę netto oraz podatek VAT należy wyszczególnić w ofercie cenowej (załącznik nr 1).
3. Cena podlegająca ocenie w ofercie będzie łączna cena netto (bez VAT) za środek trwały wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia
4. Zamawiający dopuszcza podanie ceny w walutach obcych. W takim przypadku Zamawiający przeliczy kwotę na PLN, po średnim kursie NBP na dzień otwarcia ofert.
5. Cena oferty stanowi wartość zamówienia i będzie niezmienna w toku realizacji całego zamówienia.
Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tego kryterium i sposobu oceny oferty:

1. Jedynym kryterium oceny ofert, jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu, w każdej z części, jest cena. Ma ona znaczenie w 100%.
2. Sposób oceniania ofert:
W kryterium tym Zamawiającemu zależy aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny. Do obliczenia punktów, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

cena:
cena najkorzystniejsza/ X 100 max ilość punktów możliwych do otrzymania
/cena badana

6. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
8. Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min:
- zasada przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji
- zasada swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku
9. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę.

Wykluczenia

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w punkcie "Przedmiot zamówienia" i "Dodatkowe warunki". Kupujący posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GANDALF - PAWEŁ GĄGOROWSKI

Adres

Bystrzycka 2a/2

59-500 Złotoryja

dolnośląskie , złotoryjski

Numer telefonu

791066775

NIP

6941553208

Tytuł projektu

Produkcja innowacyjnych dekoracji ceramicznych w technologii trzeciego wypału z użyciem materiałów ekologicznych.

Numer projektu

RPDS.01.05.01-02-0676/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. ILCOM S.r.l.
Via Circonvallazione Nord/Est, 229
41049 Sassuolo (MO) - C.F./P.IVA
e COD. VAT IT 03777310
14 652 Euro; 62 873,20 PLN (kurs NBP na 10.12.2018)
oferta wpłynęła dnia: 10.12.2018 o godzinie 14:42
Liczba wyświetleń: 105