Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i druku materiałów promocyjnych na targi

Data publikacji: 29.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

1152662

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

zmiana załączników

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Biogened S.A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, pocztą (liczy się data otrzymania) lub na adres email anna.zupinska@dermedic.com
2. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem rejestrowym i przepisami prawa.
5. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za zgodność z oryginałem w sposób czytelny.
6. W przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej kopii, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.zupinska@dermedic.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Żupińska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług dotyczących przygotowania i druku materiałów promocyjnych.
W ramach powyższego kosztu planowane są wydatki związane z:
1. Zakupem katalogów drukowanych - nakład : 1000 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, które będą dystrybuowane podczas targów

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług dotyczących przygotowania i druku materiałów promocyjnych.
W ramach powyższego kosztu planowane są wydatki związane z:

1. Zakupem katalogów drukowanych
- format 210 x 147 mm
- objętość 44 str. + okładka (łącznie 48 str. z okładką)
- surowiec: okładka – kreda mat 250g; środek – kreda mat 150g
- kolorystyka: 4+4 z lakierem dyspersyjnym
- wykończenie okładki: folia mat x 1; lakier UV wybiórczy x 1
- oprawa zeszytowa
- wykonanie 10 registrów- jedna wersja graficzna

Nakład 1000 szt.
Projekt katalogu do wglądu w siedzibie firmy

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego gotowych materiałów reklamowych maksymalnie do dnia 18.01.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).
Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, lub te, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę
b) Okoliczności siły wyższej
c) Zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
d) Otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalające dodatkowe postanowienia do których wykonania zamawiający zostanie zobowiązany
e) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT – strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi być złożona w języku polskim i zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do Informacji o zamówieniu lub własny formularz wykonawcy z zastosowaniem informacji zawartych w zapytaniu ofertowym .
b) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy,
c) Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem rejestrowym i przepisami prawa.
d) Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za zgodność z oryginałem w sposób czytelny.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium :
- cena – 70%
- termin dostawy – 30%

Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:
1. Kryterium cena:
Pb(C) = (Cn : Cb) x 70%
- opis:
Pb(C) - ilość punktów
Cn - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej
Gdzie:
1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.
Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia netto.
2. Kryterium termin dostawy
Punktacja od 0 do 10%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków
Zaoferowanie terminu dostawy - do 7 dni od dnia zawarcia umowy 30 punktów.
Zaoferowanie terminu dostawy – powyżej 7 dni od dnia zawarcia umowy 0 punktów.

Oferty z terminem dostawy wykraczającym ponad termin 18.01.2019 będą odrzucone.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bez-stronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Pojezierska 99

91-342 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

42 651 37 79

Fax

42 651 12 43

NIP

9471856923

Tytuł projektu

Rozwój eksportu firmy BIOGENED S.A.

Numer projektu

POIR.03.03.03-10-0008/16-00
Liczba wyświetleń: 215