Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. UZDATNIANIE PODŁOŻA DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIASTA WAŁBRZYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD KM 2+350 DO KM 8+250”

Data publikacji: 29.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1152507

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANIE ULEGA ZAPYTANIE OFERTOWE

Na końcu Zapytania ofertowego Zamawiający dodaje punkt XVII o następującej treści:

„XVII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia kontroferty.
5. Do dnia składania ofert (przed upływem terminu składania ofert) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą być wprowadzone najpóźniej przed dniem składania ofert.”

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu (pokój nr 5), ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzychu, do dnia 07.12.2018 r. do godz. 13:00, z dopiskiem: „Oferta w postępowaniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Uzdatnianie podłoża trasy zadania pn. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej 35”.
2. Oferty złożone po terminie lub w sposób inny niż określony w pkt. 1 powyżej nie będą otwierane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego (BIP).
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu (pokój nr 41), ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzychu, w dniu 07.12.2018 r. o godz. 14:00.
9. Otwarcie ofert jest jawne.
10. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Waligóra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 74 64 14 426

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. UZDATNIANIE PODŁOŻA DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIASTA WAŁBRZYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD KM 2+350 DO KM 8+250” określonym w dokumentacji projektowej opracowanej w marcu 2018 r. przez EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Korfantego 125 A, 40-156 Katowice (Etap I).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. UZDATNIANIE PODŁOŻA DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIASTA WAŁBRZYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 35 ” określonym w dokumentacji projektowej opracowanej w marcu 2018 r. przez EC KPG sp. z o.o. z /s w Katowicach (Etap I).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się w szczególności:
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim „Prawem budowlanym”,
2) współpracę z nadzorem autorskim,
3) przekazanie wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy,
4) wydawanie wykonawcy robót budowlanych wszystkich poleceń na piśmie,
5) udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,
6) w okresie związania Umową Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do koordynacji, kontroli i odbioru, elementów prac realizowanych w ramach przedmiotowego zadania,
7) udział w protokolarnym przejęciu, sprawdzeniu i przekazaniu wykonawcy robót budowlanych głównych punktów geodezyjnych, a po zakończeniu robót protokolarnym przekazaniu głównych punktów geodezyjnych przedstawicielowi służb geodezyjnych,
8) w okresie realizacji robót budowlanych, w godzinach prowadzenia robót budowlanych przez ich wykonawcę stała obecność na terenie budowy– Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego,
9) codzienny nadzór przy odwiertach rdzeniowych i bezrdzeniowych oraz przy zatłaczaniu roztworu w pustki (zgodnie z projektem),
10) analiza i ocena wyników geofizycznych wykonywanych w trakcie badań ( zgodnie z projektem),
11) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji koncepcji rozwiązań problemów technicznych wraz z analizą finansową,
12) akceptacja ubezpieczeń,
13) opiniowanie i przedstawienie Inwestorowi do zatwierdzania szczegółowych harmonogramów robót,
14) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z zatwierdzonym harmonogramem robót,
15) upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy osób i pojazdów) oraz, że prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
16) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,
17) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy,
18) zatwierdzenie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i dokonanie niezbędnych korekt tych rysunków,
19) sprawdzenie i zaopiniowanie przygotowanego przez wykonawcę robót budowlanych projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
20) zatwierdzenie rysunków zamiennych i uzupełniających wykonanych w ramach nadzoru autorskiego,
21) opracowanie wniosków na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające łącznie z dokumentacją w zakresie rzeczowym umożliwiającą dokonanie zapłaty za nie przez Zamawiającego, oraz przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu,
22) kontrola źródeł pozyskania materiałów oraz uprawnień i świadectw potwierdzających kwalifikacje personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn,
23) zatwierdzenie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych,
24) sprawdzenie przed wbudowaniem stosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
25) czuwanie nad jakością wykonywanych robót,
26) wydawanie poleceń usuwania skutków robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej obowiązujących standardów,
27) kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami i specyfikacjami technicznymi,
cd. w rubryce "Przedmiot zamówienia"

Przedmiot zamówienia

28) dokonywanie potwierdzenia prawidłowości i ilości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu,
29) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań zawierających informacje dotyczące ilości i zakresu realizowanych robót oraz działalności nadzoru inwestorskiego w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
30) sporządzanie wspólnie z wykonawcą robót budowlanych informacji o zmianach w realizacji robót,
31) zorganizowanie, minimum dwa razy w miesiącu, rady budowy dotyczącej postępu robót z udziałem Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzenie protokołu dla zainteresowanych stron,
32) prowadzenie korespondencji i dokumentacji,
33) weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych,
34) weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,
35) weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego,
36) przeprowadzenie odbiorów: częściowych i końcowego, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia tych odbiorów wraz ze sporządzeniem protokołów odbioru,
37) w okresie rękojmi i gwarancji, po wykryciu wad i usterek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie nadzorował ich usunięcie przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu,
38) rozliczenie wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym,
39) przygotowanie dokumentów potwierdzających całkowite wykonanie robót (świadectwo wykonania i przejęcia),
40) uzyskanie od Zamawiającego wszelkich upoważnień i pełnomocnictw niezbędnych dla prawidłowej i terminowej realizacji i rozliczenia kontraktu,
41) po zakończeniu robót dokonanie zgłoszenia ich zakończenia Zamawiającemu oraz organom i innym podmiotom w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
42) sporządzanie umotywowanych wniosków o naliczenie kar umownych wykonawcy robót budowlanych,
43) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji,
44) po zakończeniu przedmiotu Umowy przygotowanie scalonego wykazu rzeczowego wykonanych robót,
45) wypełnianie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określonych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych,
46) przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego ,
47) prowadzenie bieżącej analizy rozliczeń rzeczowo zadania niezbędnych dla prawidłowego postępu prac. W terminie do 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości powiadamianie Zamawiającego o możliwej zmianie kosztów inwestycji i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego na taką zmianę,
48) sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,
49) zaopiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych o zawarcie umów z podwykonawcami w zakresie rzeczowym, w szczególności stwierdzenie zgodności umów podwykonawczych z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych,
50) niedopuszczenie do wykonywania robót przez podwykonawców robót budowlanych niezaakceptowanych przez Zamawiającego,
51) rozliczanie rzeczowo podwykonawców wykonawcy robót budowlanych zaakceptowanych przez Zmawiającego,
52) zatwierdzenie harmonogramu robót, planu BiOZ, Programu Zapewnienia Jakości,
53) pisemna analiza wyników badań kontrolnych wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych,
54) w przypadku wątpliwości co do prawidłowości metodologii badań lub osiągniętych wyników badań kontrolnych wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie ponownych badań kontrolnych,
55) znajomość treści wzoru umowy zawartej przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych, w szczególności w zakresie terminów przeprowadzania odbiorów robót.

cd. w rubryce "Dodatkowe przedmioty zamówienia"

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

cd. Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, który zawarty jest w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (www.zdkium.walbrzych.pl - zakładka PRZETARGI) – 2018.08.30 Ogłoszenie 2018/S 166-377806 Roboty budowlane polegające na uzdatnieniu podłoża dla zadania pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35" (numer postępowania RZP/65/PN/34/2018/ZDW).

Harmonogram realizacji zamówienia

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy realizować od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych aż do faktycznego zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uważa się: zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania, przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) oraz zgłoszenie zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu oraz organom i innym podmiotom w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
Przewidywany termin realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 20 tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą uzdatniania podłoża trasy dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie świadczył jedną usługę z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy dana usługa została wykonana należycie, tj.:
Wykonawca ma wykazać (na podstawie zakończonych umów) jedną usługę polegającą na:
a) wykonywaniu robót budowlanych, których przedmiotem było wykonywanie odwiertów o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto
albo
b) wykonywaniu robót budowlanych, których przedmiotem było wykonywanie odwiertów wraz z zatłaczaniem otworów wiertniczych o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto
albo
c) na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, których przedmiotem było wykonywanie odwiertów oraz prac polegających na zatłaczaniu otworów wiertniczych o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (ofertę) i przedłożyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego, czy usługa wyszczególniona w załączniku została wykonana należycie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kontrolę jakości robót budowlanych polegających na uzdatnianiu podłoża oraz interpretację wyników badań geofizycznych (georadarowych lub elektrooporowych) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Personel Wykonawcy).
- inspektor nadzoru geologicznego
a) liczba osób: 1,
b) wykształcenie wyższe w zawodzie geologa,
c) uprawnienia:
 geologa górniczego o praktyce min. 2 lat od uzyskania uprawnień;
albo
 geologa w kategorii VI;
albo
 geologa w kategorii VII;

Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Euro¬pejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykony¬waniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte
w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).
Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot udostępniający.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (ofertę) (wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór nad stroną techniczną świadczenia usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami).
Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy oferty i załączonych do oferty oświadczeń potwierdzających spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu.
Personel Wykonawcy/Wykonawca nie może być zaangażowany w realizację innych zadań, w ramach których jego obowiązki kolidowałyby w czasie z obowiązkami wynikającymi z umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmianę następujących istotnych postanowień umownych, w szczególności:
1) zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać warunki udziału
w postępowaniu określone w rozdziale niniejszym Zapytaniu ofertowym, a także w przypadku Inspektora Nadzoru Geologicznego spełniać kryteria oceny ofert, które spełniła osoba wymiona
w ofercie i że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaże poprzez przedłożenie oświadczeń i dokumentów określonych w Zapytaniu ofertowym, spełnienie tych warunków,
2) innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy,
3) zmiana wynagrodzenia brutto z uwagi na zmianę obowiązującej stawki VAT – zmiana zostanie wprowadzona od dnia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
4) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy udziale podwykonawcy,
5) innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od stron.
3. W przypadku zmiany Umowy w okolicznościach określonych w ust. 2 pkt. 3 zmiana zostanie wprowadzona na podstawie pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. Zamawiający prześle zawiadomienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed dniem wprowadzenia zmiany.
4. W pozostałych przypadkach związanych ze zmianą Umowy, Strona występująca ze zmianą zobowiązana będzie wystąpić na piśmie do drugiej strony z informacją o zakresie zmiany, jej podstawie i jeżeli jest to konieczne zobowiązana będzie przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian. Strona która otrzyma wniosek, zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, z wyłączeniem zmian dot. podwykonawstwa i podwykonawców, gdzie stanowisko będzie przedstawiane przez Zamawiającego na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (oferta) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w szczególności czy usługi wyszczególnione w ofercie zostały wykonane należycie.
2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
a) Oferta ma być złożona w oryginale.
b) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składana w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,
c) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(ne) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Załączone przez Zamawiającego wzory załączników są materiałem uzupełniającym. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena oferty-60%,
2. Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru geologicznego–40%.
Opis sposobu obliczania kryterium Cena:
Cena określona w ofercie wykonawcy będzie rozumiana jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 632§1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
formę wynagrodzenia ryczałtowego,
koszty wykonania zobowiązań na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym umowy,
w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również wszelkie należności z tytułu podatków oraz składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

Szczegółowe zasady rozliczania i zapłaty wynagrodzenia zostaną ustalone w umowie.

Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0) x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Cena wynosi 60.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do liczby „4” zaokrągli w dół, od liczby „5” zaokrągli w górę).
1.Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2.Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3.Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5.Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Opis sposobu obliczania kryterium Kwalifikacje inspektora nadzoru geologicznego
Liczba punktów: (Opis usługi)
10 pkt -zrealizowanie 1 usługi polegającej na kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych, których przedmiotem było wykonywanie odwiertów oraz prac polegających na zatłaczaniu otworów wiertniczych o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto każda,
20 pkt -zrealizowanie 2 usług polegających na kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych, których przedmiotem było wykonywanie odwiertów oraz prac polegających na zatłaczaniu otworów wiertniczych o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto każda,
40 pkt -zrealizowanie 3 usług polegających na kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych, których przedmiotem było wykonywanie odwiertów oraz prac polegających na zatłaczaniu otworów wiertniczych o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto każda.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Ocenie podlegać będą wyłącznie usługi w liczbie wymaganej przez Zamawiającego. Każda z usług wskazanych przez Wykonawcę w ofercie może stanowić dowód na okoliczność realizacji tylko jednej z usług wskazanych w tabeli powyżej. Usługa wskazana przez Wykonawcę w ramach spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie będzie punktowana w ramach kryterium oceny ofert. Nie wskazanie przez Wykonawcę usług w ramach kryterium oceny ofert nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w Kryterium Kwalifikacje inspektora nadzoru geologicznego - wynosi 40.

Ostateczna ocena punktowa oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
P = C + K
gdzie:
P – ostateczna ocena punktowa,
C – liczba punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium „Cena”,
K - liczba punktów, jakie otrzymała oferta w kryterium Kwalifikacje inspektora nadzoru geologicznego.

Wykluczenia

Wykonawca nie może:
 znajdować się w stanie upadłości /likwidacji,
 nie może zalegać z opłacaniem podatków,
 nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Na potwierdzenie spełniania warunku niewykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 1 Zapytania ofertowego (ofertę).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA WAŁBRZYCH

Adres

pl. Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

746655100

Fax

746655118

NIP

8862584003

Tytuł projektu

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

Numer projektu

POIS.04.02.00-00-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający – Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu informuje, że na podstawie pkt XVII ppkt. 5 Zapytania ofertowego - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Uzdatnianie podłoża dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”, zostało unieważnione.
Liczba wyświetleń: 115