Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 na dokończenie inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część usługową (pracownia badawczo-rozwojowa)

Data publikacji: 28.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1152415

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie: Radawiec Duży 196, 21-030 Motycz (forma pisemna) lub mailem na adres: biuro@comerlab.pl (forma elektroniczna).
Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, napis: „Oferta dotycząca dokończenia inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część usługową”.
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@comerlab.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604276796

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część usługową (pracownia badawczo-rozwojowa). Inwestycja zlokalizowana jest pod adresem: Radawiec Duży 196, 21-030 Motycz.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Radawiec Duży

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Stworzenie pracowni badawczo-rozwojowej monitoringu środowiska i analiz laboratoryjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 , działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.
Zasadniczym celem projektu jest stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej, która między innymi przyczyni się do zwiększenia potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i innowacyjności regionu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część usługową (pracownia badawczo-rozwojowa). Inwestycja zlokalizowana jest pod adresem: Radawiec Duży 196, 21-030 Motycz.
W celu poglądowego przedstawienia pełnego zakresu inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego o część usługową, do niniejszego zapytania dołączono przedmiar robót (Załącznik nr 1)
Zakres prac dot. niniejszego zapytania ofertowego obejmuje:
1. Powołanie Kierownika budowy, który dokończy inwestycję i przygotuje dziennik budowy i brakującą dokumentację budowlaną niezbędną do zgłoszenia budynku do odbioru.
2. Zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego zgodnie z załączoną specyfikacją (Załącznik nr 2) na dachu budynku w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
3. Próby po montażowe:
- sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,
- sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,
- badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika,
- badanie obwodów instalacji elektrycznej,
- badania i pomiary instalacji uziemiającej.
4. Odkażenie i sprawdzenie szczelności instalacji wod.-kan. wraz z przygotowaniem protokołu.
5. Przeprowadzenie płukania i prób szczelności instalacji C.O. wraz z przygotowaniem protokołu.
6. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
7. Przygotowanie instrukcji użytkowania budynku.
8. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 Instalacje słoneczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie 7 tygodni od dnia podpisania umowy realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymaga się, aby Wykonawca (lub podwykonawca) posiadł wiedzę i doświadczenie w postaci prawidłowo wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od dnia publikacji zapytania ofertowego) co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych, w tym co najmniej jednej instalacji autonomicznej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
a. Cena – 80%
b. Okres gwarancji na wykonane prace, gdzie gwarantem jest Wykonawca – 10%
c. Okres gwarancji na akumulator, gdzie gwarantem jest producent – 10%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena: 80 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 80 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert
---------------------------------------------------------------------------------------- x 80
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Okres gwarancji na wykonane prace (min. 3 lata): 10% - Wartość zależna od zadeklarowanego okresu gwarancji na wykonane prace (max 10 pkt.), przyznawana wg zasady:
4 lata – 2 pkt., 5 lat – 4 pkt., 6 lat – 6 pkt., 7 lat – 8 pkt., 8 i więcej lat – 10 pkt.

Okres gwarancji na akumulator (min. 10 lat): 10% - Wartość zależna od okresu gwarancji na akumulator (max 10 pkt.), przyznawana wg zasady:
11 lat – 2 pkt., 12 lat – 4 pkt., 13 lat – 6 pkt., 14 lat – 8 pkt., 15 i więcej lat – 10 pkt.

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a, b oraz c. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

COMERLAB DOROTA NOWAK

Adres

21-030 Radawiec Duży

lubelskie , lubelski

Numer telefonu

604 276 796

Fax

Nie dotyczy

NIP

7151677218

Tytuł projektu

Stworzenie pracowni badawczo-rozwojowej monitoringu środowiska i analiz laboratoryjnych

Numer projektu

RPLU.01.03.00-06-0011/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ATENA PROJEKT Aneta Koroluk
Kol. Tomaszowice 90, 21-008 Tomaszowice
data wpłynięcia oferty: 14.12.2018
cena netto: 65 280,00 zł
Liczba wyświetleń: 303