Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego sposobem na polepszenie jakości i dostępności usług medycznych w Nysie” (USG stacjonarne , USG przenośne)

Data publikacji: 28.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2018

Numer ogłoszenia

1152286

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania ofert - VITA Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 48-303 Nysa pokój nr 203 ( II piętro ) - do dnia 11 grudnia 2018r. do godziny 12:00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
1. Nazwa i adres Wykonawcy
2. Zamawiający : VITA Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 48-303 Nysa
3."Oferta w trybie zapytania ofertowego pn.: Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego sposobem na polepszenie jakości i dostępności usług medycznych w Nysie”(USG stacjonarne , USG przenośne) Nie otwierać przed dniem: 11 grudnia 2018r. godzina 12:30”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Jakubiec

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego:
USG stacjonarne - 1 sztuka
USG przenośnie - 1 sztuka
Szczegółowy opis parametrów minimalnych przedmiotu zamówienia (w tym wymagania techniczne) – określony został w załączniku nr 2 i 2a do niniejszego zaproszenia pn. „OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
Wypełniona tabela z załącznika nr 2 i 2a do zaproszenia - stanowi część oferty Wykonawcy i nie podlega uzupełnieniu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Nysa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zaplanowanych w projekcie działań jest podniesienie jakości oraz dostępności oferowanych świadczeń medycznych. Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu medycznego wspierającego działalność POZ. Przewidywane czynności (poniesienie inwestycji w doposażenie podmiotu medycznego prowadzonego przez Wnioskodawcę) znajdą również odwzorowanie w realizacji celu szczegółowego całego działania, tj. w lepszym dostosowaniu infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu. Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynika bezpośrednio ze specyfiki przyjmowanych pacjentów oraz wytycznych zawartych w mapach potrzeb zdrowotnych, Policy Paper i Strategii ochrony zdrowia dla województwa opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego:
USG stacjonarne - 1 sztuka
USG przenośnie - 1 sztuka
Szczegółowy opis parametrów minimalnych przedmiotu zamówienia (w tym wymagania techniczne) – określony został w załączniku nr 2 i 2a do niniejszego zaproszenia pn. „OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
Wypełniona tabela z załącznika nr 2 i 2a do zaproszenia - stanowi część oferty Wykonawcy i nie podlega uzupełnieniu.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: do 21 dni od daty podpisania umowy dostawy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie definiuje warunku

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie definiuje warunku

Potencjał techniczny

Zamawiający nie definiuje warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie definiuje warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie definiuje warunku

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenie (w formularzu oferty)

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych w pkt 22 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta ma składać się z wypełnionego i podpisanego formularza oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 i 2a „OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ”.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100 %
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 100
W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin/Ci) • Max (C)

Wykluczenia

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełnią warunki, udziału w postępowaniu dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VITA SP. Z O.O.

Adres

Marszałka Józefa Piłsudskiego 47

48-303 Nysa

opolskie , nyski

Numer telefonu

774093950

NIP

7532093773

Tytuł projektu

Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego sposobem na polepszenie jakości i dostępności usług medycznych w Nysie.

Numer projektu

RPOP.10.01.01-16-0046/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MIRO Sp.z o.o. ul.Mińska 25B lok.U1, 03-808 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 10-12-2018
Cena ofertowa brutto: 284.000,00 zł
Liczba wyświetleń: 271