Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych TOIEC lub TELC, lub innego równoważnego z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Data publikacji: 27.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-12-2018

Numer ogłoszenia

1152118

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2018r.

2.Zamawiający zmienił sposób składania ofert.
Z dotychczasowego zapisu została wykreślona możliwość osobistego dostarczenia oferty.

Aktualny zapis brzmi następująco:
"Oferty należy dostarczyć:
a) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres -MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu K. Bandzul Sp. j., ul. Mickiewicza 1/50 21-040 Świdnik
lub
b) mailowo na adres: biuro@szkoleniamasters.pl
Ofertę należy dostarczyć do 05.12.2018 r."

Zmiana została dokonana zarówno w treści ogłoszenia oraz w treści Zapytania Ofertowego, którą zaktualizowaną wersję załączono poniżej.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć:
a) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres -MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu K. Bandzul Sp. j., ul. Mickiewicza 1/50 21-040 Świdnik
lub
b) mailowo na adres: biuro@szkoleniamasters.pl

Ofertę należy dostarczyć do 05.12.2018 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@szkoleniamasters.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bandzul

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych TOIEC lub TELC, lub innego równoważnego, na poziomach od A1 do B2 z języka angielskiego oraz języka niemieckiego dla uczestników kursów językowych realizowanych w ramach projektu pt. „Mazowieckie kompetencje językowe” nr RPMA.10.02.00- 14-4910/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Potwierdzenie wzrostu ogólnych kompetencji z języków obcych u osób o niskich kwalifikacjach, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności języków obcych, uczących się, pracujących lub zamieszkałych na obszarze województwa mazowieckiego, uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych TOIEC lub TELC, lub innego równoważnego, na poziomach od A1 do B2 z języka angielskiego oraz języka niemieckiego dla uczestników kursów językowych realizowanych w ramach projektu pt. „Mazowieckie kompetencje językowe” nr RPMA.10.02.00- 14-4910/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego.

Zamówienie zostało podzielona na dwie części i w szczególności obejmuje przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów- łącznie dla ok. 336 osób na poszczególnych poziomach znajomości języka:

Część I:
a) z języka niemieckiego na pozimomie A1 – ok. 36 osób

Część II:
b) z języka angielskiego na pozimomie A1 – ok. 156 osób
c) z języka angielskiego na pozimomie A2 – ok. 132 osób
d) z języka angielskiego na pozimomie B1 – ok. 12 osób

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia egzaminów w kilku edycjach - terminach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący akredytowanymi ośrodkami egzaminującymi, posiadający uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów, stanowiących przedmiot zamówienia.
Zamawiający przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia może poprosić Wykonawcę o przedstawienie stosownych dokumentów poświadczających akredytację na przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o przyznanie przedmiotu zamówienia muszą znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej poprawną realizację zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy:
a) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. Nowy Wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany.
b) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie zrealizować egzaminów w wyznaczonym terminie z powodu niemożności spełnienia warunków realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni wszystkie otrzymane oferty, przyznając im punkty, według poniższych kryteriów oceny:
a) cena oferty – waga 100%.
Weryfikacja na podstawie Formularza oferty .
Punktacja wyliczana w oparciu o wzór:
100 punktów x (jednostkowa cena netto najtańszej oferty / jednostkowa cena netto ocenianej oferty).

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta/oferty z najwyższą liczbą punktów.

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani, ani kapitałowo, ani osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowo-osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym, lub członkami organów zarządzających, lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e) pozostawaniu przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
f) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU K.BANDZUL SPÓŁKA JAWNA

Adres

Mickiewicza 1/50

21-040 Świdnik

lubelskie , świdnicki

Numer telefonu

815333139

Fax

815325062

NIP

9462128839

Tytuł projektu

Mazowieckie Kompetencje Językowe

Numer projektu

RPMA.10.02.00-14-4910/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający Masters Centrum Szkolenia Biznesu K. Bandzul sp. j., ul. Mickiewicza 1/50, 21-040 Świdnik, zawiadamia o anulowaniu postępowania ofertowego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności (obowiązującej w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) na „Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych TOIEC lub TELC, lub innego równoważnego z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.”

Uzasadnienie: Zapisy warunków oceny ofert w postępowaniu jakie zostały określone
w zapytaniu ofertowym oraz na portalu baza konkurencyjności zostały błędnie określone.
Zamawiający zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ponowi postępowanie w oparciu o nowe zapytanie ofertowe.
Liczba wyświetleń: 240