Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018 z dnia 26.11.2018 r. dotyczące dostawy środków trwałych - żelkociarek oraz mokrego wałka

Data publikacji: 26.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2018

Numer ogłoszenia

1151816

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 27.10.2018r.
Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Zdzisław Witko
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
WOOD-POOL Zdzisław Witko
ul. T. Kościuszki 66, 37-100 Łańcut
Siedziba Zamawiającego czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

b) Drogą poczty lub przesyłką kurierską na poniższy adres Zamawiającego:
Zdzisław Witko
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
WOOD-POOL Zdzisław Witko
ul. T. Kościuszki 66, 37-100 Łańcut

Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego lub przesyłki kurierskiej o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego/data stempla nadania). W przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: basen@wood-pool.pl W przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do Biura.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Łazar Witko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509696207

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający poszukuje dostawcy następujących nowych środków trwałych:

A. Żelkociarki (2 szt.) o parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż:
B. Mokry wałek (1 szt.) o parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dołączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: łańcucki Miejscowość: Łańcut

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest wybór dostawcy środków trwałych - żelkociarek oraz mokrego wałka na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenów rekreacyjnych metodą infuzji”

Przedmiot zamówienia

A. Żelkociarki (2 szt.) o parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż:
- dwie pompy żelkotu z filtrami wysokociśnieniowymi i recyrkulacją typ 150/SP6
- mechanicznie połączona smaouszczelniająca się pompa nadtlenku z zaworem nadmiarowym i recyrkulacją
- pistolet natryskowy z dwoma dyszami
- pneumatyczny system kontrolny
- komplet węży wysokociśnieniowych 30m
- układ poboru żelkotu – z beczki 200l
- układ poboru nadtlenku – z 30 litrowego pojemnika
- rama stacjonarna typu L

B. Mokry wałek (1 szt.) o parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż:
- układ pomp zależnych 300/17 zasilanych sprężonym powietrzem
- blok recyrkulacji z nadciśnieniowym zaworem nadtlenku
- dwie głowice impregnacji zasilane zewnętrznie wraz z pistoletem i lancą długości 90cm
- pneumatyczny system kontrolny
- pneumatyczny czujnik przepływu katalizatora wraz z sygnałem akustycznym
- 2 komplety węży wysokociśnieniowych 30m
- wysokociśnieniowy układ recyklu żywicy
- układ poboru żywicy
- układ poboru nadtlenku

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni d dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
a) posiadają uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
b) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
e) udzielą co najmniej 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane zamówienie;
f) zaoferują, że wykonają zamówienie w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Warunki zmiany umowy

Zmiany w umowie będą dopuszczalne w następujących przypadkach i zakresie:
a) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia w przypadku:
- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.).
-niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy,
-oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.,
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
- w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych prowadzonych u Zamawiającego, w związku z realizacją projektu
b) zmiana terminu płatności:
- w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zmiana wynagrodzenia: zmiana urzędowej stawki podatku VAT.
c) konieczności zmiany umowy w zakresie ograniczenia rzeczowego zamówienia do wysokości środków, którymi dysponuje Zamawiający,
d) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej;
e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;
f) konieczności zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia.
g) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
h) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów w tym wniosku o dofinansowanie projektu, dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy i realizację projektu.
i) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do postępowania ofertowego;
c) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO– na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do postępowania ofertowego;
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) opis środka trwałego i inne istotne informacje;
f) w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, oddzielnie dla każdej części zamówienia, tj. dla części A, B oraz C, zgodnie z poniższymi kryteriami:

A. Cena – 80 %
B. Gwarancja – 20 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B gdzie:

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

Najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 80 punktów.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów.


Ad. B Kryterium gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób:

a) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane Zamówienia poniżej 24 m-cy (a powyżej wymaganego minimum 12 m-ce) – 0 punktów.
b) Jeżeli Wykonawca udzieli 24-miesięcznej i dłuższej gwarancji jakości na wykonane Zamówienia – 20 punktów.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.


Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A Cena, Kryterium B Gwarancja, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WITKO ZDZISŁAW WOOD-POOL

Adres

Tadeusza Kościuszki 66

37-100 Łańcut

podkarpackie , łańcucki

Numer telefonu

509696207

Fax

172257834

NIP

8151002834

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenów rekreacyjnych metodą infuzji

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0783/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyłoniony Wykonawca w ramach części A oraz B:
TR Solution Sp. z o.o.
ul. Komornicka 10
62-052 Komorniki
Liczba wyświetleń: 187