Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/2018/06 Kurs Operatora wózków widłowych dla 15 uczestników projektu „Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!”

Data publikacji: 26.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1151717

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wypełnioną ręcznie bądź elektronicznie w języku polskim, pod rygorem nieważności.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę fizyczną lub w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.
7. Wykonawca ma prawo zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.
8. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
9. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie potencjalnego Wykonawcę
10. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
Koperta powinna być zaadresowana na adres biura projektu:
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Kielecki Park Technologiczny, budynek SKYe INC., ul. Olszewskiego 6, p. 2.05, 2.06, 25-663 Kielce
i opatrzona opisem:
Oferta na: Kurs Operatora wózków widłowych dla 15 uczestników projektu
„Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!”
Nie otwierać przed 07.12.2018 r., godz. 12.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Tercz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413107090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Kurs Operatora wózków widłowych dla 15 uczestników projektu „Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).
Nr projektu: RPSW. 08.05.01-26-0084/16

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Jędrzejów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zorganizuje kurs wózka widłowego dla 15 uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest:
1) Przeprowadzić badania lekarskie oraz psychotechniczne dla Uczestników Projektu uprawniających do odbycia szkolenia w zakresie: Operator Wózków Widłowych,
2) Przeprowadzić Kurs Operatora wózków widłowych - kurs powinien obejmować wszystkie typy wózków widłowych.
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego uprawnienia operatora wózka widłowego dla 15 Uczestników Projektu zgodnego z normami UDT, trwającego ok. 70 godzin dydaktycznych (+/-10), w tym min. 20 godzin szkolenia praktycznego. Program szkolenia powinien być dostosowany do możliwości Uczestników Projektu i poprzedzony wstępną analizą potrzeb szkoleniowych dokonaną przed rozpoczęciem szkolenia. Program szkolenia zaproponuje Wykonawca.
3) Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku związanym z obsługą wózka widłowego – Wykonawca ma ustalić termin i opłacić koszty egzaminu państwowego przed komisją UDT.
4) Wykonawca musi zagwarantować drugi termin egzaminu dla osób, które nie zdadzą go pozytywnie w pierwszym terminie – Wykonawca ma ustalić termin i opłacić koszty egzaminu państwowego przed komisją UDT.
5) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia składające się z co najmniej 15 stron A4 wydrukowane oraz trwale spięte (zbindowane, zszyte, sklejone).
6) Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
6) Zwrócić Uczestnikom Projektu koszty dojazdu na miejsce szkolenia praktycznego i egzamin, w przypadku, gdy Uczestnik szkolenia jest spoza Jędrzejowa, a szkolenie ma miejsce w sobotę lub inny wolny dzień od zajęć szkolnych.
7) Zapewnić transport z Jędrzejowa uczestnikom w przypadku prowadzenia zajęć praktycznych poza Jędrzejowem.
8) Ustalić z Zamawiającym harmonogram kursu.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania ciepłego posiłku (zweryfikowanego pw. diet) w przypadku, gdy szkolenie trwa min. 6 godzin dydaktycznych

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy najpóźniej do 30.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) posiadania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Wiedza i doświadczenie

2) posiadania niezbędnej wiedzy, kwalifikacji i doświadczeń do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełniają poniższe minimalne wymagania:
a. Wykonawca będzie dysponował kadrą: wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju szkoleń
b. będzie dysponował kadrą z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie w okresie min. 2 lat

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3) łączne zaangażowanie w pracę osoby fizycznej lub osoby bezpośrednio biorącej udział w realizacji zamówienia nie przekracza 276 godzin miesięcznie (dotyczy osób stanowiących personel projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020),

Warunki zmiany umowy

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
3) zmniejszenia ceny netto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty podatku VAT,
4) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2 i 3,
o zakres tych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacja o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) Kserokopię podbitą za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 3,
6) Parafowany wzór umowy na realizację usługi– załącznik nr 4.
7) CV os osób prowadzących kurs.

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające: Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
Najniższa CENA – 100 pkt.
Punktacja wyliczana będzie według następującego wzoru P – 100 pkt.:
P = Cmin/Cb x 100
Cmin - najniższa cena brutto
Cb - cena badanej oferty

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413108191

NIP

6572572232

Tytuł projektu

Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!

Numer projektu

RPSW.08.05.01-26-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kamiński Maciej Ośrodek Kształcenia Zawodowego
28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 20
Data wpływu: 7.12.2018
Cena: 1445,00 zł za 1 uczestnika projektu
Liczba wyświetleń: 229