Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego online dla 240 uczestników projektu. Numer postępowania: 05/2018/ZP2

Data publikacji: 26.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2018

Numer ogłoszenia

1151554

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Kompletna oferta musi zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy,
- wykaz usług wraz z referencjami, wraz z referencjami bądź innymi dokumentami wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
- informację o przetwarzaniu danych osobowych RODO,
- oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach- dotyczy osób, które wybiorą formę zatrudnienia : umowę zlecenie.
2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2018r., do godz. 9:30
3) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4) Wykonawca/Oferent może złożyć ofertę do jednej lub większej liczby części postępowania
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
7) Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 04.12 2018r. do godz. 9:30–na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na zamówienie polegające na przeprowadzeniu usługi doradztwa postępowanie nr 05/2018/ZP2” ” oraz „Prosimy nie otwierać przed 04.12.2018, godz. 10:30”.
8) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
9) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
10) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
11) Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
12) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 0412.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty_ue@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Miśko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew. 305

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie 440 godzin usług doradztwa edukacyjno – zawodowego online.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie 440 godzin usług doradztwa edukacyjno – zawodowego online dla 240 uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 440 godzin usług doradztwa edukacyjno – zawodowego online dla 240 uczestników projektu.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac został opisany w załącznik nr 1 do niniejszego postępowania (Opis przedmiotu zamówienia).

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r.
Szczegółowy harmonogram realizacji zadań zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku zmiany terminu realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem - wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od terminu składania ofert, , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:

W ramach jednej usługi Oferent/Wykonawca wykonał usługę doradztwa edukacyjno – zawodowego online dla co najmniej 200 osób, w wymiarze minimum 400 godzin, poprzez udzielania skutecznego wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego w tym tworzenie dokumentacji aplikacyjnej dla starających się o prace. Wartość usługi nie była mniejsza niż
30 000 PLN brutto.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego – wykazu usług i dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent/Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca dysponuje odpowiednią kadrą - doradztwo zawodowe realizowane będzie przez profesjonalnego doradcę /doradców którzy spełniają poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
 min. 2 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania doradztwa zawodowego
 posiada wiedzę i doświadczenie dotycząca dokumentów aplikacyjnych dla osób starających się o pracę – stworzył lub doradzał przy stworzeniu co najmniej 100 szt. CV.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zawartego w formularzu ofertowym oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału przez Wykonawcę,
do skierowania zapytania do Wykonawcy o dane osób (imiona, nazwiska, certyfikaty/ dyplomy, informacje o przeprowadzonych szkoleniach) potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie zgodnie wymaganiami określonymi w roz. II pkt 8 ppkt 4 Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

1) Formularz oferty ze strony Oferenta/Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów/Wykonawcy wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
3) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta/Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4) Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.

Wymagania dotyczące wadium
1) Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium, w wysokości: 500 złotych (słownie: pięćset złotych);
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1804 oraz z 2015 roku poz. 978 i 1240).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
4system Polska z o. o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra,
w BGŻ nr: 24 2030 0045 1110 0000 0173 1220,
przed terminem składania ofert, z oznaczeniem: „Wadium - postępowanie nr 05/2018/ZP2”
4) Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Zamawiającego.
5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na 4system Polska spółka z o. o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostanie on zdeponowany w sejfie Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą.
6) Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien:
- przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8;
- zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust 7 i 8.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8) Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej lub nie przystąpił do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówieni, pomimo faktu, że jego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
9) Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

Pozostałe warunki składania ofert, oceny ofert a także realizacji zamówienia zostały określone w dokumencie Zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b. wystąpienie siły wyższej;
c. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy;
2) Wykaz usług;
3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO;
4) Oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach- dotyczy osób, które zostaną zatrudnione na umowę zlecenie.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- Całkowita wartość usługi brutto (C)– 40 pkt,
- Gotowość do realizacji usługi (dalej: Gotowość) (G)– 30 pkt,
- Ilość spotkań w miesiącu z Zamawiającym, w których uczestniczył będzie Wykonawca (S) – 30 pkt,

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
1) Całkowita wartość usługi brutto (C)
punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:
C =(Cmin / C oB ) x 40 pkt
gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert ,
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty ,
C - liczba punktów w kryterium cena.

*Uwaga: W przypadku osób fizycznych, przy formie współpracy – umowa zlecenie – Zamawiający w niniejszym kryterium przyjmie kwotę brutto brutto.

2) Gotowość do realizacji usługi (G)
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin gotowości do realizacji usługi wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
- za termin gotowości do realizacji usługi wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 5 punktów
- za termin gotowości do realizacji usługi wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 30 punktów

Przez „Gotowość do realizacji usługi” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przystąpienie przez Wykonawcy do świadczenia usługi doradztwa.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

3) Ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca (S) –
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca wynoszącym 1 spotkanie miesięcznie - 0 punktów,
- za ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca wynoszącym od 2 do 3 spotkań miesięcznie - 5 punktów,
- za ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca wynoszącym powyżej 3 spotkań miesięcznie – 30 punktów.

4) Sposób obliczania punktacji dla ofert.
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:

W = C + G + S
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie,
C – liczba punktów przyznana w kryterium całkowita wartość usługi brutto.
G – liczba punktów przyznana w kryterium gotowość do realizacji usługi,
S - liczba punktów przyznana w kryterium Ilość spotkań z Zamawiającym w miesiącu, w których uczestniczył będzie Wykonawca.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Oferenta/Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Oferenta/Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
3. Oferenta/Wykonawcę, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów
4. Oferenta/Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

KOMPETENCJE ZAWODOWE szansą na lokalnym rynku pracy

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Międzyuczelniany Ośrodek Badań i Rozwoju „MOBIR” sp. z o.o., 66-132 Trzebiechów Poldlegórz 56A, data: 04.12.2018, cena: 43
296,00
Liczba wyświetleń: 307