Strona główna
Logo unii europejskiej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na dostawę i montaż nowego sprzętu do laboratorium informatycznego w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

Data publikacji: 23.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2018

Numer ogłoszenia

1151488

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 10 grudnia 2018 r. poprzez email: iwona@wsge.edu.pl lub pocztą/osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iwona@wsge.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Florek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692460261

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż sprzętu do laboratorium informatycznego: 20 nowych stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotowego zamówienia jest zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego na zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Sprzęt ten pozwoli zachować wysoki standard zajęć oraz sprawność techniczną podczas prowadzenia ćwiczeń w laboratorium informatycznym.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


a. Router - 1 sztuka
b. Dysk twardy – 4 sztuki
c. Szafka serwerowa – 1 sztuka
d. Projektor - 1 sztuka
e. Gigabitowy przełącznik - 1 sztuka
f. Specjalistyczny zasilacz - 1 sztuka
g. Szyny mocujące - 1 sztuka
h. Zestawy komputerowe - 20 sztuk
i. Serwer – 1 sztuka
j. Dysk sieciowy - 1 sztuka
k. Program Project 2016 Single Academic OPEN 1 License- 20 sztuk
l. Program Visio Standard 2016 Single Academic OPEN 1 License - 20 sztuk
m. Program Office Professional Plus 2016 Single Academic OPEN 1 License - 20 sztuk
n. Program Windows Server CAL 2016 Sngl Academic OLP 1 License No Level Device CAL - 20 sztuk
o. Program Windows Server Standard Core 2016 Sngl Academic OLP 16Licenses NoLevel CoreLic - 1 sztuka
p. Visual Studio Professional 2017 Sngl Academic OLP 1 License - 20 sztuk
Długość gwarancji na sprzęt: minimum 2 lata.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego.
Wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu dostępny jest na żądanie w Biurze Projektu (05-410 Józefów ul. Sienkiewicza 4, pok. 5).
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.
Dokładny przedmiot zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w m. Józefów
Termin: od 23 listopada 2018 do 15 grudnia 2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a) Wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2
b) Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• Są zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
• dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 4
• dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu) spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
2. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, tj. oferta musi dotyczyć realizacji wszystkich szkoleń.
3. Oferta Wykonawcy musi zawierać cenę za usługę łącznie.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Są zarejestrowanym przedsiębiorcą - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
2. Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr. 4
3. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu) spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5
4. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie
Oferent musi wykazać się osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu) p.n. dostawa i montaż sprzętu do laboratorium informatycznego.


Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu) spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi wykazać się osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu) p.n. dostawa i montaż sprzętu do laboratorium informatycznego.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu) spełniającymi kryteria opisane w zamówieniu – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 5.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane załączniki:
1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
4. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia (Załącznik nr 4)
5. Wykaz osób zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. montażu) –Załącznik nr 5
6. Wyciągu CEIDG lub wydruku KRS

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

• Cena – 60 pkt
• Serwis czteroletni bezpłatny - 20 pkt.
• Długość gwarancji:
2 lata - 0 pkt.
3 lata – 10 pkt
4 lata - 20 pkt.


I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

II. W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Serwis czteroletni bezpłatny” oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia.

III. W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Długość gwarancji” oferent zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia, a w przypadku podpisania umowy dowodów gwarancji – kart gwarancyjnych.

Wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zakazuje się składania ofert cząstkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

Adres

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

227801007

Fax

227801007

NIP

5321823156

Tytuł projektu

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z063/17-00
Liczba wyświetleń: 206