Strona główna
Logo unii europejskiej

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY - Poradnictwo Psychologiczne Indywidualne

Data publikacji: 22.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-11-2018

Numer ogłoszenia

1151105

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Damian Kuźniak, tel. 519 857 604, e-mail: sukces@terra-szkolenia.pl
2. Miejsce składania ofert: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu
(tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami
w formie elektronicznej na adres e-mail: sukces@terra-szkolenia.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór Psychologa. w ramach realizacji projektu Perspektywa na SUKCES! nr RPLU.10.02.00-06-0059/17”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
5. Oferta musi być złożona do 30.11.2018 r. do godziny 10:00 Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sukces@terra-szkolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Kuźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519857604

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla maksymalnie 21 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowościach: Puławy (10 UP) i Kraśnik (11 UP).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Puławy, Kraśnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Psychologa/ów gotowego do zrealizowania ww. usługi

Przedmiot zamówienia

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Poradnictwo psychologiczne indywidualne dla maksymalnie 21 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowościach: Puławy (10 UP) i Kraśnik (11 UP).
Uczestnikami projektu będą osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem oraz osoby przewidziane do zwolnienia.
Łącznie w ramach zadania przewiduje się realizację 84 godzin zegarowych indywidualnych zajęć w systemie 2 spotkań indywidualnych po 2 godziny. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. Planowany okres realizacji umowy to listopad 2018 - grudzień 2018 z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Harmonogram realizacji zamówienia

Listopad- Grudzień 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50% cena oraz kryterium 50% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi psychologiczne o zbliżonym zakresie przedmiotowym/tematycznym do tematów wskazanych w niniejszej procedurze.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczającym/nakazującym składanie ofert częściowych, łączna liczba godzin wskazana przez Wykonawcę w Załączniku nr 1, podczas oceny ofert, rozkładana jest proporcjonalnie do liczby wycenionych części zamówienia.

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 50
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 : ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Szczegółowy opis w części opisowej oferty

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

Adres

Skromna 5

20-704 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815365650

Fax

815365651

NIP

7121045809

Tytuł projektu

Perspektywa na SUKCES!

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0059/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HR Trend Renata Dąbrowska-Jagieło - Lublin , oferta z dnia 30.11.2018r.
Liczba wyświetleń: 312