Strona główna
Logo unii europejskiej

Trener/ka szkoleń stacjonarnych oraz trener/ka szkolenia dla trenerów ToT cyklu szkoleń 70h w obszarze wspomagania w oświacie Kompetencje Kluczowe

Data publikacji: 29.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1150038

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana załącznika - Regulamin - aktualizacja z 29.01.2019

Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
"Oferta w ramach postępowania nr 1/7016/MEN/2019”.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce złożenia oferty: Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz; biuro czynne w godzinach 8.00-15.00
lub
b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: projekty@bydgoszcz-frdl.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta w ramach postępowania nr 1/7016/MEN/2019"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@bydgoszcz-frdl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Pierzchała-Tolak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 606398203

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rekrutacja dotyczy projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”
realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie:
1. Trenerów w zakresie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji:
a) kompetencje cyfrowe (TIK)
b) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
c) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
d) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
e) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
f) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.


Oraz
2. Trenera szkolenia dla trenerów projektu czyli szkolenie ToT w formie nagrania wideo.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: bydgoski Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie 1400 godzin szkoleniowych dla 10 grup szkoleniowych z zakresu kompetencji kluczowych w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”. Szkolenia realizowane będą przez pary trenerskie.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

Uczestnikami szkoleń będą pracownicy instytucji wspomagania pracy szkoły, tj.:
a) pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN);
b) pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych (PPP);
c) pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP);
d) nauczyciele będących doradcami metodycznymi;
e) indywidualni specjaliści i trenerzy rozumiani jako osoby świadczące szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.

Uczestnikom w ramach projektu oferujemy łącznie:
• 70 h szkoleń stacjonarnych na dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
• 20 h szkoleń e-learningowych stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
• po 18 h doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnik/czkę;
• 7 sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r.;
• 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy;

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych z zakresu rozwijania kompetencji:
a) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
b) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
c) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
d) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
oraz wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

Zakres zadania: łącznie przeprowadzonych ma zostać 1400 godzin szkoleń dla 10 grup szkoleniowych, dla każdej grupy przewiduje się 4 zjazdy szkoleniowe po 3 dni (grupa szkoleniowa składać się będzie średnio 19 osób). Szkolenia zostaną przeprowadzone we wszystkich wskazanych obszarach kompetencji, w zależności od deklaracji uczestnicy szkoleń będą kwalifikowani do grupy dla niezaawansowanych lub zaawansowanych, dla 3 poziomów edukacji szkolnej i przedszkolnej. Planuje się zatrudnienie 12 trenerów. Każde szkolenie będzie prowadzone przez 2 trenerów.
Dopuszcza się aby jeden Oferent prowadził szkolenia w zakresie kilku zadeklarowanych w ofercie kompetencji i na różnych poziomach zaawansowania.

Miejsce szkoleń:
Szkolenia odbędą się w na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Konkretne miejsca realizacji szkoleń zostaną wskazane po podpisaniu umowy i wyborze miejsc szkoleń (baza hotelowa). Odbywać się one będą w obiektach, w których trenerzy zapewnione będą mieli noclegi między dniami trwania szkolenia, wyżywienie (obiad, kolację między dniami szkoleniowymi, serwis kawowy całodniowy w każdym dniu szkoleniowym). Zamawiający zapewni trenerom materiały szkoleniowe, salę szkoleniową wyposażoną w rzutnik multimedialny, tablice flipchart, bezpłatny parking przyhotelowy.

Trener ToT - szkolenie w formie nagrania wideo - (Training of Trainers) w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45minut).

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadania objęte postępowaniem będą realizowane w następujących terminach: luty 2019 – wrzesień 2019 dla 10 grup szkoleniowych - planuje się zrekrutowanie grup na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Szkolenia oferowane będą w dwóch trybach - tydzień roboczy A (środa, czwartek, piątek) i weekend B (piątek, sobota, niedziela).

Trenerzy do przeprowadzenia szkoleń z obszaru kompetencyjnego - d) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie w Ciechanowie w ramach zjazdów: 1-3.03, 29-31.03 i 5-7.04.2019 roku. Szkolenia realizowane są w parach trenerskich.
Kolejne terminy będą ustalane bezpośrednio po zebraniu grup szkoleniowych.

Dla pozostałych obszarów kompetencyjnych nie ma wskazanych konkretnych terminów realizacji szkoleń stacjonarnych.

Szkolenia będą realizowane w okresie marzec - wrzesień 2019 rok.

Trener szkolenia ToT zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w lutym 2019 roku - szkolenie w formie nagranie wideo szkolenia podcast lub inna dającej możliwość zamieszczenia na platformie edukacyjnej, umowa z przeniesieniem praw autorskich do nagrania. Nagranie w formacie w formacie - Video: .mov, .mp4, .m4v, .mpeg, .mpe, .mpg, .ogv, .webm, .flv, .f4v

Szkolenia oferowane będą równocześnie w kilku lokalizacjach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Wykształcenie wyższe magisterskie.
b) Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 120 godzin dydaktycznych.
Na potwierdzenie spełnienie warunku posiadania kwalifikacji i doświadczenia oferent wypełnia załącznik nr 1 do oferty. Dla każdego trenera należy załączyć załącznik nr 2.

Wiedza i doświadczenie

a) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) – co najmniej 150 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły.
b) Na potwierdzenie spełnienie warunku posiadania kwalifikacji i doświadczenia oferent wypełnia załącznik nr 1 do oferty. Dla każdego trenera należy załączyć załącznik nr 2.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć :
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do Regulaminu – z datą i czytelnym podpisem,
b. Oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia i kwalifikacji – załącznik nr 1 do Oferty,
c. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2 do Oferty,
d. Referencje potwierdzające wykonanie usług wymienionych w załączniku 2 do Oferty - kopia dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Nie jest wymagane składanie referencji w przypadku usług realizowanych na rzecz FRDL.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. ocena ofert w dwóch etapach:
a) Formalnym,
b) Merytorycznym.
2. Ocena formalna polegać będzie, na sprawdzeniu czy oferta jest kompletna oraz czy Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu.
3. Ocena merytoryczna - ocena ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


A Cena 60 pkt.
B Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy, prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) 40 pkt.

4. Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

kryterium „cena”
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej

Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi (szkolenia). Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.

Cena jest ceną brutto za godzinę dydaktyczną szkolenia, podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.

Kryterium „doświadczenie w realizacji usług”
Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia:

K2 = (D/Dmax)*100*waga (30%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba wśród ofert

Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania – „Wykaz usług”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wymienione w załączniku nr 2 (referencje, potwierdzenie realizacji usługi, itp.). Nie jest wymagane składanie potwierdzeń usług realizowanych na rzecz FRDL.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąc sumę punktów za oferowaną cenę i posiadane doświadczenie, zgodnie ze wzorem:

OPO (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Jarosław Kordziński Sulejówek ul. Orla 24A 05-070 Sulejówek NIP: 597 00 07 537
wpły oferty: 04.02.2019 - cena 150,00 zł i 140,00 zł i 200,00 zł
2. Strefa Edukacyjna Agnieszka Arkusińska ul. ul. Wólczańska 21/ 12, 90-731 Łódź, NIP 7321047718
wpły oferty 11.02.2019 - cena 120,00 zł
3. Radosław Paweł Borzęcki, u. Łąkowa 21A, 21-100 Lubartów; PESEL 71032204719
wpły oferty 11.02.2019 - cena 120,00 zł
4. Training4Development Krzysztof Kluszczyński ul. 11 Listopada 27 lok. 23, 91-371 Łódź NIP: 8271864001
wpły oferty 11.02.2019 - cena 120,00 zł
5. Marzanna Zmysłowska, ul. Armii Krajowej 18/3 06-400 Ciechanów; Pesel 66041013425
wpły oferty: 07.02.2019 - cena - 120,00 zł
6. Jurewicz&Jakubczak spółka cywilna Szosa Lubicka 16/2 87-100 Toruń NIP: 8792704240
wpły oferty 11.02.2019 - cena 128,00 zł
7. Fundacja WAŻNA EDUKACJA 87-100 Toruń, ul. Stamma 2c/38, NIP: 879 27 02 904
wpły oferty 11.02.2019 - cena 130,00 zł
Liczba wyświetleń: 480