Strona główna
Logo unii europejskiej

Autor/ka scenariusza/szy szkoleń dla pracowników systemu wspomagania szkół wg. ramowych programów szkoleń ORE wraz z materiałami szkleniowymi dla uczestników.

Data publikacji: 18.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-11-2018

Numer ogłoszenia

1150034

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
"Oferta w ramach postępowania nr 1/7016/MEN/2018”.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce złożenia oferty: Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz; biuro czynne w godzinach 8.00-15.00
lub
b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: projekty@bydgoszcz-frdl.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta w ramach postępowania nr 1/7016/MEN/2018"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@bydgoszcz-frdl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Pierzchała-Tolak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 606398203

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Scenariusze szkoleń stacjonarnych wraz z materiałami szkoleniowymi dla uczestników szkoleń, wytycznymi trenerskimi dla realizujących cykl szkoleniowy w oparciu o wypracowany scenariusz. Wypracowany scenariusz musi być zgodny z z ramowymi programami szkoleń ORE - patrz załączniki. Scenariusze zawierać będą wskazanie treści niezaawansowanych i zaawansowanych, dla 3 poziomów edukacji i odrębnie dla edukacji przedszkolnej.
Scenariusze dotyczą wspierania kompetencji kluczowych i obejmują niżej wymienione obszary:
- Kompetencje cyfrowe (TIK)
- Kompetencje matematyczno-przyrodnicze
- Kompetencja w zakresie umiejętności porozumiewania się w językach obcych
- Postawy –innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
- Umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
- Wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie scenariuszy szkoleń stacjonarnych wraz z materiałami szkoleniowymi dla uczestników, wzorcem prezentacji multimedialnych i wskazówkami trenerskimi w tym m.in. scenariusze warsztatów,
karty pracy dla dwuosobowych zespołów trenerskich realizujących 70h cyk szkoleniowy, w oparciu o wypracowane scenariusze. Zamawiane scenariusze należy opracować z wykorzystaniem Ramowych programów szkoleń ORE wypracowanych w ramach projektu pilotażowego.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo – doradczych wraz z obudową metodyczną w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej (edytowalne) na adres projekty@bydgoszcz-frdl.pl w terminie do 17.12.2018 r. godz. 10.00.

Przedmiot zamówienia

Autorów w zakresie opracowania scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych:
a) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
b) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
c) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
d) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
e) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych

Szkolenia dla każdej kompetencji prowadzone będą w wymiarze 70 godz. w podziale na 4 zjazdy po 3 dni każdy, na podstawie programu szkoleniowo-doradczego ORE ,,Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” z wykorzystaniem zasobów i materiałów opracowanych w projektach POKL i projekcie pozakonkursowym POWER w formach stacjonarnych i e-learningowych. Zapytanie dotyczy scenariuszy szkoleń stacjonarnych.
Scenariusze szkoleń obejmować mają:
1. I etap edukacyjny (klasy I – III),
2. II etap edukacyjny (klasy IV – VIII),
3. edukacja na poziomie szkoły ponadpodstawowej
oraz odrębnie dla wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.
Szkolenia oferowane będą na dwóch poziomach – niezaawansowany i zaawansowany.
Scenariusze powinny być kompletnym materiałem dla trenerów zawierającym: szczegółowy konspekt zajęć z rozbiciem na godziny, dni i zjazdy, materiały dla trenerów dotyczące każdej przewidzianej w konspekcie formy zajęć (np. prezentacje multimedialne, scenariusze warsztatów, karty pracy, i inne przewidziane przez autorów), materiały dla uczestników szkoleń.
Łącznie powstanie 6 kompletów scenariuszy i materiałów szkoleniowych (dla każdej z kompetencji jeden komplet). Każdy scenariusz i materiał szkoleniowy zawierać będzie część dla niezaawansowanych i zaawansowanych i wskazanie etapu edukacji. Każdy scenariusz i materiał szkoleniowy ma być przygotowany na 70 godzin dydaktycznych dla każdego poziomu: niezaawansowany i zaawansowany ze wskazaniem treści dla etapu edukacji.

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w następujących krokach:
1. zawarcie umów z Wykonawcami - 30.11.2018 r.
2. opracowanie przedmiotu zamówienia - 17.12.2018 r.
3. odbiór prac, ewentualne usunięcie wad, korekty - 27.12.2018 r.
4. ostateczny odbiór prac - 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, którzy spełnia poniższe warunki:
1. Akceptuje Regulamin Rekrutacji – złożenie oferty jest uważane za jego akceptację.
2. Podmiot jest niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty, w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

Spełnia wymagania
a) Wykształcenie wyższe magisterskie.
b) Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 120 godzin dydaktycznych.
c) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły
d) doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (minimum 3 scenariusze szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć :
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do Regulaminu – z datą i czytelnym podpisem,
b. Oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia i kwalifikacji – załącznik nr 1 do Oferty,
c. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 2 do Oferty,
d. Referencje potwierdzające wykonanie usług wymienionych w załączniku 2 do Oferty - kopia dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Nie jest wymagane składanie referencji w przypadku usług realizowanych na rzecz FRDL.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. ocena ofert w dwóch etapach:
a) Formalnym,
b) Merytorycznym.
2. Ocena formalna polegać będzie, na sprawdzeniu czy oferta jest kompletna oraz czy Oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu.
3. Ocena merytoryczna - ocena ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


A Cena 60 pkt.
B Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy, w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) 40 pkt.

4. Ocena ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

kryterium „cena”
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej

Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi (szkolenia). Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.

Cena jest ceną brutto za opracowanie jednego scenariusza, podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.

Kryterium „doświadczenie w realizacji usług”
Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia:

K2 = (D/Dmax)*100*waga (30%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba wśród ofert

Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do zapytania – „Wykaz usług”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wymienione w załączniku nr 2 (referencje, potwierdzenie realizacji usługi, itp.). Nie jest wymagane składanie potwierdzeń usług realizowanych na rzecz FRDL.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąc sumę punktów za oferowaną cenę i posiadane doświadczenie, zgodnie ze wzorem:

OPO (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Anna Jurewicz
Jurewicz&Jakubczak spółka cywilna
Szosa Lubicka 16/2
87-100 Toruń
NIP 8792704240
www.jurewiczjakubczak.pl
biuro@jurewiczjakubczak.pl
Liczba wyświetleń: 213