Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej dla projektu pt. „Dom integracji "Mansjonaria" w Czemiernikach”.

Data publikacji: 15.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2018

Numer ogłoszenia

1149729

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach – ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki, w kancelarii parafialnej.
2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
2.1. opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
2.2. zaadresowana na adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach
ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki
2.3. oznakowana:
OFERTA - „Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej dla projektu pt. „Dom integracji "Mansjonaria" w Czemiernikach” - Część …... (należy wskazać część/części, na które składana jest oferta). Nie otwierać przed terminem składania ofert.”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Jerzy Latawiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 369 066

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Część I - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Meble.
2. Część II - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Sprzęt komputerowy i elektroniczny.
3. Część III - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Wyposażenie kuchni: meble, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i porządkowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: radzyński Miejscowość: Czemierniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wyposażenia świetlicy środowiskowej w meble, sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz wyposażenie kuchni: meble, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i porządkowe.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Część I - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Meble.
2. Część II - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Sprzęt komputerowy i elektroniczny.
3. Część III - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Wyposażenie kuchni: meble, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i porządkowe.

Kod CPV

30231100-8

Nazwa kodu CPV

Terminale komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38652100-1 Projektory
38653400-1 Ekrany projekcyjne
30121430-6 Cyfrowe urządzenia powielające
48820000-2 Serwery
30232110-8 Drukarki laserowe
32413100-2 Rutery sieciowe
30233152-1 Urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD)
32324600-6 Telewizory cyfrowe
32321200-1 Urządzenia audiowizualne
39711361-7 Kuchenki elektryczne
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki
39711130-9 Chłodziarki
39713100-4 Zmywarki do naczyń
44411300-7 Umywalki
39112000-0 Krzesła
39113100-8 Fotele
39130000-2 Meble biurowe
39143310-2 Stoliki
39131000-9 Regały biurowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
1. Część I - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej – Meble – 15.12.2018r.
2. Część II - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Sprzęt komputerowy i elektroniczny – 15.12.2018r.
3. Część III - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Wyposażenie kuchni: meble, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i porządkowe – 15.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. Przedłożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków.
2. Przedłożenie Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Warunki zmiany umowy

Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 4 oraz w załączniku nr 3 do niniejszej umowy - odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,
2) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie zamawiającego - w granicach udokumentowanego interesu zamawiającego,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie i dokumenty wymagane wyżej na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Wycena ofertowa.
3. Formularz ofertowy.
4. Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 100 %.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków, w tym warunku braku powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYM.KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CZEMIERNIKACH

Adres

Radzyńska 1

21-306 Czemierniki

lubelskie , radzyński

Numer telefonu

607369066

Fax

n/d

NIP

5381063016

Tytuł projektu

DOM INTEGRACJI "MANSJONARIA" w Czemiernikach

Numer projektu

RPLU.13.02.00-06-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Meble:
ARTOM Marek Halczuk - ul. Matki Teresy z Kalkuty 4/18, 20-538 Lublin. Data wpłynięcia oferty – 23.11.2018r. Cena - 29 564,28 zł.

Część II - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Sprzęt komputerowy i elektroniczny:
ARTOM Marek Halczuk - ul. Matki Teresy z Kalkuty 4/18, 20-538 Lublin. Data wpłynięcia oferty – 23.11.2018r. Cena - 26 026,80 zł.

Część III - Dostawa wyposażenia na potrzeby świetlicy środowiskowej - Wyposażenie kuchni: meble, sprzęt AGD, akcesoria kuchenne i porządkowe:
ARTOM Marek Halczuk - ul. Matki Teresy z Kalkuty 4/18, 20-538 Lublin. Data wpłynięcia oferty – 23.11.2018r. Cena - 15 762,45 zł.
Liczba wyświetleń: 294