Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa kompatybilnych modułów do budowy stanowiska do badań pracy kończyn i całego układu szkieletowo–mięśniowego zwierząt małych i dużych.

Data publikacji: 15.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2018

Numer ogłoszenia

1149700

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

zmieniono błędnie zamieszczone załączniki

Miejsce i sposób składania ofert

Sposoby składania ofert:
• osobiście w siedzibie: VETCARE GROUP SP. Z O.O., ul. B. KRZYWOUSTEGO 105/22, 51-166 WROCŁAW
• pocztą tradycyjną lub kurierską na adres: jw.
• lub na e-mail: e-mail: n.giemza@klinikapsaikota.pl

Z dopiskiem na kopercie „NIE OTWIERAĆ PRZED 23 LISTOPADA 2018 r. (godz. 15:00)”

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23 listopada 2018 r. do godz. 11:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

n.giemza@klinikapsaikota.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Nina Giemza

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502733399

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kompatybilnych modułów do budowy stanowiska do badań pracy kończyn i całego układu szkieletowo–mięśniowego zwierząt małych i dużych
Moduł tensometryczny
Moduł analizy ruchu
Moduł EMG:

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa stanowiska badawczego do oceny pracy kończyn i całego układu szkieletowo-mięśniowego zwierząt małych i dużych w celu przygotowania pacjentów (psów i kotów) do implantacji oraz do badania skuteczności wykonanej implantacji i opracowania metody oceny.

Przedmiot zamówienia

Moduł tensometryczny:
• Mata do oceny rozkładu ciśnienia na podłożu
• Możliwość synchronizacji z systemem do analizy ruchu
• Obserwacja anomalii chodu
• Ocena obciążenia po zabiegach operacyjnych
• Monitorowanie chorób degeneracyjnych w obrębie kończyn dolnych także w podparciu 4-kończynowym
• Ocena występowania wysokich ciśnień w rezultacie hipomobilności
• Natychmiastowa ocena efektywności zastosowanego zaopatrzenia ortotycznego
• Badania przed- i pooperacyjne
• Wykrywanie różnic w długości kończyn
• Gęstość: min. 4 czujniki /cm2
• Wielkość aktywnej maty pomiarowej: min. 146 x 44 cm
• Wymiary platformy: max. 149x59 cm
• Wysokość platformy maks. 0,6 cm
• Technologia: Oporowa
• Kalibracja: Z poziomu oprogramowania przy znanej sile
• Częstotliwość próbkowania: min. 180 Hz
• Zakres ciśnień: min. 40-125 PSI (do 862 kPa)
• Podłączenie do komputera: USB 2.0
• Zasilanie 230V/50 Hz
• Certyfikat CE
• Zbiera i analizuje dane z całego pomiaru
• Zapisuje dane i pozwala na ich późniejsze odtworzenie (w 2D lub 3D)
• Możliwość wykonania analizy lewa/prawa strona i automatyczne wyliczanie parametrów wzorca chodu
• Możliwość wyświetlenia trajektorii ruchu CoP
• Możliwość wyświetlania wykresów siły i ciśnienia
• Możliwość wyświetlania symetrii obciążenia kończyn w % oraz wartości obciążenia
• Umożliwia eksport danych do innych programów badawczych oraz w formacie .avi lub ASCII
• Generuje raporty z przeprowadzonych badań
• Posiada wbudowane narzędzia do analizy pozycji stojącej oraz chodu
Moduł analizy ruchu:
• system wyposażony w szybką kamerę (min. 100 kl/s, obiektyw min. 4-11 mm, statyw, okablowanie)
• system rejestrujący obraz ruchu, a nie tylko położenie markerów
• komputer PC typu laptop z wydajnym procesorem pozwalającym na transfer danych w technologii GigaE
• System umożlliwia biofeedback terapeutyczny w czasie rzeczywistym
• śledzenie do 5 aktywnych markerów (markery LED) w czasie rzeczywistym z wyświetlaniem w czasie rzeczywistym wartości na obrazie
• korzystanie z gotowych protokołów terapeutycznych do analizy chodu, biegu, kręgosłupa
• tworzenie własnych protokołów terapeutycznych do pomiaru odległości, kąta itd.
• dane dotyczące kątów, odległości wyświetlane w czasie rzeczywistym podczas terapii
Moduł EMG:
• Liczba kanałów: min. 2
• Podstawa czasowa: 3.2, 0.32, 0.02
• Częstotliwość pomiarowa: 50 kHz/kanał
• IMR: 140 dB
• Impedancja wejściowa: 10 GΩ || 25pF
• Zasilanie: 220-240 V AC 50/60 Hz
• Wyjścia TTL: 2
• Ładowanie indukcyjne głowicy
• Zasilanie głowicy bateryjne
• Transmisja danych z głowicy za pomocą światłowodu
• Klasa urządzenia IIa
• Składowe systemu:
• Głowica EMG 2 kanałowa z podstawą i mocowaniem do niej
• Dedykowana klawiatura do obsługi systemu EMG zintegrowana z podstawą pod komputer
• Stymulator elektryczny:
o Zakres stymulacji elektrycznej: 100 μA do 100 mA
o Rodzaje stymulacji elektrycznej: positive, negative, alternating, bi-phasic
o Czas trwania impulsu: 50 μs do 1 ms
o Maksymalna częstotliwość 300 Hz
• Stymulator audio:
o Maksymalne natężenie 132 dB co 1 dB
o Tryby stymulacji: click, burst, tone lub programowalny
o Czas trwania impulsu: 50 μs do 80 ms
o Maksymalna częstotliwość impulsu 250 Hz
• Laptop kompatybilny z systemem o przekątnej ekranu min. 15.6”
• Lampa LED do stymulacji VEP z uchwytem do mocowania do blatu
• Słuchawki douszne do stymulacji AEP
• Zestaw podstawowych akcesoriów pomiarowych z pastą przewodzącą, elektrodami igłowymi oraz powierzchniowymi.
• Oprogramowanie zawierające moduły:
o baza danyc
o Review
o narzędzie do raportów
o EMG igłowe (NCS, NCV)
o pomiar MNC, SNC
o F-Wave, H and Blink Reflex
o MUP
o Repetitive
o moduł wartości normatywnych
o Macro EMG
o AEP
o VEP

Kod CPV

38430000-8

Nazwa kodu CPV

Aparatura do wykrywania i analizy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 23 listopada 2018 r. do godz. 11:00
Planowany termin realizacji: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunkiem koniecznym jest złożenie do oferty oświadczenia o braku występowania powiązań.

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci posiadający odpowiedni potencjał techniczny do zrealizowania przedmiotu zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci będący w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np.: terminu realizacji zamówienia, warunków płatności, zamiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
1. Ofertę zawierającą:
• nazwę i adres oferenta,
• data wystawienia oferty,
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
• termin ważności oferty.

2. Oświadczenia o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
• Oświadczenie o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

(Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria):

Cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na złotówki zostanie przyjęty średni kurs EUR NBP z dnia dokonywania porównania ofert - 80%
Termin dostawy (liczony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia dostarczenia przedmiotu zapytania ofertowego) - 20%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:

C min
A n = ----------------- x 100 x 80%
C r

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium termin dostawy będą przyznawane wg następującej formuły:

TR min
A n = ----------------- x 100 x 20%
Tr

TR min – najkrótszy termin realizacji w zbiorze
Tr – termin wskazany w ofercie rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z VETCARE GROUP SP. z o. o. ul. B. KRZYWOUSTEGO 105/22, 51-166 WROCŁAW, NIP: 8952019407. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między VETCARE GROUP SP. z o. o., lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu VETCARE GROUP SP. z o. o., lub osobami wykonującymi w imieniu VETCARE GROUP SP. z o. o., czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VETCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bolesława Krzywoustego 105/22

51-166 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

602242927

NIP

8952019407

Tytuł projektu

Kompleksowe opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskich rozwiązań implantów w leczeniu zwierząt, narzędzi chirurgicznych do ich implantologii oraz chirurgicznych nici biodegradowalnych dla weterynarii.

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0074/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Meden-Inmed Sp. z o. o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Data wpływu - 21 listopada 2018 r.
Moduł tensometryczny - 164 365,20 zł
Moduł analizy ruchu - 50 130,00 zł
Moduł EMG - 48 232,80
Liczba wyświetleń: 145