Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup części sprzętu gastronomicznego w ramach projektu „Budowa obiektu w Głogówku celem świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach placówek zapewniających całodobową opiekę, dzienny dom opieki oraz mieszkania wspomagane dla osób w podeszłym wieku”.

Data publikacji: 15.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2018

Numer ogłoszenia

1149691

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne w godz. 12:00-16:00.

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy:
Radom, ul. Kanałowa 9
26-600 Radom
adres e-mail: 4_pory_roku_glogowek@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

4_pory_roku_glogowek@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Martyna Tyczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570 457 832

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu gastronomicznego o parametrach wskazanych w zaproszeniu do składania ofert konkurs ofert nr 1/11/2018

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na zakup sprzętu gastronomicznego

Przedmiot zamówienia

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 10xGN1/1 1 szt
Podstawa pod piec konwekcyjny 1 szt
Trzon gazowy z piekarnikiem elektrycznym i szafką 1 szt
Stanowisko robocze na podstawie otwartej - element neutralny 1 szt
Patelnia elektryczna uchylna 1 szt
Stanowisko robocze na podstawie otwartej - element neutralny 1 szt
Płyta grillowa gazowa gładko-ryflowana chromowana na szafce zamkniętej 1 szt
Frytownica elektryczna na podstawie otwartej 2 szt
Taboret elektryczny 2 szt.
Okap wentylacyjny centralny skrzyniowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem bez wentylatora 1 szt.
Stół ze zlewem 1 komora i półką 1 szt.
Młynek gastronomiczny do mięsa 1 szt.
Krajalnica gastronomiczna do warzyw 1 szt.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Kod CPV

39314000-6

Nazwa kodu CPV

Przemysłowy sprzęt kuchenny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 39312000-2 Urządzenia do przygotowania żywności

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa sprzętu musi nastąpić do 15.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ISTOTNEJ ZMIANY UMOWY:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES OFERTY)

• Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Zamawiającym

W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena: 100 pkt.
Ocenie podlega cena łączna brutto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną brutto, tj. 100 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (Cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.

Wskazana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Oferta z największa łączną ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 PORY ROKU SP. Z O.O.

Adres

Kamienna 9

47-300 Krapkowice

opolskie , krapkowicki

Numer telefonu

605275784

NIP

1990113027

Tytuł projektu

Budowa obiektu w Głogówku celem świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach placówek zapewniających całodobową opiekę, dzienny dom opieki oraz mieszkania wspomagane dla osób w podeszłym wieku

Numer projektu

RPOP.10.01.02-16-0003/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, wybrano następującą firmę
Merc Michał Nowak
ul. Ostrowiecka 7
26-600 Radom
data wpływu oferty 20.11.2018

której oferta uzyskała najwięcej punktów
Liczba wyświetleń: 190