Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i wdrożenie wieczystej licencji oprogramowania typu CAM

Data publikacji: 15.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-11-2018

Numer ogłoszenia

1149473

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce realizacji zamówienia – 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 6B
2. Oferty należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego: KONSTAL – ZAKŁAD MECHANICZNY Zbigniew Własiuk, ul. Inżynierska 6B, 20-484 Lublin, lub adres email: konstal@konstal.pl w terminie do dnia 26.11.2018 do godziny 16:00
3. Na ofercie zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze Zamawiającego. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej oryginały przedłożonych dokumentów należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

konstal@konstal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Własiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 999 997

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz wdrożenie wieczystej licencji specjalistycznego oprogramowania typu CAM zgodnego z opisem i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy, z którym zostanie podpisana umowa na zakup, dostawę oraz wdrożenie wieczystej licencji specjalistycznego oprogramowania typu CAM, które wykorzystywane będzie w ramach realizacji zadania Projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz wdrożenie wieczystej licencji specjalistycznego oprogramowania typu CAM zgodnego z opisem i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

48323000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Oprogramowanie zostanie dostarczone, zainstalowane i wdrożone najpóźniej w czasie do 60 dni od daty podpisania umowy z wybranym dostawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:
a. prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b. posiadają doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym przeszkolenia użytkowników w języku polskim,
c. dostarczyli ofertę w języku polskim,
d. nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są Wykonawcy, którzy spełnią łącznie niżej wymienione warunki:
a/ prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b/ posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, wykonali co najmniej 4 realizacje o tym samym lub zbliżonych charakterze jak zakup w ramach niniejszego postępowania, a także dysponują potencjałem technicznym i kadrowym (osobowym) niezbędnym do wykonania zamówienia (wymagane są również umiejętności kadry osobowej do przeszkolenia w języku polskim użytkowników)

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:
a. prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b. posiadają doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym przeszkolenia użytkowników w języku polskim,
c. dostarczyli ofertę w języku polskim,
d. nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie następujące warunki:
a. prowadzą działalność w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b. posiadają doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym przeszkolenia użytkowników w języku polskim,
c. dostarczyli ofertę w języku polskim,
d. nie spełniają przesłanek wykluczających możliwość uczestnictwa w postępowaniu wynikających z zapytania ofertowego oraz wymienionych w punkcie VII. Wykluczenia niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego [formularz oferty].
2. Wykonawca przedstawia wykonanie, co najmniej 4 realizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze i rodzaju wykonanych w okresie 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego (wykaz doświadczenia).
3. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI Zapytania ofertowego (załącznik nr 2)
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
6. Karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry oferowanego oprogramowania.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

3. W odniesieniu do Dostawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena - cena ryczałtowa netto w PLN (waga 80%).
b. Aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie techniczne – okres liczony w miesiącach od dnia wdrożenia oprogramowania (waga 20%).
4. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
a. Cena całkowita (Pc) – waga 80% (0-80 pkt) maksymalnie 80 pkt w przypadku ceny najniższej, liczba punktów wyliczana będzie wg wzoru:

Cena = najniższa cena netto spośród złożonych ofert (zł)/cena netto oferty badanej (zł) x 80

b. Aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie techniczne (Pa) – waga 20% (0-20pkt) maksymalnie 20 pkt za najdłuższe oferowane wsparcie techniczne, liczba punktów wyliczana wg wzoru

Aktualizacje, wsparcie = najdłuższe wsparcie techniczne (miesiące)/wsparcie techniczne ocenianej oferty (miesiące) x 20

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach ww. kryteriów 100 pkt.

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największa liczbę punktów obliczonych ze wzoru:
P = Pc + Pa
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne) a oferowany przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym elementów – zadań przewidzianych do realizacji. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych i wariantowych.
7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
8. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a następnie zaproponuje oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawarcie umowy.

Wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Dostawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie, należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak dołączonego i podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem Dostawcy z postępowania o zamówienie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KONSTAL-ZAKŁAD MECHANICZNY ZBIGNIEW WŁASIUK

Adres

Inżynierska 6B

20-484 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

609999997

Fax

Nie dotyczy

NIP

9461459008

Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnego procesu produkcji zespołów napędowych utrzymania ruchu będącego efektem wdrożenia wyników prac o charakterze B+R

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0190/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Premium Solutions Polska Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
NIP 527-25-21-678
data wpłynięcia oferty 23.11.2018 r.
Cena netto 35 100,00 euro
Cena brutto 43 173,00 euro
Liczba wyświetleń: 429