Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór autorów scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych i e-learningowych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych

Data publikacji: 15.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2018

Numer ogłoszenia

1149405

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej (skan) na adres e-mail: akademia.trenera@okst.pl w temacie maila należy wpisać: Rekrutacja autorów scenariuszy zajęć w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY”. Potwierdzeniem dostarczenia maila będzie zwrotna informacja zamawiającego o otrzymaniu oferty.
- pocztą, kurierem lub złożona osobiście na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja autorów scenariuszy zajęć w ramach projektu ,,AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY” o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do biura.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.bowdur@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Bowdur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606230420

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rekrutacja dotyczy projektu ,,Akademia trenerów wspomagania oświaty” (POWR.02.10.00-00-7014/17) realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Komputer i Sprawy Szkoły KISS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest podniesienie kompetencji Uczestników projektu z terenu województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo – doradczych wraz z obudową metodyczną w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletów scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych oraz przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych, w ramach dwóch zadań:
I)
Zadanie 1: Opracowanie scenariusza i materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych z zakresu wspierania kompetencji cyfrowych (TIK)
Zakres merytoryczny: Stworzenie trzech kompletów scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla trenera i uczestnika dla każdego z trzech etapów edukacyjnych:
- edukacja wczesnoszkolna,
- klasy 4-8 szkoły podst.,
- szkoły ponadpodstawowe.
Każdy scenariusz wraz z materiałami dla trenera i uczestnika ma być przygotowany na 70 godzin dydaktycznych dla każdego poziomu: podstawowego i zaawansowanego. Scenariusze i materiały szkoleniowe powinny być zgodne z Wytycznymi dla scenariuszy i materiałów szkoleniowych stanowiących załącznik do Ogłoszenia.
II)
Zadanie 2: Opracowanie scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla 20 godzinnych szkoleń e-learningowych z zakresu wspierania poszczególnych kompetencji kluczowych na każdy z trzech etapów edukacji:
a) kompetencje cyfrowe (TIK)
b) kompetencje matematyczno – przyrodnicze
c) umiejętności porozumiewania się w językach obcych
d) postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
e) umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
f) wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji
Zakres merytoryczny: Łącznie powstanie 16 kompletów scenariuszy i materiałów do szkoleń e-learningowych - dla każdej kompetencji 3 komplety, a dla wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji - 1 komplet. Każdy komplet scenariuszy i materiałów szkoleniowych ma być przygotowany na 20 godzin szkolenia e-learningowego, który będzie wsparciem do szkoleń stacjonarnych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Scenariusze dotyczące I etapu edukacyjnego oraz wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych do 30 listopada 2018, pozostałe scenariusze do dnia 10 grudnia 2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, którzy spełnia poniższe warunki:
1. Akceptuje Regulamin Rekrutacji – złożenie oferty jest uważane za jego akceptację.
2. Podmiot jest niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty, w szczególności poprzez:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Spełnia wymagania:
W zakresie zadania 1:
a) Wykształcenie wyższe magisterskie.
b) Formalne przygotowanie do pracy trenera (certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich) – minimum 120 godzin dydaktycznych.
c) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty (nauczycieli, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, publicznych i niepublicznych zakładów doskonalenia nauczycieli) z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły
d) doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy szkoleń (minimum 3 scenariusze szkoleń trwających co najmniej 20 godzin dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty stanowiące jej integralną cześć :
a. Formularz ofertowy stanowiący załącznik do Regulaminu – wzór w załączniku 1,
b. Oświadczenie dotyczące wymaganego doświadczenia i kwalifikacji – wzór w załączniku 2,
c. Wykaz zrealizowanych usług – wzór w załączniku 3.
Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone datą i czytelnym podpisem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała oferty w dwóch etapach:
a) Formalnym,
b) Merytorycznym.
2. Ocena formalna polegać będzie, na sprawdzeniu czy oferta jest kompletna oraz czy Oferent spełnia wszystkie warunki zamieszczone w § 5 Regulaminu.
3. W trakcie oceny merytorycznej Komisja rekrutacyjna dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena - 60 %
b) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (obszar kompetencji powinien być powiązany z tematyką realizowanego programu szkolenia) - 40%

4. Ocena ofert:
Oferty dotyczące każdego poziomu edukacyjnego w każdej kompetencji rozpatrywane będzie osobno. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
a) kryterium „cena”
Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej

- Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy.
- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy). Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę.
- Cena jest ceną brutto za przygotowanie jednego scenariusza) podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu.

b) Kryterium „doświadczenie w realizacji usług”
Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia:
K2 = (D/Dmax)*100*waga (40%)
D – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba lat wśród ofert

Doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego załącznika nr 3 do zapytania – „Wykaz usług”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wymienione w załączniku nr 3 (referencje, potwierdzenie realizacji usługi, itp.). Nie jest wymagane składanie potwierdzeń usług realizowanych na rzecz FRDL.

c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąc sumę punktów za oferowaną cenę i posiadane doświadczenie, zgodnie ze wzorem:
OPO (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2

4. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji, w tym równości płci z zachowaniem zasad bezstronności i przejrzystości.
5. Zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego zapewniamy możliwość udziału w postępowaniu Oferentów niepełnosprawnych na równych prawach co osoby pełnosprawne. Biuro Projektu jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, również sale szkoleniowe, w których odbywać się będą szkolenia umożliwiać będą prowadzenie zajęć przez osoby niepełnosprawne.
6. W ramach postępowania dopuszcza się komunikację telefoniczną i mailową z Oferentami w celu wyjaśnienia postanowień regulaminu rekrutacji.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
9. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
10. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

52 321 18 90

Fax

52 321 18 92

NIP

5220001895

Tytuł projektu

AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-7014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie 2: Opracowanie scenariuszy i materiałów szkoleniowych dla szkoleń e-learningowych z zakresu wspierania kompetencji kluczowych
- kompetencja: ,,Postawy - inowacyjność, kreatywność i praca zespołowa" - etap edukacyjny I: Jarosław Kordziński, ul. Orla 24 A; 05-070 Sulejów: data wpłynięcia: 22.11.2018, cena: 900 zł
- kompetencja: ,,Postawy - inowacyjność, kreatywność i praca zespołowa" - etap edukacyjny II: Jarosław Kordziński, ul. Orla 24 A; 05-070 Sulejów: data wpłynięcia: 22.11.2018, cena: 900 zł
- kompetencja: ,,Postawy - inowacyjność, kreatywność i praca zespołowa" - etap edukacyjny III: Jarosław Kordziński, ul. Orla 24 A; 05-070 Sulejów: data wpłynięcia: 22.11.2018, cena: 900 zł
Liczba wyświetleń: 271