Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/USIEBIE/OWIS/2018 dot. realizacji usług cateringowych

Data publikacji: 14.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2018

Numer ogłoszenia

1149297

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 20 listopada zmieniono załączniki do zapytania - w treści oferty wprowadzono zapis dotyczący liczby osób bezrobotnych jakie Oferent planuje zatrudnić do realizacji zamówienia.
W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do 27 listopada br.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
b) kopia odpisu z ewidencji (CEIDG, KRS) potwierdzającej prowadzenie działalności w zakresie objętym zapytaniem.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
6. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
7. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – zestawy obiadowe dla seniorów”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.
8. Termin składania ofert upływa 23 listopada 2018 r. o godz. 15.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
9. Oferty złożone po terminie, niekompletne, przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1-7 nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tatiana Hapek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 615-09-78

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacji usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie zestawów obiadowych dla niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usług cateringowych dla niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie gorących dwudaniowych zestawów obiadowych na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców i mieszkanek Jaworzna.
2. Przewidywana ilość zestawów obiadowych w okresie obowiązywania umowy wynosi ok. 8 760 – dostarczanych w dni robocze w okresie od grudnia 2018r. do 31 sierpnia 2020r.
3. Przez zestaw obiadowy Zamawiający rozumie:
1) Zupę 250 ml + danie składające się z mięsa lub ryby – gramatura mięsa lub ryby min. 150g.
 dodatku do mięsa/ryby takich jak ziemniaki, kasza, makaron, ryż lub kluski – gramatura dodatków nie może być mniejsza niż 200g.
 warzywa gotowane lub surówki – gramatura surówek/warzyw nie mniej niż 150g.
2) zupę przygotowaną bez mięsa 250 ml + danie jarskie bezmięsne takie jak pierogi, kopytka, makaron z sosem, krokiety itp. o gramaturze nie mniejszej niż 450g.

Szczegóły dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym - 9.2.5 -dostawa posiłków

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywana ilość zestawów obiadowych w okresie obowiązywania umowy wynosi ok. 8 760 – dostarczanych w dni robocze w okresie od grudnia 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) prowadzą działalność oraz posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania i podawania posiłków, świadczenia usług cateringowych co potwierdzą załączając do oferty - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru np. CEiDG lub KRS;
b) dysponują odpowiednim zapleczem do przygotowania posiłków spełniającym określone wymagania posiadającym wymagane prawem dopuszczenia sanitarne.
W przypadku składania oferty przez Konsorcjum wszyscy oferenci muszą spełniać w/w warunki.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
b) kopia odpisu z ewidencji (CEIDG, KRS) potwierdzającej prowadzenie działalności w zakresie objętym zapytaniem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria formalne - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzą stosownym oświadczeniem.
2. Kryteria punktowe:
KRYTERIUM 1: Cena za 1 zestaw obiadowy – max 80 pkt.
Zasady oceny kryterium „Cena”
C min
X c = ------------ x 80 pkt.
Co
gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena za 1 zestaw obiadowy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co - cena w ofercie ocenianej

KRYTERIUM 2: Aspekt społeczny polegający na zatrudnieniu do realizacji niniejszego zamówienia osób bezrobotnych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – max 20 pkt.

Zasady oceny kryterium „Aspekt społeczny”
Za zatrudnienie do realizacji zamówienia n/w liczby osób bezrobotnych Wykonawca otrzyma:
a) 0 osób – 0 pkt,
b) 1-2 osoby – 10pkt,
c) 3-4 osoby – 20 pkt

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 615 09 78

Fax

32 615 09 83

NIP

6321775073

Tytuł projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-001H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniu 26.11.2018 o godz. 9.30 wpłynęła jedna oferta od Alles Michał Urbanowicz, 66-110 Babimost, Zdzisław 8, cena 24,00 zł.brutto za 1 zestaw obiadowy. Zaproponowana stawka jest wyższa niż zaplanowana w budżecie projektu na zakup zestawu obiadowego.
Liczba wyświetleń: 222