Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych

Data publikacji: 14.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2018

Numer ogłoszenia

1149280

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę - zgodnie z wyborem Wykonawcy - należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123, sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych (pok. 18) z dopiskiem „Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - OFERTA na zakup urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków Operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” lub przesłać na adres e-mail: z.publiczne@szpital-belchatow.pl do dnia 22-11-2018 r. do godz. 13:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

z.publiczne@szpital-belchatow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Lipnicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

044 63 58 236

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków Operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Bełchatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych.

Przedmiot zamówienia

Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – 12 szt.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do ogrzewania płynów infuzyjnych w związku z realizacją zadania pn.
„Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego
poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków Operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.
1.2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33186200-9 Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

Kod CPV

33186200-9

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 18-12-2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wówczas warunki tych zmian określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) druk OFERTA według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia
b) formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia
c) dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego:
1) parametry techniczno-funkcjonalne oferowanego urządzenia w formie wypełnionego i podpisanego druku według
załącznika nr 4 do ogłoszenia;
2) materiały handlowe producenta wraz ze zdjęciem i opisem oferowanego urządzenia (np. folder, prospekt, karta
katalogowa);
3) dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych zgodnie z jego klasyfikacją tj. Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena - 80%
2) Okres gwarancji - 10%
3) Czas reakcji serwisu - 5%
4) Urządzenie zastępcze na czas naprawy - 5%

Szczegółowe informacje na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty zostały opisane w pkt 7 ogłoszenia - zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp:

Nie dotyczy. Beneficjent jest zamawiającym w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II

Adres

Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów

łódzkie , bełchatowski

Numer telefonu

44 63 58 200

NIP

7691787666

Tytuł projektu

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ŚWIADCZONYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ, PRZEBUDOWĘ I DOPOSAŻENIE BLOKÓW OPERACYJNYCH ORAZ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE

Numer projektu

RPLD.07.02.00-10-0042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

nazwa i adres:
EMPIRIUM Piotr Dopieralski
Ul. Chotomowska 30
05-110 Jabłonna
data wpłynięcia oferty:
22.11.2018 r.
cena:
119 232,00 zł
Liczba wyświetleń: 264