Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu

Data publikacji: 14.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-11-2018

Numer ogłoszenia

1149258

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, 32 - 590 Libiąż w terminie do dnia 29.11.2018 roku, do godziny 12:00.
2. Oferty mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.
3. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do publicznego badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt.1.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Dostawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:


nazwa (firma) dostawcy adres dostawcy

Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
ul. 9 Maja 2
32 - 590 Libiąż


OFERTA
na
"Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu"

Nie otwierać przed dniem 29.11.2018 r., godz. 12.30

5. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub oznaczenia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Dostawcy bez otwierania po rozstrzygnięciu postępowania.
7. Dostawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Słauga - Cisek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 750 13 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: chrzanowski Miejscowość: Libiąż

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu. Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część I:
• Dostawa, montaż i uruchomienie Cyfrowego ultrasonografu,
• Wyposażenie wyrobu medycznego - Ucyfrowienie posiadanego przez Zamawiającego analogowego aparatu RTG.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

- załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Cyfrowy ultrasonograf
- załącznik 1b do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Stacja diagnostyczno-opisowa,
- załącznik 1c do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Stacja technika,
- załącznik 1d do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Skaner CR,
- załącznik 1e do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Robot do nagrywania,
- załącznik 1f do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Oprogramowanie diagnostyczno-opisowe, oprogramowanie z modułem rejestrującym,
- załącznik 1g do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -
Stacja diagnostyczno-opisowa - wydruk na drukarkach systemowych,

Część II:
• Dostawa, montaż i uruchomienie Kardiomonitora,
• Dostawa, montaż i uruchomienie Defibrylatora ,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi :

- załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Defibrylator,
- załącznik nr 2b do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Kardiomonitor ,

Część III:
• Usprawnienie dla osób niepełnosprawnych - Dostawa, montaż i uruchomienie Monitora dla osób niedowidzących i niedosłyszących,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi :
- załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Monitor dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się składania ofert zawierających używane urządzenia.

Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych pod warunkiem, iż ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z określonymi częściami. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy odrębne części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na trzy części, dwie lub jedną część. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia. Każda z części zamówienia została oznaczona cyfrą rzymską od I (oznacza pierwszą część zamówienia) do III (oznacza trzecią część zamówienia).

Kod CPV

33112200-0

Nazwa kodu CPV

Aparaty ultrasonograficzne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33195100-4 - Monitory
33182100-0 - Defibrylatory
51413000-0 - Usługi instalowania sprzętu do radioterapii
33111300-4 - Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
51410000 - 9 -Usługi instalowania sprzętu medycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

• 90 dni dla części I,
• 30 dni dla części II oraz III.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności Dostawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, a więc:
- w zakresie części I:
• zrealizował dostawę obejmującą dostawę Cyfrowego ultrasonografu o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł brutto,
• zrealizował dostawę obejmującą Ucyfrowienie aparatu RTG o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto,
- w zakresie części II zrealizował dostawy sprzętu medycznego obejmujące dostawę Kardiomonitorów lub Defibrylatorów o wartości nie niższej niż 7 000,00 zł brutto.
- w zakresie części III zrealizował dostawy sprzętu medycznego obejmujące dostawę Monitorów dla osób niedowidzących i niedosłyszących o wartości nie niższej niż 4 000,00 zł brutto.

Potencjał techniczny

Nie formułuje się szczegółowych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie formułuje się szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności Dostawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia odpowiednio:
- na kwotę co najmniej 300 000,00 PLN - w zakresie części I,
- na kwotę co najmniej 7 000,00 PLN - w zakresie części II,
- na kwotę co najmniej 4 000,00 PLN - w zakresie części III.

Dodatkowe warunki

Nie formułuje się szczegółowych warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z par. 17 załącznika nr 8 do zapytania ofertowego - Wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 4 ,
2) wypełniony w zakresie oferowanych parametrów oraz podpisany Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g lub/i 2a, 2b lub/i 3 w zależności od części na jaka składana jest oferta,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór stanowi załącznik nr 5,
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 6,
5) wykaz wykonanych zamówień, którego wzór stanowi załącznik nr 7 wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie w zakresie części na które składana jest oferta,
6) Polisa ubezpieczeniowa/inny dowód posiadania ubezpieczenia w zakresie i sumie wymaganej przez Zamawiającego określonych w Rozdziale VI pkt. 1.3.
7) dokument, z którego wynika upoważnienie Wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
8) pełnomocnictwo udzielone przez Dostawców składających ofertę wspólną podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Dostawców składających ofertę wspólną,

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty oceniane będą w skali 10 punktowej dla każdego z kryteriów.
2. Przy wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający będzie kierował się dla każdej części następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
Kryterium 1 Cena ofertowa – waga kryterium 80%
Kryterium 2 Długość gwarancji – waga kryterium 20%

W ramach kryterium 1. Cena ofertowa:
Spośród wszystkich ofert, oferta z najniższą ceną ofertową otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 10, które następnie zostaną przemnożone przez wagę kryterium (80%). Pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru:
Liczba punktów = (Cmin/Cbad) x 10 x 80% gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich cen ofert podlegających ocenie,
- Cbad - cena badanej oferty .
Składniki: Cmin i Cbad przed wyliczeniem punktów zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach kryterium 2. Długość gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej gwarancji wskazanej dla każdej części w poszczególnych Szczegółowych opisach przedmioty zamówienia (Załącznik nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g do Zapytania ofertowego dla Części I, Złącznik nr 2a,2b dla Części II oraz Załącznik nr 3 dla Części III do Zapytania ofertowego), tj.: 24 miesięcy dla każdej części.
Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji. Termin gwarancji będzie liczony w pełnych miesiącach.
Oferta o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma najwyższą ilość 10 punktów, które następnie zostaną przemnożone przez wagę kryterium (20%).
Jednakże wyznacza się maksymalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Tym samym każda oferta z okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy lub więcej otrzyma tą samą, maksymalną ilość punktów.
Wzór obliczenia punktów za kryterium dla pozostałych ofert:

Liczba punktów = (Gbad/Gmax) x 10 x 20%
- Gbad – okres gwarancji w badanej ofercie liczony w miesiącach,
- Gmax – okres gwarancji najdłuższy lub maksymalny spośród wszystkich ofert podlegających ocenie liczony w miesiącach.

Wynik przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Końcowa ocena oferty stanowić będzie sumę punktów przyznanych w każdym kryterium. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów. Maksymalna liczba przyznanych punktów wynosi 10. Wynik zostanie podany do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku równego wyniku decydować bezie kryterium ceny, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

Wykluczenia

Zgodnie z apisami Rozdziału VI, pkt. 2 Zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

9 Maja 2

32-590 Libiąż

małopolskie , chrzanowski

Numer telefonu

(32)7501315

Fax

brak

NIP

6282009758

Tytuł projektu

Poprawa jakości i dostępu do POZ w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny, IT i zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Numer projektu

RPMP.12.01.03-12-0611/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 356