Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Business Boost for Malopolska”

Data publikacji: 14.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2018

Numer ogłoszenia

1149250

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można złożyć:
1.1.osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca, na kopercie powinien być umieszczony napis o treści: oferta Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Business Boost for Malopolska” na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, ul. Mickiewicza 6, pok. 116, 33-100 Tarnów (oryginał, kopia lub skan podpisanej oferty),
1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bbm@umt.tarnow.pl (w formie podpisanego skanu oferty),
1.3. za pomocą faksu na numer 14 688 28 20 (w formie przesyłki faksem z widocznym podpisem oferty).

2. Termin składania ofert.
2.1. Oferty należy złożyć do dnia 22 listopada 2018 r. godz. 10:00.
2.2. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bbm@umt.tarnow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Blacha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

14 688 28 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu „Business Boost for Malopolska” realizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa – Lidera Projektu, we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska – Partnera Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu „Business Boost for Malopolska” realizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa – Lidera Projektu, we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska – Partnera Projektu. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Przedmiot zamówienia

Projekt „Business Boost for Małopolska” jest realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Przedmiotem projektu "Business Boost for Malopolska", realizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa, w partnerstwie z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, są działania związane z szeroko rozumianą promocją gospodarczą dla firm sektora MŚP z Małopolski, które chcą rozszerzyć swoją działalność oraz są gotowe do ekspansji międzynarodowej. Wartość projektu: 2 493 652,19 zł, Dofinansowanie projektu z UE: 2 119 604,36 zł.

W ramach realizacji projektu złożono do tej pory 7 wniosków o płatność. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można znaleźć na stronach Lidera oraz Partnera projektu:

http://www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska

http://www.transfer.edu.pl/pl/businessboostformalopolska-.htm

Kod CPV

79212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu

Harmonogram realizacji zamówienia

Audyt należy przeprowadzić najpóźniej do 5 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty złożone na zadania będą oceniane według kryterium: Cena – 100 %.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TARNOWA

Adres

Adama Mickiewicza 6

33-100 Tarnów

małopolskie , Tarnów

Numer telefonu

146882400

Fax

14 68 82 746

NIP

8731011086

Tytuł projektu

Business Boost for Małopolska

Numer projektu

RPMP.03.03.01-12-0117/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AUDYT FS Sp. z o.o., ul. Kopernika 22, 90-503 Łódź.
Data wpłynięcia oferty: 19.11.2018, godz. 10:08;
Cena: 2 398,50 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 492