Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z JĘZYKA POLSKIEGO dla cudzoziemców na studiach wyższych

Data publikacji: 14.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

1149241

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną przez Wykonawcę ofertę należy przesłać mailem na adres: katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29; 41-506 Chorzów, w kopercie z opisem „Oferta – prowadzenie zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców na na studiach wyższych w projekcie "UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu", do 21.11.2018 do godz.14.00.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.

Oferenci mogą otrzymać sylabus przedmiotu po wyrażeniu takiej prośby drogą mailową (osoba do kontaktu podana powyżej).
Niespełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Nowakowska [katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl]

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Język Polski dla studentów - cudzoziemców na studiach inżynierskich stacjonarnych (dziennych) prowadzonych w języku angielskim w ramach I i II roku studiów w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim i zimowym na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego w semestrze letnim i zimowym roku akademickiego 2018/2019, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach projektu: „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zajęć dydaktycznych na kierunkach w całości prowadzonych w języku angielskim (tzw. ścieżka anglojęzyczna) na studiach inżynierskich stacjonarnych w ramach I i II roku studiów w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020 w semestrze letnim i zimowym na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na kierunkach: Logistyka oraz Informatyka.

Przedmiot zamówienia

Realizacja zajęć dydaktycznych z przedmiotu język polski dla studentów - cudzoziemców na kierunkach Logistyka oraz Informatyka w całości prowadzonych w języku angielskim na studiach inżynierskich stacjonarnych w ramach I i II roku, zgodnie z sylabusem przedmiotu oraz harmonogramem zajęć.
Ostateczna liczba godzin zajęć uzależniona będzie od liczby grup ćwiczeniowych. Zajęcia realizowane będą na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w okresie 11.2018 - 02.2020.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty e-mail.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje studentom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na:
1. Opracowaniu na podstawie programu przedmiotu i przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych w postaci ćwiczeń w wymiarze podanym w zapytaniu i terminach ustalonych z Zamawiającym, zgodnych z planem studiów i programem nauczania oraz z najwyższą starannością, zgodnie z profesjonalnymi standardami wykonywania zobowiązań,
2. Przygotowaniu materiałów dydaktycznych (w tym prezentacji, zadań dla studentów, itp.) zgodnie z formą i na zasadach określonych przez Zamawiającego, w tym zamieszczeniu ich na platformie edukacyjnej wykorzystywanej na cele kształcenia – moodle,
3. Przeprowadzenie niezbędnych konsultacji i dyżurów dla studentów,
4. Opracowanie pytań egzaminacyjnych i zaliczeniowych oraz udział w procesie weryfikacji wiedzy studentów,
5. Prowadzenie dokumentacji studenta i zajęć związanej z realizacją zadania dydaktycznego,, w tym w szczególności w zakresie terminowego wprowadzania ocen do protokołów egzaminów i zaliczeń oraz w zakresie wymaganym w związku z dofinansowaniem kształcenia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia realizowane będą w trakcie roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 w okresie 11.2018 - 02.2020.

Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych zostanie ustalony z wybranymi Wykonawcami w porozumieniu z Działem Organizacji Dydaktyki WSB w Chorzowie, na podstawie harmonogramu zajęć roku akademickiego.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Kryteria dostępu.
Lektor posiada potwierdzone:
1. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć z języka polskiego dla młodzieży(pow.16 lat)/dorosłych – min. 5 lat
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dla cudzoziemców – min. 1 rok
3. Ukończone studia magisterskie w zakresie Filologii polskiej.
4. Udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty: skan dyplomu ukończenia studiów oraz potwierdzenie z uczelni okresu prowadzenia zajęć, w tym zajęć ze studentami cudzoziemcami na "ścieżkach anglojęzycznych".

Wiedza i doświadczenie

określone nw kryteriach dostępu powyżej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Formularz Ofertowy.
2.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3.Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich - Filologia polska
4.Potwierdzenie z uczelni okresu prowadzenia zajęć, w tym zajęć ze studentami cudzoziemcami na tzw. "ścieżkach anglojęzycznych"
5.Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto – waga 100%
Ocenie podlega cena całkowita brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć (45 min).

Zamawiający udzieli zamówienia tym wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium:
Cena usługi brutto za jedną godzinę dydaktyczną – max 100 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena-100pkt
Ilość punktów = (cena najniższa *100) / cena oferowana
W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć, w tym koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu na zajęcia, prezentacje, materiały dydaktyczne do prowadzenia przedmiotu.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy: są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy wykażą, iż łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z020/17-00
Liczba wyświetleń: 145