Strona główna
Logo unii europejskiej

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY - Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD

Data publikacji: 13.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2018

Numer ogłoszenia

1149013

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Damian Kuźniak, tel. 519 857 604, e-mail: sukces@terra-szkolenia.pl
2. Miejsce składania ofert: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu
(tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami
w formie elektronicznej na adres e-mail: sukces@terra-szkolenia.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór Doradcy zawodowego. w ramach realizacji projektu Perspektywa na SUKCES! nr RPLU.10.02.00-06-0059/17”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
5. Oferta musi być złożona do 21.11.2018 r. do godziny 10:00 Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sukces@terra-szkolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Kuźniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519857604

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 11 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości Kraśnik.
Uczestnikami projektu będą osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem oraz osoby przewidziane do zwolnienia.
Łącznie w ramach zadania przewiduje się realizację 44 godzin zegarowych indywidualnych zajęć oraz 16 godzin zegarowych zajęć grupowych w systemie 2 spotkań indywidualnych po 2 godziny w ramach zajęć indywidualnych a także 2 spotkań grupowych po 8 godzin w ramach zajęć grupowych. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. Planowany okres realizacji umowy to listopad 2018 - grudzień 2018 z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Karśnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Doradcy zawodowego zdolnego do przeprowadzenia Usługi Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości Kraśnik.

Przedmiot zamówienia

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla maksymalnie 11 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości Kraśnik.
Uczestnikami projektu będą osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem oraz osoby przewidziane do zwolnienia.
Łącznie w ramach zadania przewiduje się realizację 44 godzin zegarowych indywidualnych zajęć oraz 16 godzin zegarowych zajęć grupowych w systemie 2 spotkań indywidualnych po 2 godziny w ramach zajęć indywidualnych a także 2 spotkań grupowych po 8 godzin w ramach zajęć grupowych. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. Planowany okres realizacji umowy to listopad 2018 - grudzień 2018 z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.
Pozostałe informacje w cz. opisowej zamówienia.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Harmonogram realizacji zamówienia

Listopad 2018- Grudzień 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50% cena oraz kryterium 50% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi doradcze o zbliżonym zakresie przedmiotowym/tematycznym do tematów wskazanych w niniejszej procedurze.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczającym/nakazującym składanie ofert częściowych, łączna liczba godzin wskazana przez Wykonawcę w Załączniku nr 1, podczas oceny ofert, rozkładana jest proporcjonalnie do liczby wycenionych części zamówienia.

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 50
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 : ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Szczegółowe informacje w części opisowej niniejszego zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

Adres

Skromna 5

20-704 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815365650

Fax

815365651

NIP

7121045809

Tytuł projektu

Perspektywa na SUKCES!

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0059/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Doradztwo indywidualne i Grupowe
Monika Świerczewska - Lublin, data wpływu oferty: 21.11.2018r.
Liczba wyświetleń: 431