Strona główna
Logo unii europejskiej

Próby hamowniane pierścieni tłokowych

Data publikacji: 13.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-11-2018

Numer ogłoszenia

1149002

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
Wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć specyfikację techniczną posiadanego stanowiska i wyposażenia w formie pozwalającej na jego jednoznaczną identyfikację.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

HART-TECH Sp. z o.o.
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45

Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2018r, o godzinie 1300.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2018r, o godzinie 1315 w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem: „Oferta na próby hamowniane”
oraz „Nie otwierać przed 26.11.2018r godz. 13:15”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Pawęta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600120775

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prób hamownianych pierścieni tłokowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie prób hamownianych pierścieni tłokowych.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

„Próby hamowniane pierścieni tłokowych”

Przedmiot prób:
Pierścienie tłokowe do silnika lotniczego o następujących parametrach:
1. 117,5x2,68x4,60.S14.RRTBB.NIT.031A5- P8000
(uszczelniający trapezowy, azotowany, siła 31N, zamek prosty, bez pokrycia fosforanowego, fi=117,5mm wysokość 2,68mm grubość promieniowa 4,60)

2. 117,5x4,75x5,10.S14.OFEBB.NIT.100A5- P8001
(olejowy ze sprężyną, zamek prosty, azotowany bez pokrycia fosforanowego, fi=117,5mm wysokość 4,75mm grubość promieniowa 5,10 siła 100N ze sprężyną)

Warunki prób:
1. Silnik lotniczy 6 cylindrów o mocy ≥150 kW w zakresie 2500÷3000 RPM.
2. Badane pierścienie na 3-ch cylindrach na pozostałych 3-ch pierścienie porównawcze.
3. Badania na paliwie lotniczym AVGAS 110LL.
4. Próba długotrwała 200 godzin zgodnie z programem:
 5h w cyklach godzinowych - wolne obroty 600-800 RPM
 5h - obroty max moment max
 5h - obroty max moment 75%
 150h - obroty znamionowe 2500 - 2700 75% mocy max
 35h - obroty znamionowe , moment max

5. W czasie próby wymagane jest monitorowanie:
 ciśnienie ładowania,
 temperatury głowic,
 temperatury spalin,
 analizy spalin
 temperatury oleju,
 obrotów,
 momentu obrotowego,
 zużycia paliwa,
 zużycia oleju,


6. Po wykonanych badaniach Wykonawca dostarczy dokumentację zawierającą:
 analizę zanieczyszczeń oleju wykonaną przez certyfikowane laboratorium,
 porównawcze wyniki pomiarów układu korbowego i rozrządu oraz cylindrów, tłoków i pierścieni tłokowych,
 zestawienie monitorowanych, zgodnie z pkt.5, parametrów

Pierścienie testowane i porównawcze zostaną jednoznacznie oznaczone i zwrócone Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem z prób hamownianych.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria
Cena 80%
Termin realizacji 20%
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 0,8
gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty
Kryterium termin wykonania
Skrócenie terminu realizacji (termin realizacji max. 8 tygodni od dnia zawarcia umowy)
B= (Tmin/Tn) x 0,2
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty (nie dłuższy od 8 tygodni)
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Niciarniana 45

92-320 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

517 528 661

NIP

7282755462

Tytuł projektu

Gradientowe warstwy niskotarciowe, wytwarzane w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowane cząstkami MOS2 i RGO, dla zastosowań w uszczelnieniach w przemyśle lotniczym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FRANKLIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 208

Data wpływu oferty: 26.11.2018
Cena: 90 000,00 PLN netto, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100
Liczba wyświetleń: 145