Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż jednostki wytwarzania energii elektrycznej (fotowoltaika).

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

1148804

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach – ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki, w kancelarii parafialnej.
2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
2.1. opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
2.2. zaadresowana na adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach
ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki
2.3. oznakowana:
OFERTA - „Dostawa i montaż jednostki wytwarzania energii elektrycznej (fotowoltaika). Nie otwierać przed terminem składania ofert.”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Jerzy Latawiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 381 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Linie kablowe nn – wewnętrzne linie zasilające;
2. Konstrukcje wsporcze;
3. Moduły fotowoltaiczne;
4. Inwertery DC/AC;
5. Ochrona przeciwporażeniowa;
6. Ochrona przeciwprzepięciowa;
7. System monitoringu instalacji PV.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: radzyński Miejscowość: Czemierniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych urządzeń dokonujących konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny w związku z realizacją projektu: „Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Linie kablowe nn – wewnętrzne linie zasilające;
2. Konstrukcje wsporcze;
3. Moduły fotowoltaiczne;
4. Inwertery DC/AC;
5. Ochrona przeciwporażeniowa;
6. Ochrona przeciwprzepięciowa;
7. System monitoringu instalacji PV.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09 332 000-5 Instalacje słoneczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 28.11.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. Przedłożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków.
2. Przedłożenie Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Warunki zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość zmian umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,
2) wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, w szczególności warunków atmosferycznych uniemożliwiając wykonywanie zamówienia (w tym między innymi długotrwałe spadki lub wzrosty temperatury, obfite opady śniegu, deszczu),
3) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
4) decyzji Zamawiającego o czasowym wstrzymaniu robót,
5) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
6) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,
7) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmiana podwykonawców.
8) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
9) procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji, gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
4. W zakresie wynagrodzenia i pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
2) zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,
3) uzasadnionej konieczności ograniczenia lub zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
4) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
5) zmiany w obowiązujących przepisach prawa w tym prawa podatkowego: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę,
6) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
7) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
8) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej,
9) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
10) wystąpią lub zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa realizację przedmiotu umowy,
11) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
12) zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę,
13) wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy,
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 4 wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie proporcjonalnie do zakresu wprowadzonych zmian.
6. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2 i 4 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie umowne może zostać zmienione. Zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie i dokumenty wymagane wyżej na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Formularz ofertowy.
3. Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

9.2.1 Cena – 100 %.
9.2.1.1 W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena
------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków, w tym warunku braku powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programem operacyjnym,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYM.KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CZEMIERNIKACH

Adres

Radzyńska 1

21-306 Czemierniki

lubelskie , radzyński

Numer telefonu

607369066

Fax

n/d

NIP

5381063016

Tytuł projektu

Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanislawa Biskupa i Męczennika w Czemiernikach

Numer projektu

RPLU.04.01.00-06-0157/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FreeEco Sp. z o.o. - ul. Budowlana 7, 20-469 Lublin. Data wpłynięcia - 19.11.2018r. Cena - 17 900,00 zł.
Liczba wyświetleń: 332