Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego testu prototypu produktu firmy Pelican Capture Sp. z o.o.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

1148772

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uzupełniono Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego nr PC/Z-01-09/11/2018 z dnia 9.11.2018 r. o brakujące dane.
W sekcji IV pkt. 3.2 zmieniono zdanie Planowany okres trwania badań na Planowany okres trwania prac rozwojowych.
Obecnie obowiązuje zapytanie ofertowe nr PC/Z-01-09/11/2018 z dnia 9.11.2018 r. opublikowane w dniu 14.11.2018 r.
W związku z powyższymi zmianami wydłużono termin składania ofert do 21.11.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w wersji papierowej lub elektronicznej w siedzibie firmy Pelican Capture sp. z o.o., ul. Wilczyńskiego 25 E/219, 10-686 Olsztyn (biuro czynne w dni robocze w godz. 9:00 – 16:00) lub email: pelican.capture@gmail.com.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pelican.capture@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Zakrzewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel./fax +48 89 535 30 90

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego testu prototypu produktu firmy Pelican Capture Sp. z o.o. poprzez przygotowanie z jego użyciem filmu o długości 3-5 minut i raportu ewaluacyjnego przez studio filmowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu badań rozwojowych w zakresie implementacji technologii motion capture na potrzeby animacji lalkowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego testu prototypu produktu firmy Pelican Capture Sp. z o.o. poprzez przygotowanie z jego użyciem filmu o długości 3-5 minut i raportu ewaluacyjnego przez studio filmowe.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
- Wykonawca otrzyma zestaw SMODO składający się z 4 kamer, elementów do kalibracji systemu, tkaniny SMODO do stołu roboczego oraz elementów metalowych, kulek podstawowych
i pomocniczych, z których stworzy własną postać z udziałem, której nagra film w technologii SMODO. Technologia SMODO - to nowatorska technologia stop-motion, która łączy klasyczną animację lalkową z innowacyjną techniką przechwytywania ruchu. Technologia SMODO oferuje nowe możliwości tworzenia animacji, jakie daje połączenie tego, co najlepsze w technologii 3D i animacji poklatkowej. Film może powstać w technologii kombinowanej i łączącej wiele technik z wykorzystaniem technologii SMODO. Czas trwania filmu 3-5 minut.
- Raport ewaluacyjny powinien zawierać opis przebiegu testu, opis problemów jakie powstaną
w trakcie animacji wraz ze informacjami zwrotnymi dotyczącymi koniecznych modyfikacji.
- Na zakończenie realizacji Wykonawca złoży Raport ewaluacyjny w formie papierowej
(2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej (2 egzemplarzach) wraz z filmem 3-5 minutowym nagranym na urządzeniu przenośnym typu pendrive (2 egzemplarze).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie świadczona w okresie: XI 2018 r. - III 2019 r.
Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.
Data zakończenia: 20.03.2019r., z możliwością wcześniejszego lub późniejszego zakończenia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że:
- w okresie trzech lat przed złożeniem oferty zajmował się produkcją filmów animowanych lub świadczył usługi serwisowe w tym zakresie (wykonanie scenografii, lalek, serwis wykonania animacji ruchu postaci, wykonanie postprodukcji obrazu, wykonanie compostingu obrazu) lub
- w okresie trzech lat przed złożeniem oferty zrealizował co najmniej jeden film animowany lub posiada co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie przy współpracy z producentem filmowym w postaci serwisów usług na rzecz jego produkcji (wykonanie scenografii, lalek, serwis wykonania animacji ruchu postaci, wykonanie postprodukcji obrazu, wykonanie compostingu obrazu).

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować studiem filmowym wyposażonym w:
- pomieszczenie o powierzchni 4 m x 5 m (własnym lub wynajętym),
- komputer z monitorem i5, 8GB RAM, grafika adekwatna do amaxa/Blender, procesor NVIDIe lub AMD (własny lub wynajęty),
- licencję 3DMax 2019 lub wersję oprogramowania Blender 2D.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Ponadto udział w postępowaniu ofertowym mogą brać wyłącznie osoby, których łączne zaangażowanie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszego projektu, a łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach niniejszego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
b. zaistnieje siła wyższa,
c. zostaną wydane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Pośredniczącą II Stopnia zalecenia lub wytyczne, których wykonanie będzie możliwe jedynie
po dokonaniu zmian w niniejszej umowie,
d. zmieni się projekt w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy,
e. wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie umowy,
f. będzie ona prowadziła do usprawnienia współpracy stron i wykonanie umowy, bądź zwiększenia efektywności lub jakości przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje, że zmiany umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą dotyczyć w szczególności:
a. terminu obowiązywania umowy,
b. terminu wykonania umowy (w szczególności Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia czasu realizacji umowy w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu),
c. zasad dokumentowania rozliczeń,
d. elementów przedmiotu zamówienia, nie mających istotnego wpływu na jego wartość,
e. oczywistych omyłek pisarskich i błędów rachunkowych w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Wraz z formularzem należy dostarczyć wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) oraz podpisany załącznik Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych (Załącznik nr 3). Załączniki nr 2 i 3 stanowią integralną część oferty. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub wysłać listownie lub drogą elektroniczną.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej edytowalnej
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pytanie kierując na adres e-mail: pelican.capture@gmail.com
Informacja zostanie udzielona niezwłocznie chyba, że pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą wymogów formalnych określonych w Sekcji V pkt. 3.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium:
cena - cena brutto za wykonanie kompletnej usługi (całkowity koszt)
Waga punktowa kryterium: 100
Opis sposobu przyznawania punktacji - na podstawie wzoru: W = A/B x 100
gdzie: W – liczba punktów oferty badanej nieodrzuconej,
A – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
B – cena oferty badanej nieodrzuconej.
Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów w kryterium cena.
Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.
Podana w ofercie cena będzie wynagrodzeniem jedynym i całkowitym za wykonaną usługę. Obejmie wszystkie składniki wynagrodzenia, również zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS i wszelkie inne podobne obciążenia publicznoprawne (niezależnie od tego, którą stronę obciążają zgodnie z przepisami prawa).
W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy uzyskają tą samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Oferty dodatkowe zawierające identyczne ceny będą uprawniały Zamawiającego do unieważnienia postępowania. Procedura będzie prowadzona do czasu wyłonienia Wykonawcy z najwyższą liczbą punktów.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PELICAN CAPTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Franciszka Barcza 9/15

10-685 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

89 535 30 90

NIP

7393860624

Tytuł projektu

Czwarty wymiar animacji lalkowej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1824/15-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 143