Strona główna
Logo unii europejskiej

Jazdy testowe

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

1148607

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Data opublikowania zapytania ofertowego: 9 listopada 2018 roku.

Oferty można składać do dnia 10 grudnia 2018 roku do godziny 23:59

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu na adres e-mail Zamawiającego.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres e-mail:

michal.wojdyla@aptiv.com

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail michal.wojdyla@aptiv.com lub pod numerem +48 882 342 003 do dnia 5 grudnia 2018 roku do godziny 16:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Michał Wojdyła.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

michal.wojdyla@aptiv.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Wojdyła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 882 342 003

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Jazdy testowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest dokonanie wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych w obszarze jazd testowych pojazdami określonych w punkcie przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Wykonywanie w ustalonym okresie jazd testowych pojazdami (tj. samochodami osobowymi lub ciężarowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, które zwane są dalej: „Pojazdami”) w tym rejestrowanie danych z jazd testowych na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Jazdy Pojazdami oraz wykonywanie nadzoru systemu testowego Pojazdów zostaną przeprowadzone zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji projektu:

- na łącznym dystansie do 1 400 000 km
- w rzeczywistych warunkach drogowych, w różnym natężeniu ruchu
- zgodnie z ustalonym rozkładem na jazdę lub gromadzeniem wskazanych przez Zamawiającego danych w ruchu miejskim, pozamiejskim (zabudowanym i niezabudowanym) oraz autostradowym
- a także zgodnie z określonymi porami dnia i nocy oraz w określonych warunkach pogodowych (nie zagrażających bezpieczeństwu).

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIE ILOŚCI ZNAKÓW MOŻLIWYCH DO WPROWADZENIA W TEJ SEKCJI, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ OPISANY W CAŁOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO OGŁOSZENIA – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM ZAŁĄCZNIKIEM PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Jazdy testowe zostaną zrealizowane przez wykonawcę w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Z uwagi na charakter zlecenia, szczegółowy harmonogram zlecenia będzie ustalany w trakcie jego realizacji w miarę bieżących potrzeb badawczych zamawiającego.

Termin płatności faktur będzie wynosił 60 dni.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca będzie posiadał minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia jazd testowych na dystansie co najmniej 500 000 km:

- w co najmniej 10 państwach Unii Europejskiej (w tym co najmniej w jednym z ruchem lewostronnym),
- w co najmniej 5 państwach europejskich nie należących do Unii Europejskiej
- w co najmniej jednym państwie leżącym w Ameryce Północnej
- na co najmniej jednym kontynencie innym niż Europa i Ameryka Północna

Największa ilość samochodów jednocześnie uczestniczących w jazdach testowych wyniesie co najmniej 6.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik nr 4 do ogłoszenia), w którym oferent opisze doświadczenie w zakresie prowadzonych wcześniej jazd testowych (państwa, daty, dystanse i maksymalna ilość samochodów jednocześnie uczestniczących w jazdach testowych). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający przed podpisaniem Umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zapewni dostępność zespołu o poniższych kwalifikacjach, który będzie mógł być przydzielony do zadań objętym zleceniem:

- Co najmniej 30 kierowców w wieku co najmniej 23 lata, posiadających prawo jazdy kategorii B przez co najmniej 6 lat, biegłą znajomość języka polskiego oraz komunikatywną znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i urządzeń elektronicznych, które są niezbędne do wykonywania funkcji technika.

- Co najmniej 2 kierowców w wieku co najmniej 23 lata, posiadających prawo jazdy kategorii C przez co najmniej 6 lat, biegłą znajomość języka polskiego oraz komunikatywną znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i urządzeń elektronicznych, które są niezbędne do wykonywania funkcji technika

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik nr 4 do ogłoszenia). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający przed podpisaniem Umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
- konieczności zmiany numerów rachunków bankowych,
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
- obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub oferenta,
- okoliczności siły wyższej,
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy,
- otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
- korzystania przez Wykonawcę z faktoringu w związku z określeniem przez Zamawiającego 60 dniowego terminu płatności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zostać sporządzona na formularzu oferty (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) oraz musi zawierać następujące elementy:

- Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG, rodzaj podmiotu)
- Datę przygotowania oferty
- Termin ważności oferty (min. 90 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
- Cena netto w PLN
- Termin realizacji przedmiotu Zamówienia
- Opis przedmiotu oferty
- Odniesienie do poszczególnych kryteriów oceny ofert
- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Wykonawca wypełni i podpisze także niżej wymienione załączniki:

Załącznik nr 4 – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 6 – Lista państw, w których mogą być prowadzone jazdy testowe

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty w przypadku, kiedy na wezwanie zamawiającego oferent nie uzupełni brakujących elementów przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podpisze z Zamawiającym Umowę, której szablon jest załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dwóch fazach. Pierwsza faza będzie polegać na:

a. zebraniu ofert i weryfikacji wymogów przedstawionych w pkt. 2 „Oceny oferty”
b. wysłanie przez Zamawiającego zaproszenia do negocjacji, które zostaną przeprowadzone w systemie zakupowym SAP Ariba, do wszystkich Oferentów którzy złożyli oferty spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. Zaproszenie, o którym mowa powyżej zostanie przekazane Oferentom biorącym udział w negocjacjach drogą elektroniczna na podany w złożonej ofercie adres e-mail do osoby wskazanej do kontaktu oraz będzie zawierało szczegółową instrukcję rejestracji w systemie i przeprowadzenia negocjacji.
c. przeprowadzenie negocjacji z Działem Zakupów Zamawiającego w systemie SAP Ariba

W ramach drugiej fazy nastąpi:

a. wysłanie przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia ofert uzupełniających do wszystkich Oferentów, z którymi przeprowadzono negocjacje. Zaproszenie, o którym mowa powyżej zostanie przekazane Oferentom biorącym udział w negocjacjach drogą elektroniczna na podany w złożonej ofercie adres e-mail do osoby wskazanej do kontaktu w złożonej ofercie.
b. złożenie ofert przez Wykonawców w terminie 3 dni od przekazania zaproszenia do złożenia ofert uzupełniających przez Zamawiającego
c. ocena ofert zgodnie z przyjętymi poniżej kryteriami oceny ofert
d. wybór oferty najkorzystniejszej oraz opublikowanie wyników wyboru oferty

2. Zamawiający zaprosi do negocjacji jedynie tych oferentów, których oferty:

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

Negocjacje mają charakter poufny – żadna strona nie może ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z prowadzonymi negocjacjami.

Zamawiający sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych negocjacji, a następnie dokona porównania i oceny zaktualizowanych ofert przedłożonych przez oferentów w ramach negocjacji.

Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. cena, zakres, termin) na mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w pierwotnych ofertach.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria (znaczenie procentowe / maksymalna liczba punktów):

Stawka za godzinę pracy kierowcy kat. B - technika na terenie kraju bez delegacji krajowej i bez kosztów diet (CPKrajB) – 1% / 1 pkt
Stawka za godzinę pracy kierowcy kat. B - technika w delegacji krajowej wraz z kosztami diet (CPKrajdelB) – 3% / 3 pkt
Stawka za godzinę pracy kierowcy kat. C – technika w delegacji krajowej wraz z kosztami diet (CPKrajC) – 2% / 2 pkt
Stawka za godzinę pracy kierowcy kat. B/C - technika w delegacji zagranicznej wraz z kosztami diet (CPZagrBC) – 57% / 57 pkt
Ryczałt za jeden nocleg jednej osoby oddelegowanej za granicę (NoclegZagr) – 27% / 27 pkt *
Ryczałt za jeden nocleg jednej osoby oddelegowanej na terenie kraju (NoclegKraj) – 3% / 3 pkt *
Marża procentowa do kosztów dodatkowych rozliczanych wg. rachunków (Marża) – 6% / 6 pkt **
Rabat procentowy zależny od obrotu netto wykonawcy związanego z realizacją zamówienia w danym roku kalendarzowym udzielany na koniec tego roku (Rabat) – 1% / 1 pkt

* Koszty noclegów będą rozliczanie w wysokości ryczałtu
** Koszty dodatkowe rozliczane według rachunków wymieniono w pkt. 2 c, d przedmiotu zamówienia (bilety lotnicze / promowe, paliwo, winiety, opłaty drogowe, przeglądy w autoryzowanych serwisach, naprawy serwisowe, środki komunikacji z personelem i inne wydatki niezbędne do realizacji jazd testowych).

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIE ILOŚCI ZNAKÓW MOŻLIWYCH DO WPROWADZENIA W TEJ SEKCJI, OCENA OFERTY ZOSTAŁA W OPISANA W CAŁOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO OGŁOSZENIA – OPIS OFERTY.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM ZAŁĄCZNIKIEM PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

APTIV SERVICES POLAND S.A.

Adres

Podgórki Tynieckie 2

30-399 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

+48 12 621 356

NIP

6840001364

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych technologii z zakresu aktywnego bezpieczeństwa, które zostaną zastosowane w zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS) i w systemach jazdy autonomicznej, przeznaczonych do produkcji seryjnej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1398/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Avallo sp. z o.o.
Liczba wyświetleń: 397