Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DO.2741.74.2018

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

1148569

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający z treści ogłoszenia usunął adres e-mailowy, na który należy wysyłać oferty, bowiem dopuszcza składanie ofert wyłącznie w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń – w terminie do dnia 19.11.2018 r. do godziny 10.00.
1) Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Oferta dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr DO2741.74.2018
nie otwierać przed 19.11.2018 r. przed godz.10:30
Projekt pn.: „Trampolina 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2) konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca;
3) oferta musi być sporządzona czytelnie, pismem odręcznym, maszynowym lub komputerowym, w j. polskim, podpisana i opieczętowana;
4) Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty;
5) oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu, sala nr 201 A, II piętro. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia.
3. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zapytaniu.
5. Wykonawcom przysługuje prawo do kierowania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla publikacji Zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.
6. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający uwzględni w opublikowanym Zapytaniu ofertowym informację o zmianie. Informacja ta zawiera w szczególności: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

w zakresie procedur – p. Krzysztof Pawlus,w sprawach merytorycznych – p. Wojciech Siemiątkowski, Marta Bulak-Łączyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

566571470 wewn. 79

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego, sprzętu sportowego, w ramach projektu „Trampolina 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z opisem i liczbą podaną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest: zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego, sprzętu sportowego, w ramach projektu „Trampolina 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z opisem i liczbą podaną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego, sprzętu sportowego, w ramach projektu „Trampolina 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z opisem i liczbą podaną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

37400000-2

Nazwa kodu CPV

artykuły i sprzęt sportowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37410000 - 5 – sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
18412000 - 0 – odzież sportowa
39298700 - 4 - trofea

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.
1. Wykonawca dostarczy artykuły i sprzęt sportowy do siedziby Zamawiającego w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.
2. Przez dostarczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie dostawę artykułów i sprzętu sportowego, wniesienie i złożenie w miejscu przez Zamawiającego wskazanym, przez Wykonawcę lub przez osoby przez niego wskazane i na jego koszt.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia;
3) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia;
3) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia;
3) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia;
3) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia;
3) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższe warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia;
3) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków zastanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty w przypadkach wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
1) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
5) upoważnienie do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ofertowa brutto – waga 70%;
2) czas realizacji zamówienia – waga 30%.

1. Zamawiający przyzna punkty wg poniższych zasad:
1) cena ofertowa brutto – waga 75 %
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

P – łączna ocena oferty:

najniższa oferowana cena
P = _______________________ x 100 pkt x 75%
cena badanej oferty

2) czas realizacji zamówienia – waga 25 %

Wykonawca winien określić czas, w jakim zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia, tj. w w jakim terminie, licząc od dnia podpisania umowy z Zamawiającym, dostarczy do jego siedziby kompletny sprzęt i stroje sportowe. Stosownie do długości czasu realizacji zamówienia, Zamawiający przydzieli punkty następująco:
Lp.,Czas realizacji zamówienia,Liczba przyznanych punktów:
1)1 - 7 dni od dnia podpisania umowy: 25 pkt.
2)8 – 14 dni od dnia podpisania umowy: 20 pkt.
3)15 – 21 dni od dnia podpisania umowy: 15 pkt.
4)22 – 30 dni od dnia podpisania umowy: 10 pkt.
5)31 dni i powyżej 31 dni od dnia podpisania umowy: 0 pkt.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższy wynik punktowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Zgodnie z złączonym zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Adres

pl.Teatralny 2

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566218549

Fax

56 62 10 513

NIP

9561969536

Tytuł projektu

Trampolina 2

Numer projektu

RPKP.09.02.02-04-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PH ANMAR Marcin Wróbel
ul. Kozacka 11 / 5
87 - 100 Toruń
Oferta z dnia 19.11.2018 r. g.9.05., cena: 50.660,00 PLN
Liczba wyświetleń: 314