Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZA/DOWON/2017 na realizację szkolenia „KURS PROJEKTOWANIE STRON Z ECDL” zakończonego egzaminami zewnętrznymi dla uczestników Projektu „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”

Data publikacji: 08.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2018

Numer ogłoszenia

1148465

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 15 listopada 2018 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert:
a. ofertę należy przygotować w języku polskim.
b. oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: fpz.projekty@wp.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: FUNDACJI PROMOCJA ZDROWIA w Szczecinie, Al. Bohaterów Warszawy 27, 70-340 Szczecin z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 11/ZA/DOWON/2017 z dnia 08.11.2018 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fpz.projekty@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Okupińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721270840

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” RPZP.07.02.00-32-K008/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej” zwanego dalej Projektem, Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty na wybór wykonawcy na realizację szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS PROJEKTOWANIE STRON Z ECDL” zakończonego egzaminami zewnętrznymi dla 2 uczestników - projekt „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” umowa nr RPZP.07.02.00-32-K008/17

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin, woj. Zachodniopomorskie.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/ kursu zawodowego p.n „KURS PROJEKTOWANIE STRON Z ECDL” zakończonego egzaminami zewnętrznymi dla 2 uczestników w ramach Projektu „ Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej” - projekt „Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” umowa nr RPZP.07.02.00-32-K008/17
W wyniku realizacji zamówienia uczestnicy projektu „DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” podniosą wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi programów operacyjnych, przeglądarki internetowej i uzyskają praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie PROJEKTANT, ADMINISTRATOR STRON INTERNETOWYCH, jak również podniosą swoje kwalifikacje z tego zakresu, co zostanie potwierdzone zdobyciem przez nich certyfikatów w wyniku zdania egzaminów zewnętrznych.
Wartość szacunkowa zamówienia dotyczącego realizacji wszystkich szkoleń zawodowych w ramach Projektu „DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), natomiast wartość niniejszego zamówienia jest częścią składową tej pozycji kosztów.
Przedmiot niniejszego Zapytania Ofertowego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 „Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej” zwanego dalej Projektem.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację szkolenia specjalistycznego „PROJEKTOWANIE STRON Z ECDL” zakończonego egzaminem zewnętrznym dla 2 uczestników projektu „DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2. uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-60 lat, wybrane szkolenie wynika z diagnozy potrzeb uczestników projektu przeprowadzonej w ramach opracowanego w ramach projektu Indywidualnego Planu Działania dla każdego z uczestników projektu;
3. Zamawiający oczekuje, że poniżej wymieniony zakres szkolenia będzie zrealizowany przez Wykonawcę w wymiarze min. 60 godzin ogółem. Jeżeli Wykonawca zechce przeprowadzić szkolenie w większej liczbie godzin to Zamawiający nie widzi przeciwskazań. Jednak Wykonawca podaje cenę za całość szkolenia dla 2 os. w swojej ofercie.
Zakres tematyczny szkolenia:
 Wprowadzenie do serwisów www - klasyfikacja i zastosowania
 Etapy projektowania i wdrożenia serwisu internetowego
 Podstawy fotografii cyfrowej
 Projektowanie elementów graficznych witryny WWW
 Webwriting - profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu
 Tworzenie serwisu WWW
 Wprowadzenie do Systemów Zarządzania Treścią (CMS)
 Projektowanie serwisów www z wykorzystaniem systemu CMS
 Optymalizacja i testowanie serwisów WWW
 Promocja i pozycjonowanie serwisu internetowego
 Monitoring ruchu i statystyk w serwisie internetowym
 Projektowanie elementów graficznych witryny WWW
 Zasady współpracy z agencją interaktywną
 Elementy prawa autorskiego
4. Wykonawca w ramach oferowanej ceny wykonania usługi zawiera koszty: zatrudnienia trenera/ów, niezbędnych materiałów i podręczników dla uczestników, cateringu, a także koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego;
5. Wykonawca zapewni catering dla uczestników na zajęciach wyłącznie w przypadku, jeśli zajęcia w danym dniu będą trwały ponad 4 godz. szkoleniowe; catering będzie obejmował minimum: wodę, soki, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub ciastka lub owoce
6. Miejsce realizacji szkolenia: zajęcia w ramach szkolenia będą odbywały się w salach WYKONAWCY SZKOLENIA ; sale zostaną nieodpłatnie udostępnione na ten cel przez Wykonawcę usługi w ramach ceny szkolenia;
7. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla uczestników szkolenia, w postaci egzaminu certyfikacyjnego; dopuszcza się ewentualnie możliwość przeprowadzenia egzaminu poza Szczecinem pod warunkiem zapewnienia i pokrycia przez Wykonawcę kosztów dojazdu, wyżywienia i noclegów (jeśli są wymagane) dla uczestników projektu biorących udział w egzaminie;
8. materiały szkoleniowe zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
9. Zamawiający zastrzega, że grupy szkoleniowe mogą liczyć maksymalnie 12 osób;
10. Termin realizacji zamówienia: szkolenie wraz z egzaminem zewnętrznym musi zostać zrealizowane w okresie listopad 2018 – grudzień 2018r., szczegółowy program i harmonogram szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym; harmonogram zajęć w ramach szkolenia, jak również terminy egzaminów zewnętrznych zostaną uzgodnione; Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia i okresu realizacji umowy;

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

a. Wszystkie zajęcia mogą być prowadzone w systemie stacjonarnym, dopuszcza się prowadzenie zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp.
b. Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
c. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wszelkich materiałów, które otrzymują Uczestnicy Projektu, w szczególności: publikacji, materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów audiowizualnych, itp.) oraz dokumentów związanych z realizacją zajęć, (jeżeli jest to możliwe) a także umieszczenia plakatu promującego projekt o minimalnym rozmiarze A3 widocznym dla uczestników zajęć przed wejściem do sali.
d. Wynajem sal na szkolenia zawodowe leży po stronie Wykonawcy.
e. Sale muszą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych). Sale, w których odbywać się będą szkolenia powinny być odpowiednio wyposażone umożliwiając w pełni realizację zajęć, w tym zapewniać dostęp do źródeł prądu, odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie. Sala powinna zapewniać dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w bliskiej odległości od sali dla osób niepełnosprawnych (w tym samym budynku, w którym znajduje się sala).
f. Szkolenie muszą być dostosowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod. Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu z ewaluacji w oparciu o pre-testy i post-testy
g. Wykonawca przekaże do 2 dnia roboczego po zakończeniu szkolenia zawodowego przez każdego pojedynczego Uczestnika Projektu Zamawiającemu listę obecności podpisaną przez Uczestnika Projektu i osobę prowadzącą zajęcia oraz zawierającą wymiar godzin zajęć w danym dniu.
h. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłocznie danego dnia i pisemnie informował Zamawiającego o nieobecnościach na zajęciach uczestników/czek, ich spóźnieniach i wcześniejszych wyjściach lub o ich zwolnieniach lekarskich oraz prowadził stosowny rejestr.
i. Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli realizacji zajęć w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją zajęć.
j. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną ze szkolenia, którą przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu przedłożenia protokołu z wykonania usługi.
Wykonawca zapewni, że uczestnik szkolenia który zda egzamin zewnętrzny po zakończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym podniesie swoje kwalifikacje, w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
a) terminowa realizacja powierzonych zadań,
b) ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
c) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
d) dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2018 roku.
Zamówienie może zostać wykonać w miejscu Wykonawcy, a uczestnik może dołączyć do grupy otwartej szkolenia organizowanego przez Wykonawcę. Miejsce szkolenia powinno odbywać się w Szczecinie w woj. zachodniopomorskim.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z egzaminami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji i/lub podniesienia poziomu kompetencji. Wszystkie szkolenia zawodowe muszą zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Wykonawca musi przedstawić raport z ich przeprowadzenia oraz kopie wydanych certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dla szkolenia konieczne jest przeprowadzenie również egzaminu zewnętrznego:
W celu potwierdzenia nabycia kwalifikacji przez Uczestników Projektu musi zostać zorganizowany Egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez właściwy organ potwierdzający nabycie kwalifikacji. Zamawiający pokrywa koszty egzaminów zewnętrznych dla 1 osoby; koszty egzaminów zewnętrznych pozostałych osób pokrywa Wykonawca. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby kwalifikacje podniosła jak największa liczna osób uczestniczących w szkoleniach (pozytywnie zdany egzamin zewnętrzny i uzyskanie certyfikat/zaświadczenie wydany przez właściwy organ).
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszystkich niezbędnych badań lekarskich oraz innych niezbędnych dokumentów potwierdzających możliwość dopuszczenia uczestników do poszczególnych szkoleń zawodowych jeżeli wymagają tego przepisy.
Podstawowe informacje w zakresie uzyskiwania kwalifikacji, których dotyczy zapytanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Narzędzia wykorzystywane do realizacji szkoleń zawodowych muszą być dostosowane do grupy docelowej opisanej w pkt.3.1.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
• w zakresie realizacji szkolenia będącego przedmiotem zamówienia– Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia z zakresu tematycznego tożsamego dla zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt 3 Wykonawca zapewnia:
• wykwalifikowaną kadrę trenerską do przeprowadzenia kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji danych form wsparcia.
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników zgodnie z zakresem danego kursu, obejmujące co najmniej: wydruk i/lub podręcznik lub opracowanie własne z zakresu merytorycznego objętego kursem.
• przeprowadzenie pre i post testów,
• przeprowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
• sale szkoleniowe i komputerowe,
• sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem danego szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania (ustalenie ostatecznego programu szkolenia z Zamawiającym musi nastąpić przed podpisaniem umowy na realizację szkolenia),
• przeprowadzenie procesu walidacji zdobytych przez uczestnika kwalifikacji zawodowych. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Wynikiem walidacji jest decyzja potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się.
• wydanie zaświadczeń zawodowych potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe zgodnie z określonym i powszechnie uznawanym standardem kształcenia – Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
• certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników projektu, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym również certyfikat/zaświadczenie/świadectwo potwierdzający uzyskane kwalifikacje przez uczestnika szkoleń;
• refundację pierwszego podejścia uczestnika kursu do egzaminu zewnętrznego właściwego dla danego typu kursu objętego zapytaniem ofertowym.
• catering w trakcie realizowanych szkoleń w sytuacji gdy zajęcia praktyczne lub teoretyczne w ciągu jednego dnia trwają powyżej 6 godzin. Catering składa się z: a) przerwy kawowej obejmującej dostarczenie i podanie kawy, herbaty, śmietanki do kawy, cukru, zimnych napojów (woda mineralna) – serwis kawowy serwowany jest każdego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia grupowego, b) posiłku obiadowego obejmującego dostarczenie i podanie ciepłego posiłku składającego się z drugiego dania – posiłek obiadowy serwowany jest każdego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia grupowego.
• badania lekarskie uczestników zgodnie z wymaganiami do specyfiki danego szkolenia.
• ubezpieczenie NNW podczas szkolenia,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca wykonuje pracę osobiście tzn. nie powierza jej wykonania osobom trzecim.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz spełnia inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

a) terminowa realizacja powierzonych zadań,
b) ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
c) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
d) dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy.
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkolenia zawodowego/ doradztwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
• ostatecznej ilości godzin szkoleń do zrealizowania,
• ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
• ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr2 do zapytania ofertowego.
• Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych.
• CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń w zakresie którego Wykonawca składa ofertę potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp. -jeżeli dotyczy).
• Wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tożsamej tematyce jak szkolenia, na które złożył ofertę - minimum 3 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 2 latach, poświadczonych referencjami i/lub kopiami dzienników zajęć i/lub innymi równoważnymi dokumentami (protokoły, FV itp.)
• Dokumenty potwierdzające możliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę egzaminu zawodowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu tj. np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia, licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego (dotyczy wszystkich części zamówienia),
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
• Odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
• Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) – dotyczy instytucji szkoleniowych.
• Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo.

Zamówienia uzupełniające

Brak dodatkowych zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym powyżej oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców w ramach części 1-10 zamówienia Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
I. Kryterium „Cena”
• Cena – waga 70 %
II. Kryterium "Doświadczenie"
• Doświadczenie – waga 20 %
III. Kryterium "Certyfikat jakości"
• Certyfikat jakości – waga 10 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 70 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części 1-10.
Wzór:
Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 70 pkt

II. Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”
Doświadczenie – waga 20 %
Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru.
W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10 pkt., na podstawie wykazu zrealizowanych usług szkoleniowych wskazanych w opracowanym przez Wykonawcę zestawieniu doświadczenia, przy czym:
Doświadczenie Oferenta jest mierzone w oparciu o liczbę osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), które Oferent przeszkolił podczas szkoleń zawodowych pozwalających na nabycie lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, zakończonych egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji lub kwalifikacji, w okresie dwóch ostatnich lat od daty zamieszczenia ogłoszenia.
Doświadczenie będzie punktowane wg następujących zasad:
przeszkolenie 300-600 osób – 5 punktów
przeszkolenie 601-900 osób – 10 punktów
przeszkolenie 901-1200 osób – 15 punktów
przeszkolenie powyżej 1201 osób - 20 punktów
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie wykonawcy wynosi 20 pkt.

III. Kryterium „Certyfikat jakości”
Certyfikat jakości – waga 10 %
Oferent musi w formie kserokopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez upoważnioną w tym celu osobę) przedstawić, aktualny w chwili składania oferty, certyfikat jakości wystawiony przez uprawnioną do tego instytucję
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 10 punktów.
Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części 1-10 w ocenie oferty w kryterium I Cena, kryterium II Doświadczenie oraz Kryterium Certyfikat jakości wykonawcy zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty.

Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

• Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PROMOCJA ZDROWIA

Adres

al. Bohaterów Warszawy 27

70-340 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 831 48 00

NIP

8513136341

Tytuł projektu

Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Numer projektu

RPZP.07.02.00-32-K008/17-00
Liczba wyświetleń: 254