Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-11-2018

Numer ogłoszenia

1148305

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

10.11.2018 o godzinie 9.35 do dodano załącznik - obowiązek informacyjny
16.11.2018 o godz. 15.25 załączono pytanie oferenta nr 1 o odpowiedź nr 1.
16.11.2018 o godzinie 15.32 wydłużono termin składania ofert do 26.11.2018
19.11.2018 o godzi. 10.15 poprawiono zapis w załączniku SIWZ. W punkcie XIV ppkt. 4 było: (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.) - jest: (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)
19.11.2018 o godz. 10.16 załączono pytanie oferenta nr 2 i odpowiedź nr 2.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3, powinien być zaparafowany na każdej stronie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4. Do oferty należy dołączyć specyfikację przedmiotów oferowanych przez Wykonawcę.
5. Komplet załączników i dokumentów wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu bez względu na ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
6. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli dotyczy) osobno dla każdego artykułu wymienionego w przedmiocie zamówienia.
8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 26.11.2018 r. do godziny
10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304
Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 2/RPO/9.2/11/2018/AOON w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
10. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.
11. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu wspomagającego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” przez okres minimum 3 lat.
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. W skład zamówienia wchodzą:
1) Wózek elektryczny pokojowo-terenowy - 2 sztuki
2) Wózek inwalidzki ze stopów lekkich z
hamulcem pomocowym - 3 sztuki
3) Balkonik aluminiowy, cztery kółka, z
siedziskiem – 4 sztuki
4) Rotor elektryczny do ćwiczenia kończyn
górnych i dolnych - 3 sztuki
5) Urządzenie do trenażeru eliptycznego tzw. Orbitrek - 1 sztuka
6) Rower treningowy poziomy, pozycja siedząca – 1 sztuka
7)Rower elektromagnetyczny, pozycja pionowa - 1 sztuka
8) Trenażer wibracyjny tzw. platforma wibracyjna – 1 sztuka
9) Urządzenie skanujące druk i odczytujące
zawartą w nich treść – 1 sztuka
10) Odtwarzacz książek w formatach dla
osób niedowidzących i niewidomych – 2 sztuki
11) Lupa elektroniczna z ekranem nie mniejszym niż 4 cale – 1 sztuka
12) Przenośny komunikator mowy – 1 sztuka
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Kod CPV

33196200-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37400000-2 – Artykuły i sprzęt sportowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia - najpóźniej 21 dni od dnia podpisania umowy
szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

zgodnie z zapisami SIWZ do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG, nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).

Dodatkowe warunki

zgodnie z zapisami SIWZ do niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

zgodnie z zapisami SIWZ do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wypełnione, zaparafowane i podpisane załączniki do zapytania ofertowego:
załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między oferentem a zamawiającym
załącznik nr 2 - formularz oferty
załącznik nr 3 - zaparafowany na każdej stronie wzór umowy
obowiązek informacyjny
aktualny wydruk wpisu do CEIDG, nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).
Specyfikacja przedmiotów oferowanych przez Wnioskodawcę

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1. cena oferty – max. 80 pkt.
2. okres gwarancji - max. 5 pkt.
3. termin realizacji zamówienia – max. 15 pkt
1) Cena oferty
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty
brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym . Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
cena najniższa/ cena oferty x 80 pkt.
2) Okres gwarancji
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu
gwarancji dla sprzętu, wskazanego w formularzu ofertowym. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w miesiącach, przy czym nie może on wynosić mniej niż 24 miesiące, i tak:
Okres gwarancji od 24 do 35 miesięcy – 2 punkty
Okres gwarancji 36 do 47 miesięcy – 3 punkty
Okres gwarancji od 48 do 60 miesięcy (i więcej) – 5 punktów
Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny określony przez
Zamawiającego, tj. poniżej 24 miesięcy, będzie traktowane jako niezgodność oferty
i będzie skutkowało jej odrzuceniem.
3) Termin realizacji zamówienia
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu
realizacji zamówienia podanego w formularzu ofertowym. Termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w dniach, przy czym nie może on wynosić więcej niż 21 dni od dnia podpisania umowy.
I tak:
Termin dostawy od 15 do 21 dni – 5 pkt.
Termin dostawy od 8 do 14 dni – 10 pkt.
Termin dostawy do 7 dni – 15 pkt.
Wskazanie przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 21 dni będzie traktowane jako niezgodność oferty i będzie skutkowało jej odrzuceniem.

Wykluczenia

zgodnie z zapisami SIWZ do niniejszego zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku weryfikacji i oceny ofert złożonych do zapytania ofertowego nr 2/RPO/9.2/11/2018/AOON Zamawiający wybrał nastepujące oferty:
WÓZEK ELEKTRYCZNY POKOJOWO-TERENOWY DEL SPORT Sp. zo.o., ul. Warszawska 33, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice 19.11.2018r., 87 punktów
WÓZEK INWALIDZKI ZE STOPÓW LEKKICH Z HAMULCEM POMOCOWYM Firma ZAKMED sp. z o.o, sp. k, Wałbrzych ul. Browarna 3, 19.11.2018r., 97 punktów
BALKONIK ALUMINIOWY, CZTERY KÓŁKA, Z SIEDZISKIEM PDS CARE S.C., ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź, 16.11.2018, 97 punktów
ROTOR ELEKTRYCZNY DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH PDS CARE S.C., ul. Przepiórcza 11, 91-511 Łódź, 16.11.2018r., 97 punktów
URZĄDZENIE DO TRENAŻERU ELIPTYCZNEGO TZW. Orbitrek DEL SPORT Sp. zo.o., ul. Warszawska 33, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, 19.11.2018r., 98 punktów
ROWER TRENINGOWY POZIOMY, POZYCJA SIEDZĄCA, Firma ZAKMED sp. z o.o, sp. k, Wałbrzych ul. Browarna 3, 19.11.2018r. 97 punktów
ROWER ELEKTROMAGNETYCZNY, POZYCJA PIONOWA DEL SPORT Sp. zo.o., ul. Warszawska 33, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, 19.11.2018r. 98 punktów
TRENAŻER WIBRACYJNY, TZW.PLATFORMA WIBRACYJNA, DEL SPORT Sp. zo.o., ul. Warszawska 33, Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice 19.11.2018r. 98 punktów
URZĄDZENIE SKANUJĄCE DRUK I ODCZYTUJĄCE ZAWARTĄ W NIM TREŚĆ HARPO sp.z o.o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań, 16.11.2018r, 100 punktów
ODTWARZACZ KSIĄŻEK W FORMATACH DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH HARPO sp.z o.o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań, 16.11.2018r, 100 punktów
LUPA ELEKTRONICZNA Z EKRANEM NIE MNIEJSZYM NIŻ 4 Brak ofert
PRZENOŚNY KOMUNIKATOR MOWY HARPO sp.z o.o., ul. 27 Grudnia 7, 61-737 Poznań, 16.11.2018r, 100 punktów
Liczba wyświetleń: 302