Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa krat trawnikowo-parkingowych na potrzeby projektu “Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej"

Data publikacji: 08.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2018

Numer ogłoszenia

1148206

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: kozak@alcor.pl lub ogloszenia@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole
3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kozak@alcor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Kozak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

530099713

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krat trawnikowo-parkingowych do testów w ramach projektu “Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy oferującego kraty trawnikowo-parkingowe niezbędne do badań i testów w ramach realizacji projektu “Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-1254/15 z dnia 2016.04.20

Przedmiot zamówienia

Dostawa krat trawnikowo-parkingowych o specyfikacji podanej poniżej- ilość 800 sztuk.
Dane techniczne:
Wymiary: 60 x 40 cm
Wysokość ścianek: 4 cm
Grubość ścianek: 3-4 mm
Wielkość oczek: 54 oczka: ok. 7 cm x 7 cm
Ilość na mkw: 4,2-4,4 szt
Waga: 1,45 kg / szt.
Materiał: PP PE w 100% z recyklingu
Kolor: odcienie czarnego
Stabilność wymiarów: +/- 3% ( -30°C do +50°C)
Trwałość materiału: Minimum 13 lat
Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 83% tworzywo 17%
Wytrzymałość na obciążenia: 300 ton / mkw (bez wypełnienia)
Dopuszczalny nacisk na oś: 240 / kN oś
Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych.
Odporność: na działanie soli drogowej, kwasów, ługów i alkoholi

Kod CPV

44000000-0

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Harmonogram realizacji zamówienia

W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
- Wypełnione oświadczenie o braku powiązań
- Specyfikacja techniczna potwierdzająca własności produktu (np. karty katalogowe)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia) w przypadku wystąpienia dodatkowych potrzeb w projekcie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 100%
Kryterium – Cena (maksymalna ilość punktów = 100)

Liczba punktów (max 100 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 100 pkt
Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach
Cx -cena netto oferty ocenianej

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia oraz poprzez Bazę Konkurencyjności.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SP. Z O.O.

Adres

Kępska 12

45-130 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

607173547

NIP

7540337882

Tytuł projektu

Opracowanie technologii aktywnej ochrony roślin i gleb przed szkodliwym działaniem soli drogowej.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1254/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

geoPRODUCT Sp. z o.o. Sp. k.
Grójec 23, 63-000
Środa Wielkopolska

Oferta z dnia 14.11.2018

Cena : 5850 zł netto
Liczba wyświetleń: 289