Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup przygotowalni sita

Data publikacji: 08.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2018

Numer ogłoszenia

1148168

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i miejsce złożenia oferty

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2018 r.:
• osobiście lub listownie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:
REGANTA Szlascy Spółka Jawna
93-231 Łódź,
Ul. Dąbrowskiego 247/24

lub

• w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres mailowy:i.szlaski@reganta.pl
z tytułem wiadomości: „Oferta na Zakup przygotowalni sita”

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.szlaski@reganta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Igor Szlaski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508079600

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup przygotowalni sita:
KOD CPV: 42990000-2
Nazwa kodu: Różne maszyny specjalnego zastosowania

Zakup przygotowani sita umożliwi zadruk oklein w technologii sitodruku. Nabycie przygotowalni do produkcji sit umożliwi podniesienie jakości nadruku na okleinie co ma z kolei duże znaczenie dla jakości produktów w postaci oklein ściennych dla których oprócz właściwości bakteriostatycznych i hydrofobowych oraz konkurencyjnej ceny bardzo istotnym jest kwestia unikalnego wzornictwa i kolorystyki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – minimalne wymagania:
Urządzenie do przygotowywania form sitodrukowych składa się musi z następujących elementów i podanych minimalnych funkcjonalności:
1. Urządzenie do cięcia filmu sit na formatki
• Stół umożliwiający docięcie każdego rodzaju sita niezależnie od grubości do formatu max 430 x 580 i wykonanie perforacji pod dalszy montaż
2. Urządzenia do zgrzewania sit
• Zgrzewarka umożliwiająca połączenie krawędzi sita co w dalszym procesie umożliwi wykonanie montażu na ringach
3. Urządzenie do montażu sit
• Uchwyty montażowe pozwalające na właściwe pozycjonowanie formatki na ringach
4. Urządzenie do mycia form sitodrukowych po druku
• możliwość wyczyszczenia sit rotacyjnych po produkcji
• Urządzenie do mycia sit rotacyjnych – mycie automatyczne sit
5. Urządzenie powinno mieć możliwość przygotowania sit z siatek od różnych dostawców

Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu a parametry urządzeń należy traktować jako parametry minimalne.

Zakres całości zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE).

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12–miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony
w miesiącach kalendarzowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego z maksymalnym 48 godzinnym
czasem reakcji w dni robocze. Czas reakcji serwisu w dni robocze wykazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Reakcja serwisu oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: 93-231 Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup przygotowani sita umożliwi zadruk oklein w technologii sitodruku. Nabycie przygotowalni do produkcji sit umożliwi podniesienie jakości nadruku na okleinie co ma z kolei duże znaczenie dla jakości produktów w postaci oklein ściennych dla których oprócz właściwości bakteriostatycznych i hydrofobowych oraz konkurencyjnej ceny bardzo istotnym jest kwestia unikalnego wzornictwa i kolorystyki

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup przygotowalni sita:
KOD CPV: 42990000-2
Nazwa kodu: Różne maszyny specjalnego zastosowania

Zakup przygotowani sita umożliwi zadruk oklein w technologii sitodruku. Nabycie przygotowalni do produkcji sit umożliwi podniesienie jakości nadruku na okleinie co ma z kolei duże znaczenie dla jakości produktów w postaci oklein ściennych dla których oprócz właściwości bakteriostatycznych i hydrofobowych oraz konkurencyjnej ceny bardzo istotnym jest kwestia unikalnego wzornictwa i kolorystyki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – minimalne wymagania:
Urządzenie do przygotowywania form sitodrukowych składa się musi z następujących elementów i podanych minimalnych funkcjonalności:
1. Urządzenie do cięcia filmu sit na formatki
• Stół umożliwiający docięcie każdego rodzaju sita niezależnie od grubości do formatu max 430 x 580 i wykonanie perforacji pod dalszy montaż
2. Urządzenia do zgrzewania sit
• Zgrzewarka umożliwiająca połączenie krawędzi sita co w dalszym procesie umożliwi wykonanie montażu na ringach
3. Urządzenie do montażu sit
• Uchwyty montażowe pozwalające na właściwe pozycjonowanie formatki na ringach
4. Urządzenie do mycia form sitodrukowych po druku
• możliwość wyczyszczenia sit rotacyjnych po produkcji
• Urządzenie do mycia sit rotacyjnych – mycie automatyczne sit
5. Urządzenie powinno mieć możliwość przygotowania sit z siatek od różnych dostawców

Wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w niniejszym zapytaniu a parametry urządzeń należy traktować jako parametry minimalne.

Zakres całości zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE).

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12–miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony
w miesiącach kalendarzowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego z maksymalnym 48 godzinnym
czasem reakcji w dni robocze. Czas reakcji serwisu w dni robocze wykazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Reakcja serwisu oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia
Planowany termin dostawy i uruchomienia (realizacji umowy): do 31.01.2018 r

Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
c) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
c) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia:
w tym wymagane jest oświadczenie Wykonawcy że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe,

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

Warunki płatności:
Zamawiający wymaga aby min. 50% wartości zamówienia płatne było po zrealizowaniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami
Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny są:
I. Cena netto zamówienia –60%
II. Okres gwarancji – 15%
III. Czas reakcji serwisu – 25 %

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN(w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona według zasad wynikających z formularza ofertowego.


Kryterium I „Cena netto zamówienia” punkty zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:
C = ( Cmin / Cof) x 60
gdzie:
Cmin – najniższa zaoferowana łączna cena netto spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof – zaoferowana łączna cena netto danej oferty,
C – ilość punktów za łączną cenę netto przyznanych danej ofercie.

Kryterium II „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

• Okres gwarancji - 24 miesiące i więcej – 5 pkt.
• Okres gwarancji –powyżej12 miesięcy do 23 miesięcy – 2 pkt.
• Okres gwarancji - 12 miesięcy – 0 pkt.

G = ( Gof / Gmax) x 15
gdzie:
Gof – liczba punktów za proponowany termin gwarancji w danej ofercie,
Gmax – max liczba punktów za okres gwarancji ,
G – liczba punktów za udzieloną gwarancję przyznaną danej ofercie.

Kryterium III „Czas reakcji serwisu”
Oferent zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego z maksymalnie 48 – godzinnym czasem reakcji na usterkę/awarię w dni robocze.
Reakcja serwisu oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę.
W ramach kryterium punktowany będzie maksymalny zaoferowany czas reakcji serwisu w godzinach od zgłoszenia, czyli czas od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę.

Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
• Czas reakcji serwisu -poniżej 36 godzin w dni robocze – 5 pkt.
• Czas reakcji serwisu - poniżej 48 do 36 godzin w dni robocze – 2 pkt.
• Czas reakcji serwisu - 48 godzin w dni robocze – 0 pkt.

T = (Tof /Tmax) x 25
gdzie:
Tof – liczba punktów za czas reakcji serwisu w badanej ofercie,
Tmax – max liczba punktów za czas reakcji serwisu,
T – liczba punktów za czas reakcji serwisu przyznanych danej ofercie.

Punkty Łącznie = Kryterium I+ Kryterium II + Kryterium III

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REGANTA SZLASCY SPÓŁKA JAWNA, 93-231 ŁÓDŹ, UL. DĄBROWSKIEGO 247/249

Adres

gen. Jarosława Dąbrowskiego 247/249

93-231 Łódź

łódzkie , Łódź

NIP

7252068455

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnych oklein ściennych o właściwościach hydrofobowych w przedsiębiorstwie Reganta Szlascy Sp.J.

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0096/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HEIDELBERG Polska Sp. z o.o.,
02-226 Warszawa, ul. Popularna 82,
NIP: 542-010-23-46
data wpływu: 20.11.2018 r.
Liczba punktów: 100,00 pkt.
Cena netto: 81 900,00 EURO
Liczba wyświetleń: 148