Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”

Data publikacji: 08.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2018

Numer ogłoszenia

1148164

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 16 listopada 2018r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Oferta na Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” z dopiskiem „nie otwierać do dnia 16.11.2018”, godz. 8:30.

Nie dopuszcza się składania ofert faxem lub e-mailem. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko
i wyłącznie te oferty, które fizycznie do niego wpłyną w wyznaczonym terminie.

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.11.2018r. godz. 8:35.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty. 8. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 14.10.2018r. do godz. 12:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje 4 części:

Część nr 1 Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Zajęcia wyrównawcze – łącznie dla 3 grup (15 godz. na grupę x 3 grupy = 45 godzin lekcyjnych). Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać:
- dla grupy 5 – środa godz. 12:45-13:30,
- dla grupy 6 – poniedziałek godz. 11:45-12:30,
- dla grupy 7 – środa godz. 14:25-15:10

Wykonawcy zajęć dla części 1 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• uprawnienia do nauczania informatyki w szkole np. studia podyplomowe
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 2 Informatyka zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Zajęcia rozwijające – łącznie dla 3 grup (15 godz. na grupę x 3 grupy = 45 godzin lekcyjnych). Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać:
- dla grupy 1 – poniedziałek godz. 13:35-14:20,
- dla grupy 2 – środa godz. 12:45-13:30,
- dla grupy 3 – poniedziałek godz. 12.45-13:30,

Wykonawcy zajęć dla części 2 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• uprawnienia do nauczania informatyki w szkole np. studia podyplomowe
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 3 Warsztaty z języka angielskiego – zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach
(grupy 5-7)
Zajęcia rozwijające – łącznie dla 3 grup (15 godz. na grupę x 3 grupy = 45 godzin lekcyjnych). Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać:
- dla grupy 5 – poniedziałek godz.11.45-12.30
- dla grupy 6 – środa godz.11.45-12.30
- dla grupy 7 – środa godz. 12:45-13:30

Wykonawcy zajęć dla części 3 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• ukończone studia o kierunku język angielski (filologia angielska)
• 3 lata stażu pracy pedagogicznej w ciągu ostatnich 5 lat

Część nr 4 Doradztwo zawodowe dla 7 grup dla SP im. M. Reja w Nagłowicach
Łącznie dla 7 grup (126 godziny lekcyjne). Zajęcia w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 będą się odbywać w następujących terminach:
- dla grupy 1 – środa godz.11.45-12.30
- dla grupy 2 – środa godz.12.45-13.30
- dla grupy 3 – środa godz.13.35-14.20
- dla grupy 4 – środa godz.14.25-15.10
- dla grupy 5 – poniedziałek godz.13.35-14.20
- dla grupy 6 – poniedziałek godz. 12:45-13:30
- dla grupy 7– poniedziałek godz.11.45-12.30

Wykonawcy zajęć dla części 4 muszą spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
• uprawnienia doradcy zawodowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór prowadzących zajęcia w ramach projektu pn. „Wiedza kluczem do sukcesu”
Część nr 1 Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 2 Informatyka zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Część nr 3 Warsztaty z języka angielskiego – zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach
(grupy 5-7)
Część nr 4 Doradztwo zawodowe dla 7 grup dla SP im. M. Reja w Nagłowicach

Przedmiot zamówienia

Opisano w skróconym opisie zamówienia oraz w Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV:
80.00.00.00-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.57.00.00-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
80.58.00.00-3 - oferowanie kursów językowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy dla każdej części - od momentu podpisania umowy do 30.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki wymienione w 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki wymienione w 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki wymienione w 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki wymienione w 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Prawo zamówień Publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru z zał. nr 2 do Zapytania.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmian umowy jedynie w następujących przypadkach:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
3. W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
4. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
5. Zleceniodawca przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej – aneksem zaakceptowanym przez obie strony w innych niż wyżej wymienionych przypadkach:
a. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
b. jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa Zleceniobiorcy do dodatkowego wynagrodzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wg wzoru z zał. nr 1 do Zapytania.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 1b ustawy Pzp) (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (sporządzone wg załącznika nr 5 do Zapytania)
6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzone wg załącznika nr 6 do Zapytania)
Pozostałe dokumenty/oświadczenie wymagane od Wykonawcy opisano w Zapytaniu ofertowym np. dla ofert składanych wspólnie.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty dla każdej części osobno jest:
cena – 100 %
Sposób oceny ofert.
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.
C = ------------ x 100
C bad.

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje dla danej części najniższą cenę wykonania przedmiotu umowy.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jego oferta zostanie odrzucona.
9 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia (wzór zał. 4 do zapytania).

Oferenci muszą również potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.
Dot. wszystkich części: na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga podpisania oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz załączenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych podpisania oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy p.z.p.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych"

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część nr 1 Zajęcia wyrównawcze z informatyki dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Dla przedmiotowej części wpłynęła 1 oferta:
L.p. Oferent Cena brutto
1. Anna Stawska ul. Mieszka I 15/25, 28-300 Jędrzejów 1889,55 zł

W przedmiotowej części postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano ofertę Pani Anny Stawskiej za kwotę 1889,55 zł brutto.

Część nr 2 Informatyka zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Dla przedmiotowej części wpłynęła 1 oferta:
L.p. Oferent Cena brutto
1. Anna Stawska ul. Mieszka I 15/25, 28-300 Jędrzejów 1889,55 zł

W przedmiotowej części postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano ofertę Pani Anny Stawskiej za kwotę 1889,55 zł brutto.

Część nr 3 Warsztaty z języka angielskiego – zajęcia rozwijające dla SP im. M. Reja w Nagłowicach (grupy 5-7)
Dla przedmiotowej części wpłynęła 1 oferta:
L.p. Oferent Cena brutto
1. Agnieszka Pawłowska Ul. Przypkowskiego 39/39, 28-300 Jędrzejów 1890,00 zł

W przedmiotowej części postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano ofertę Pani Agnieszki Pawłowskiej za kwotę 1890,00 zł brutto.

Część nr 4 Doradztwo zawodowe dla 7 grup dla SP im. M. Reja w Nagłowicach
Dla przedmiotowej części wpłynęła 1 oferta:
L.p. Oferent Cena brutto
1. Renata Równicka Ul. Okrzei 75/37, 28-300 Jędrzejów 5290,74 zł

W przedmiotowej części postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano ofertę Pani Renaty Równickiej za kwotę 5290,74 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 235