Strona główna
Logo unii europejskiej

wyprodukowanie materiałów szkoleniowych dla uczestniczek prelekcji organizowanych w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 07.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2018

Numer ogłoszenia

1148128

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób przygotowania oferty:
• ofertę sporządza się w języku polskim i składa, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
• wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
• nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej ani oferty wariantowej.
• wszystkie strony w ofercie powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzone pieczęcią
• w przypadku osób reprezentujących Wykonawcę na podstawie udzielonych pełnomocnictw wraz z ofertą należy dostarczyć dokumenty potwierdzające prawo ww. osoby do reprezentowania Wykonawcy,
• ofertę składa się w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: „Oferta na wyprodukowanie materiałów szkoleniowych dla uczestniczek prelekcji”
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy za pomocą faksu do wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz do uzupełnienia ewentualnych braków oferty. W przypadku nieuzupełniania braków w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

Miejsce składania ofert – Biuro Projektu Centrum Medycznego Maszachaba ul. Prądnicka 50A, 31 – 202 Kraków.

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, pod uwagę będzie brana data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania u operatora. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, odesłane zostaną bez ich otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego (Biuro Projektu
Centrum Medycznego Maszachaba ul. Prądnicka 50A, 31 – 202 Kraków)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Wiśniewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(12 ) 623-70-69

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wyprodukowanie materiałów szkoleniowych dla uczestniczek prelekcji organizowanych w związku z realizacją projektu „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 8 oś priorytetowa „Rynek Pracy” działanie 8.6 „Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej” poddziałanie 8.6.2 „Programy zdrowotne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- wyprodukowanie 300 kpl. (zestawów) materiałów szkoleniowych dla uczestniczek prelekcji dotyczących profilaktyki raka piersi. W skład każdego zestawu wejdą materiały dydaktyczne z nadrukowaną treścią edukacyjną w zakresie profilaktyki raka piersi, by spotęgować treści przekazywane przez prowadzących prelekcje.
W skład zestawu wejdą: notes, długopis, torba wykonana z materiału ekologicznego, zawieszka pod prysznic – samobadanie, kalendarz z treściami edukacyjno–informacyjnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wyprodukowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestniczek prelekcji organizowanych w związku z realizacją projektu „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi”

Przedmiot zamówienia realizowany jest na potrzeby projektu pn.: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizacji projektu jest przede wszystkim przekazanie uczestniczkom wiedzy niezbędnej w procesie wczesnego wykrywania raka piersi i sutka. Projekt zakłada realizację działań instruktażowych, edukacyjnych i promocyjnych w ramach organizowanych dla uczestniczek prelekcji oraz badań profilaktycznych.

Grupę docelową stanowią kobiety z województwa małopolskiego, w wieku 50-69 lat. Głównym celem realizacji projektu oraz jest zwiększenie świadomości konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku diagnozowania raka piersi oraz zwiększenie dostępu do badań mammograficznych. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględniania powyższego celu oraz wskazanej grupy docelowej przy realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- wyprodukowanie 300 kpl. (zestawów) materiałów szkoleniowych dla uczestniczek prelekcji dotyczących profilaktyki raka piersi. W skład każdego zestawu wejdą materiały dydaktyczne z nadrukowaną treścią edukacyjną w zakresie profilaktyki raka piersi, by spotęgować treści przekazywane przez prowadzących prelekcje.
W skład zestawu wejdą: notes, długopis, torba wykonana z materiału ekologicznego, zawieszka pod prysznic – samobadanie, kalendarz z treściami edukacyjno–informacyjnymi.
Specyfikacja techniczna:
1) Notes - Format A5 (145 x 215 mm); Objętość min. 100 kartek; Ilość: 300 szt.; Gramatura kartek min 80g;Notes klejony u góry, kartki łatwe do wyrywania;Okładka – kreda 170g; Wierzch w kolorze białym laminowany folią matową z kolorowym nadrukiem (logotypy); kolorystyka 4+0; Kartki białe w kratkę z kolorowym nadrukiem 4+0 (logotypy);
2) Długopis- Materiał: plastik koloru białego + gumowy uchwyt + metalowy klip;Kolor wkładu: niebieski;Ilość: 300 szt.; zalecana metoda nadruku logotypów: tampondruk (druk kolorowy); wzór wizualizacji opracowany zostanie we współpracy z Zamawiającym.
3) Torba wykonana z materiału ekologicznego - Wymiary min. 25x35x9cm,Kolor biały; Torba z uchwytem (sznurek bawełniany lub sznurek syntetyczny; długość 2x 50mm, grubość 5mm); Ilość: 300 szt.; Front i tył kolor biały jednolity z nadrukiem, kolorowym (logotypy+ grafika); ; wzór wizualizacji opracowany zostanie we współpracy z Zamawiającym.
4) Kalendarz na rok 2019- kalendarz jednodzielny z treściami edukacyjno - informacyjnymi; drukowane plecy z główką jako całość; wymiary min. 310/670; surowiec: karton jednostronnie powlekany; druk jednostronny kolorowy, z połyskiem; ilość 300 szt.; Kalendarz musi zawierać grafikę w postaci logotypów , a także hasło "Mammografia, wiem pamiętam" nastepnie hasła;"Wykonuje mammografię bo:jestem odpowiedzialna świadomie dbam o swoje zdrowie nie tłumaczę sie brakiem czasu chce sie upewnić że jestem zdrowanie boję sie wyniku badań nie każda zmiana oznacza chorobę zmiana chorobowa wcześnie wykryta daje szanse na wyleczenie wiem jak ważne jest to badanie - dla mnie i moich bliskich” Na kalendarzu umieszczone zostanie także grafika (zdjęcie) związane z tematyką profilaktyki w zakresie raka piersi – zgodnie z projektem graficznym przedstawionym przez Zamawiającego.
5) Zawieszka pod prysznic- Druk offsetowy na kartonie białym matowym, obustronnie powlekanym min. 350g/m². (wykonana z papieru oklejonego folią zabezpieczającą przed zamakaniem); rozmiar min. 96x232; ilość 300 szt.; druk dwustronny, pełnokolorowy; Z jednej strony nacięcie, które ułatwia zawieszenie, średnica otworu 38mm; Zawieszka zawierać ma nadrukowaną treść w postaci instrukcji dotyczącej samobadania piersi oraz logotypy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne, ,

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 22 listopada 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• posiadają niezbędną wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian treści zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się:
• załącznik nr 1 do ogłoszenia: wypełniony i podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy formularz ofertowy,
• załącznik nr 3 do ogłoszenia: wypełnione i podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
• załącznik nr 4 do ogłoszenia: wypełnione i podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu. Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

1) Cena brutto całości [C] (z podatkiem VAT) (w zł) – 100 pkt.

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:

C = (najniższa cena ofertowa brutto ÷ cena oferty rozpatrywanej brutto) x 100 pkt.

Punktacja ostateczna dla powyższych kryteriów od 0 do 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów przyznanych w powyższym kryterium, spośród rozpatrywanych ofert, nie podlegających odrzuceniu.

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy dla niniejszego zamówienia.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA SP. Z O.O.

Adres

Prądnicka 50a

31-202 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12623-70-69

Fax

12623-70-69

NIP

9452005650

Tytuł projektu

Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi

Numer projektu

RPMP.08.06.02-12-0234/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FHU NANA Wiesław Garbień
ul. Pilotów 23, 31-462 Kraków
cena: 7484,44 zł brutto
Liczba wyświetleń: 149