Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia: ZAKUP MEBLI i WYPOSAŻENIA

Data publikacji: 07.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

1147940

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 14.11.2018 r. dokonano sprostowania oraz zmiany terminu składania ofert do zapytania ofertowego "Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia ZAKUP MEBLI i WYPOSAŻENIA" :
1. Zmiana terminu składania ofert z 15.11.2018 r. na 19.11.2018 r.,
2. Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego. Zmieniono w Części II - Pozostałe meble i wyposażenie, liczbę sztuk w pozycji Biurko - z 1 sztuki na 4 sztuki oraz w pozycji Krzesło obrotowe - z 1 sztuki na 7 sztuk,
3. Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej w Załączniku Nr 4 do zapytania ofertowego. Zmieniono w Części II - Pozostałe meble i wyposażenie, liczbę sztuk w pozycji Biurko - z 1 sztuki na 4 sztuki oraz w pozycji Krzesło obrotowe - z 1 sztuki na 7 sztuk.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2018 r. do godziny 15.30, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Aleja 1 Maja 14 (z dopiskiem: OFERTA - EKOMARINA – meble „nie otwierać”). Oferta powinna być zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed terminem składania ofert.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (w toku badania i oceny ofert).
4. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jagoda Nowicka - kierownik Biura Projektów

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

87 732 41 55

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa mebli i wyposażenie.
2. Zamówienie podzielone jest na dwie części :
Część I – Meble magazynowe
Część II – Różne meble i wyposażenie: Nazwa - Meble szkolne i biurowe oraz Różne meble i wyposażenie
Oferty można składać w odniesieniu do dowolnej części zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: giżycki Miejscowość: Giżycko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie poprzez zakup mebli.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Zamówienie podzielone jest na dwie części :
Część I – Meble magazynowe
Nazwa Liczba
stojak/półka - moduły Komplet - 5
regał magazynowy Sztuka - 9

Część II – Różne meble i wyposażenie
Nazwa - Meble szkolne i biurowe Liczba
stoły szkolne sztuk - 30
Krzesła sztuk - 76
Biurko sztuk - 4
krzesło obrotowe sztuk - 7
biurko – narożne (prawostronne) sztuk - 3
stół konferencyjny sztuk - 1
szafa - dwukomorowa sztuk - 1
stół sztuk - 1
Regał sztuk – 3
szafa - szafa jednokomorowa sztuk - 3
szafa – szafa aktowo – ubraniowa sztuk - 2
regał z półkami sztuk - 2
szafka szkolna skrytkowa na ubranie – sześciodrzwiowa sztuk - 26
ławka długa szkolna sztuk - 2

Nazwa - Pozostałe meble i wyposażenie Liczba
łóżka dwupiętrowe sztuk - 16
szafki nocne sztuk - 16
Szafa sztuk - 16
lampka nocna – lampka do czytania sztuk - 16
Lustro sztuk - 4
wieszak sztuk - 4
półka/regał sztuk - 4
sejf sztuk - 1
szafa BHP sztuk - 4
Oferty można składać w odniesieniu do dowolnej części zamówienia
Zaoferowane meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonych pomieszczeniach.
W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności dostarczenia fabrycznie nowych (nieużywanych) mebli, wolnych od wad technicznych i prawnych, rozpakowania, zmontowania, ustawienia (zamontowania) mebli, a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów i nieczystości, przeniesienia na Zamawiającego własności mebli po ich dostarczeniu, montowaniu i ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, niezależnie od liczby zadań realizowanych przez Wykonawcę.

Kod CPV

39150000-8

Nazwa kodu CPV

Różne meble i wyposażenie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Różne meble i wyposażenie 39150000-8
Pozostałe:
Regały magazynowe 39141100-3
Meble szkolne 39160000-1
Meble biurowe 39130000-2

Harmonogram realizacji zamówienia

Na podstawie zawartej umowy - realizacja zamówienia będzie liczona w ilości dni kalendarzowych od daty zlecenia (podpisania umowy), zgodnie z treścią złożonej oferty.
Miejsce dostawy: Ekomarina, Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko (budynek administracyjno-sanitarny)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się najwyższą liczbą otrzymanych punktów w dwóch kryterium łącznie (waga punktowa):

a) kryterium ceny: oferowana cena brutto:

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena – 70 pkt

Otrzymane punkty cena = (Cena najniższa spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) x 70 pkt.
b) kryterium termin wykonania zamówienia:
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium termin realizacji zamówienia: 30 pkt.

Otrzymane punkty:

Termin wykonania zamówienia – 21 dni – 0 pkt

Termin wykonania zamówienia – 14 dni – 15 pkt

Termin wykonania zamówienia – 7 dni – 30 pkt


Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 100 pkt.

Liczba otrzymanych punktów = Liczba otrzymanych pkt w kryterium termin wykonania zamówienia+ Liczba otrzymanych pkt w kryterium cena

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

Adres

Aleja 1 Maja 14

11-500 Giżycko

warmińsko-mazurskie , giżycki

Numer telefonu

0877324111

Fax

0874285241

NIP

8451951457

Tytuł projektu

Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia.

Numer projektu

RPWM.06.02.03-28-0039/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I :
Czapla i Spółka s.c., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn: 2018-11-19 godz. 12:51, Cena brutto: 45 377,16 zł (netto: 36 892,00 zł);
Część II:
CEZAS – GLOB Sp . z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn: 2018-11-15 godz. 12:20, Cena brutto: 107 398,68 zł (netto: 87 316,00 zł).
Liczba wyświetleń: 189