Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/RPOWZ 1.6 /2018 NA DOSTAWĘ JEDNEGO NOWEGO PALETOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO.

Data publikacji: 07.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2018

Numer ogłoszenia

1147887

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15.11.2018 r na adres:
BBC SP. z o.o.
Chojnica 3
78-650 Chojnica
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:
poczta.bbc@gmail.com
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta.bbc@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Ireneusz Ciepielewski; Pan Łukasz Beer:

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502-119-984; +48 691-670-150

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 42415000-8 Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi nabycie JEDNEGO NOWEGO PALETOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO., o następujących cechach funkcjonalno-technicznych:
Wózek paletowy fabrycznie nowy- 1 sztuka, spełniający niżej wymienione parametry techniczne ;
1.Nośność wózka minimum 3,5 t, maksimum 4 tony
2.Napęd – paliwo LPG
3.Wysokość podnoszenia – załadunek Euro palety o masie 1 tony na wysokość minimum 4,3 m
4.Wysokość masztu w stanie złożonym nie wyższa niż 2200 mm
5.system pełnej amortyzacji wózka i kabiny
6.przesuw boczny wideł
7.funkcja odcięcia – wyłączenia silnika przy braku paliwa LPG
8.system zabezpieczający przeciążeniu wózka przez operatora (przegrzaniu wózka)
9.autodiagnostyka za pośrednictwem wyświetlacza LCD
10 pełna kabina z nagrzewnicą
11widły o długości minimum 1800mm
12.Koła pełne

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Chojnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie JEDNEGO NOWEGO PALETOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO, dla celów realizacji projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia; Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 42415000-8 Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi nabycie JEDNEGO NOWEGO PALETOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO., o następujących cechach funkcjonalno-technicznych:
Wózek paletowy fabrycznie nowy- 1 sztuka, spełniający niżej wymienione parametry techniczne ;
1.Nośność wózka minimum 3,5 t, maksimum 4 tony
2.Napęd – paliwo LPG
3.Wysokość podnoszenia – załadunek Euro palety o masie 1 tony na wysokość minimum 4,3 m
4.Wysokość masztu w stanie złożonym nie wyższa niż 2200 mm
5.system pełnej amortyzacji wózka i kabiny
6.przesuw boczny wideł
7.funkcja odcięcia – wyłączenia silnika przy braku paliwa LPG
8.system zabezpieczający przeciążeniu wózka przez operatora (przegrzaniu wózka)
9.autodiagnostyka za pośrednictwem wyświetlacza LCD
10 pełna kabina z nagrzewnicą
11widły o długości minimum 1800mm
12.Koła pełne

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

Kod CPV

42415000-8

Nazwa kodu CPV

Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

7. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy: nie później niż do 17.12.2018 r.
Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku, spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

4.3. Posiadanie potencjału technicznego.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku, spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.5. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy. Wzór umowy, która zostanie zawarta pomiędzy stronami określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia spełniającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

9. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Karta katalogowa lub opis urządzenia, potwierdzające spełnianie przez urządzenie parametrów wskazanych w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Pełnomocnictwo w przypadku podpisu oferty przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym jako upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

11. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert.

L.p. 1.
Nazwa Kryterium : CENA NETTO
WAGA: 80%
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100
L.p. 2.
Nazwa Kryterium: Okres gwarancji,
WAGA: 20%
Sposób przyznawania punktów:
Poniżej 2 lat: 0 pkt
OD 2- DO 3 lat – 10 pkt
Powyżej 3 lat – 20 pkt
UWAGA:
1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.
2. OKRES GWARANCJI, KTÓRY W OFERCIE ZOSTANIE OKREŚLONY ILOŚCIĄ MOTOGODZIN PRACY ZOSTANIE PRZELICZONY NA OKRES GWARANCJI WYRAŻONY W LATACH STOSUJĄC PRZELICZNIK: 1000 MOTOGODZIN=1 ROK.
3. PUNKTY W RAMACH KRYTERIUM ZOSTANĄ PRZYZNANE BIORĄC OKRES WYRAŻONY W LATACH ALBO W MOTOGODZINACH W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRY BĘDZIE KRÓTSZY PRZY UWZGLĘDNIENIU POWYŻSZEGO PRZELICZNIKA.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym:
• maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej),
• maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.
W przypadku niewypełnienia pola „Okres gwarancji” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował gwarancję w wymiarze 1 roku, CO SKUTKUJE NIEPRZYZNANIEM PUNKTÓW W KRYTERIUM „OKRES GWARANCJI”.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

78-650 Chojnica

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

502 119 984

NIP

7651691121

Tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Numer projektu

RPZP.01.06.00-32-0010/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CHOJNICA 23.11.2018
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/11/RPOWZ 1.6 /2018 NA DOSTAWĘ JEDNEGO NOWEGO PALETOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO.
Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie zostaje udzielone firmie:
Setmil SP. z o.o., ul. Pyskowicka 20, 41-800 Zabrze
Liczba wyświetleń: 258