Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/RPOWZ 1.6 /2018 na NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU REGAŁOWEGO

Data publikacji: 07.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2018

Numer ogłoszenia

1147874

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15.11.2018 r na adres:
BBC SP. z o.o.
Chojnica 3
78-650 Chojnica
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:
poczta.bbc@gmail.com
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta.bbc@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Ireneusz Ciepielewski; Pan Łukasz Beer:

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502119984 lub 691670150

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA i MONTAŻ SYSTEMU REGAŁOWEGO, który stanowić będzie wyposażenie hali, z przeznaczeniem do magazynowania towarów.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 39141100-3 Regały
Na system regałowy składa się:
1. Regał wspornikowy do długich materiałów – 8 szt.
2. Regał na arkusze blach – 11 szt.
3. Regał paletowy wolnostojący – 8 szt.
Według poniższej specyfikacji:
1. Regał wspornikowy do długich materiałów
Założenia techniczne:
Długość osiowa segmentu Minimum 5.100mm Maksimum 5.500 mm
Wysokość całkowita regału Minimum 4000 mm Maksimum 4.3000 mm
Ilość poziomów składowania ze stopą 4
Ilość słupów w regale 4 szt.
Długość ramienia - wspornika Minimum 1200mm Maksimum 1300 mm
Kalkulowany środek ciężkości ładunku: 600mm
Typ ramienia - wspornika: częściowo zaokrąglone
Obciążenie ramienia - wspornika: Minimum 1000 kg
Obciążenie jednego poziomu Minimum 4000 kg
Regulacja wysokości składowania Maksymalnie co 200 mm
Stopa regału z ochroną koła wózka
Kolor Lakierowana RAL 5015
Ilość regałów: 8 szt


2. Regał na arkusze blach
Założenia techniczne:
Długość osiowa segmentu Minimum 2.400mm Maksimum 2.600mm
Wysokość całkowita regału Minimum 4000 mm Maksimum 4.300 mm
Ilość poziomów składowania ze stopą 5
Odległość słupów (osiowa) Minimum 1.200-Maksimum 1.300 mm
Ilość słupów w regale 3 szt.
Długość ramienia - wspornika 1500mm
Kalkulowany środek ciężkości ładunku: 750mm
Typ ramienia - wspornika: częściowo zaokrąglone
Obciążenie ramienia - wspornika: 1000 kg
Obciążenie jednego poziomu Minimum 3000 kg
Regulacja wysokości składowania Maksymalnie co 200 mm
Wyposażenie dodatkowe Stopa regału z ochroną koła wózka;
Kolor Lakierowana RAL 5015
Ilość regałów: 11 szt

3. Regał paletowy wolnostojący
Typ palety Euro
Wymiar palety 1200x800 mm
Ciężar palety Do 1000 kg
Długość regału Maksimum 12 m
Głębokość regału Dostosowana do palety Euro
Max wysokość załadunkowa regału Maksymalnie 4,3 m
Ilość poziomów składowania 5 ( poziom 0 + 4 )
Ilość miejsc na palety w regale Minimum 60
Maksymalna obciążalność regału Minimum 48 t
Regulacja wysokości składowania Maksymalnie co 200 mm
Ochraniacze słupów i ram
Ilośc regałów 8

Montaż i dostawa w cenie oferty.
Wykonanie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi normami dotyczących regałów magazynowych

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia instruktażowego z obsługi dostarczanego systemu regałowego dla pracowników Zamawiającego. Koszt szkolenia jest uwzględniona w cenie przedmiotu oferty. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Chojnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie SYSTEMU REGAŁOWEGO, NA KTÓRY SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE:
1. Regał wspornikowy do długich materiałów – 8 szt.
2. Regał na arkusze blach – 11 szt.
3. Regał paletowy wolnostojący – 8 szt.
, dla celów realizacji projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia; Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA i MONTAŻ SYSTEMU REGAŁOWEGO, który stanowić będzie wyposażenie hali, z przeznaczeniem do magazynowania towarów.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 39141100-3 Regały
Na system regałowy składa się:
1. Regał wspornikowy do długich materiałów – 8 szt.
2. Regał na arkusze blach – 11 szt.
3. Regał paletowy wolnostojący – 8 szt.
Według poniższej specyfikacji:
1. Regał wspornikowy do długich materiałów
Założenia techniczne:
Długość osiowa segmentu Minimum 5.100mm Maksimum 5.500 mm
Wysokość całkowita regału Minimum 4000 mm Maksimum 4.3000 mm
Ilość poziomów składowania ze stopą 4
Ilość słupów w regale 4 szt.
Długość ramienia - wspornika Minimum 1200mm Maksimum 1300 mm
Kalkulowany środek ciężkości ładunku: 600mm
Typ ramienia - wspornika: częściowo zaokrąglone
Obciążenie ramienia - wspornika: Minimum 1000 kg
Obciążenie jednego poziomu Minimum 4000 kg
Regulacja wysokości składowania Maksymalnie co 200 mm
Stopa regału z ochroną koła wózka
Kolor Lakierowana RAL 5015
Ilość regałów: 8 szt


2. Regał na arkusze blach
Założenia techniczne:
Długość osiowa segmentu Minimum 2.400mm Maksimum 2.600mm
Wysokość całkowita regału Minimum 4000 mm Maksimum 4.300 mm
Ilość poziomów składowania ze stopą 5
Odległość słupów (osiowa) Minimum 1.200-Maksimum 1.300 mm
Ilość słupów w regale 3 szt.
Długość ramienia - wspornika 1500mm
Kalkulowany środek ciężkości ładunku: 750mm
Typ ramienia - wspornika: częściowo zaokrąglone
Obciążenie ramienia - wspornika: 1000 kg
Obciążenie jednego poziomu Minimum 3000 kg
Regulacja wysokości składowania Maksymalnie co 200 mm
Wyposażenie dodatkowe Stopa regału z ochroną koła wózka;
Kolor Lakierowana RAL 5015
Ilość regałów: 11 szt

3. Regał paletowy wolnostojący
Typ palety Euro
Wymiar palety 1200x800 mm
Ciężar palety Do 1000 kg
Długość regału Maksimum 12 m
Głębokość regału Dostosowana do palety Euro
Max wysokość załadunkowa regału Maksymalnie 4,3 m
Ilość poziomów składowania 5 ( poziom 0 + 4 )
Ilość miejsc na palety w regale Minimum 60
Maksymalna obciążalność regału Minimum 48 t
Regulacja wysokości składowania Maksymalnie co 200 mm
Ochraniacze słupów i ram
Ilośc regałów 8

Montaż i dostawa w cenie oferty.
Wykonanie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi normami dotyczących regałów magazynowych

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia instruktażowego z obsługi dostarczanego systemu regałowego dla pracowników Zamawiającego. Koszt szkolenia jest uwzględniona w cenie przedmiotu oferty. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

Kod CPV

39141100-3

Nazwa kodu CPV

Regały

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

7. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy: nie później niż do 17.12.2018 r.
Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

4.3. Posiadanie potencjału technicznego.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku, spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.5. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy. Wzór umowy, która zostanie zawarta pomiędzy stronami określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia spełniającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

9. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Charakterystyka techniczna oferowanego rozwiązania potwierdzająca spełnienie wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Pełnomocnictwo w przypadku podpisu oferty przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym jako upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

11. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

9. Kryteria oceny ofert.
Waga Sposób przyznawania punktów.
L.p 1.
Nazwa kryterium: CENA NETTO
Waga: 80%
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100
l.p. 2.
Nazwa kryterium: Okres gwarancji,
Waga: 20%
Sposób przyznawania punktów.
5 lat: 0 pkt
Powyżej 5 lat-7 lat – 10 pkt
Powyżej 7 lat – 20 pkt
UWAGA:
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 5 LAT. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 5 LAT ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym:
• maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej),
• maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.
W przypadku jeżeli Wykonawca nie wskaże w okresie gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udzielił gwarancji w wymiarze 5 LAT roku, CO SKUTKUJE NIEPRZYZNANIEM PUNKTÓW W KRYTERIUM „OKRES GWARANCJI”.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

78-650 Chojnica

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

502 119 984

NIP

7651691121

Tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Numer projektu

RPZP.01.06.00-32-0010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/11/RPOWZ 1.6 /2018 na NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU REGAŁOWEGO


Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Meta Systemy Magazynowania Sp. z o.o.; ul. Stefana Korbońskiego 12; 3-443 Kraków.
Liczba wyświetleń: 488