Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór wykonawcy na wynajem traka taśmowego na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej „Kursu operatora traków taśmowych”.

Data publikacji: 05.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2018

Numer ogłoszenia

1147489

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta musi zawierać:
• dane oferenta;
• proponowaną cenę (opłatę) netto i brutto do poniesienia przez zamawiającego za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia;
• podpis oferenta;
• wykaz usług udostępniania traka na cele przeprowadzenia kursu, szkolenia lub pokazu pracy, zawierający co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę;
• oświadczenie Wykonawcy o braku powiązania kapitałowego i osobowego (opisanego w warunkach udziału) względem Zamawiającego.

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać do dnia 13 listopada 2018 r., do godz.: 12.00 CET, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu, na adres mailowy: biuro@forestcc.pl, w temacie wpisując: „Wybór wykonawcy na wynajem traka na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej kursu operatora traków taśmowych. Nie otwierać do 13.11.2018 r. do godz. 12.30 CET”

Alternatywnie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56 w Poznaniu (w dniach i godzinach pracy biura, tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 9:00-17:00), do dnia 13 listopada 2018 r., do godz.: 12.00 CET, w zamkniętej kopercie opisanej: „Wybór wykonawcy na wynajem traka na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej kursu operatora traków taśmowych. Nie otwierać do 13.11.2018 r. do godz. 12.30 CET”

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu nie będą uwzględnione w procesie wyboru oferenta.
Otwarcie i ocena ofert nastąpią w siedzibie Forest Consulting Center Sp. z o.o., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 61-523 Poznań dnia 13 listopada 2018 r. o godz. 12.30 CET.

Ogłoszenie wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@forestcc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Jabłońska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601876319

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Udostępnienie (wynajem) traka taśmowego poziomego, zlokalizowanego na obszarze Polski. Przy użyciu wynajętego traka przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne kursu operatora traków taśmowych, realizowane przez okres 3 następujących po sobie bezpośrednio dni kalendarzowych, licząc od 29. listopada do 1. grudnia 2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udział 8 uczestników w kursie operatorów traka taśmowego. Kurs ma pozwolić na zdobycie przez uczestników nowych praktycznych kwalifikacji przy możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków właściwych dla pracy operatora traka.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wynajmujący (tj. Wykonawca) wynajmie (tj. udostępni) Najemcy (tj. Zamawiającemu) trak taśmowy poziomy, przygotowanym i przystosowanym do przeprowadzenia obróbki (tzw. przetarcia) przy użyciu udostępnionego traka taśmowego.
2. Przez pojęcie „trak taśmowy” Zamawiający rozumie tzw. „pilarkę taśmową poziomą”, czyli maszynę stosowaną w tartakach do przecierania drewna okrągłego na tarcicę nieobrzynaną i obrzynaną.
3. Pilarka powinna być wyposażona w ruchomą głowicę tnącą oraz stałe stanowisko operatora. Trak musi posiadać mechanizm ładowania i pozycjonowania kłód surowca.
4. Trak winien być umiejscowiony, podłączony i przygotowany do pracy na utwardzonym terenie, pozwalającym na swobodny dostęp do sprzętu z każdej strony. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia traka na zewnątrz, poza zabudowaniami, niemniej preferowane jest umiejscowienie traka w pomieszczeniu lub przynajmniej pod zadaszeniem.

Ze względu na ograniczoną liczbę dopuszczalnych znaków, pozostałe punkty przedmiotu zamówienia (od nr 5 do nr 27 ) znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe" na str. nr 1-4

Kary umowne:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 10 % wartości ceny (brutto). Za nienależyte wykonanie umowy uważa się przede wszystkim:
1. nieudostępnienie sprzętu spełniającego minimalne parametry techniczne i/lub wymagane elementy wyposażenia;
2. nieudostępnienie traka w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3. niezapewnienie odpowiedniej ilości surowca drzewnego przeznaczonego do przetarcia.

Suma kar umownych, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 30% wartości czynszu (brutto). Zamawiający może dochodzić wartości szkody poniesionej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przenoszącej wysokość kar umownych zastrzeżonych powyżej.

Postanowienia dodatkowe i końcowe:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:
a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia w budżecie projektowym (kwota została już ustalona w budżecie wniosku) chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty lub;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4) Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatniego dnia przeznaczonego na składanie ofert.
7) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Kod CPV

42642100-9

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki drewna

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod uzupełniający:

PA01-7 Wynajem

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy od 29. listopada do 1. grudnia 2018 r. włącznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać się wykonaniem (lub być w trakcie wykonywania) – w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przed upływem terminu składania ofert – co najmniej trzykrotnie, usługi udostępniania traka na cele przeprowadzenia kursu, szkolenia lub pokazu pracy (tj. usługi podobnej – a nie tylko tożsamej – do przedmiotu zamówienia).

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez przedstawienie przez Wykonawcę wykazu usług, o których mowa powyżej, zawierającego co najmniej nazwę lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykonano usługę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Prawo dysponowania trakiem i surowcem oraz zawierania prawnie skutecznych umów w zakresie udostępniania traka oraz surowca dla celów przeprowadzenia na nim zajęć praktycznych kursu operatora traków taśmowych.

Wykonawca musi posiadać prawo dysponowania trakiem i surowcem oraz posiadać zdolność zawierania prawnie skutecznych umów w zakresie udostępniania traka oraz surowca dla celów przeprowadzenia na nim zajęć praktycznych kursu operatora traków taśmowych.

Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy, w którym zapewnia, iż ma prawo do dysponowania trakiem i surowcem, które zamierza udostępnić Zamawiającemu oraz zawierania prawnie skutecznych umów w zakresie udostępniania traka i surowca dla celów przeprowadzenia zajęć praktycznych kursu operatora traków taśmowych.

Prawo, o którym mowa może zostać wykazane przez wykonawcę na podstawie innego niż opisany w zdaniu poprzedzającym dokumentu, z którego wynikać będzie jego prawo do dysponowania trakiem, i surowcem oraz zawierania prawnie skutecznych umów w zakresie udostępniania tego traka i surowca dla celów przeprowadzenia zajęć praktycznych kursu operatora traków taśmowych (np. umowa).

Dodatkowe warunki

Powiązania kapitałowe i osobowe:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia powyższego warunku następuje poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o braku powyższego powiązania kapitałowego i osobowego z Zamawiającym.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy o realizację zamówienia w następujących przypadkach (przy czym wystarczy ziszczenie się tylko jednego z nich, nawet jeżeli przedmiot tego przypadku jest oceniany inaczej w przypadkach pozostałych):
1) zmiana ta będzie korzystniejsza dla Zamawiającego w porównaniu z warunkami proponowanymi w wygranej ofercie, tj.: wysokość kar umownych będzie wyższa; cena ulegnie zmniejszeniu (bez zmiany pozostałych okoliczności) – przy czym żadna z tych zmian umowy nie może powodować wzrostu ceny (co siłą rzeczy nie ma zastosowania do zmiany w postaci obniżenia ceny) - w zakresie adekwatnym do zmiany;
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy - w zakresie adekwatnym do zmiany;
3) nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie bez zmian;
4) nastąpi zmiana umowy o dofinansowanie łącząca Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą lub zmiana wniosku o dofinansowanie lub jakakolwiek inna zmiana w zakresie ustaleń dokonanych pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą (np. w zakresie harmonogramu realizacji projektu) - w zakresie adekwatnym do zmiany;
5) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia powstanie na skutek okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy lub Zamawiającego i których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania zapytania ofertowego - w zakresie terminu realizacji zamówienia i rozwiązania umowy. W takich przypadkach (w szczególności, gdy liczba uczestników chętnych do wzięcia udziału w kursie przeczy racjonalności logistycznej, organizacyjnej i ekonomicznej przeprowadzenia kursu, tj. gdy liczba ta jest mniejsza niż 5 uczestników) lub gdy z przyczyn o charakterze tj. niekorzystna aura pogodowa – mróz, który uniemożliwia prawidłowe przetarcie drewna), Zamawiający ma prawo jednostronnego wyznaczenia Wykonawcy nowego terminu realizacji umowy, przy czym - co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem nowego terminu jej realizacji - zawiadamia wybranego Wykonawcę o tym terminie. Wykonawca ma 7 dni na złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej o skorzystaniu z prawa wykonania umowy bądź o rezygnacji z tego prawa (co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym). W przypadku rezygnacji Zamawiający rozpocznie nowe postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia o tożsamym przedmiocie.
6) Instytucja Zarządzająca wyrazi uprzednią zgodę na zmianę umowy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności usprawiedliwiających zmianę - w zakresie adekwatnym do uzyskanej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zał. nr 1;
2) Oświadczenie o prawie do dysponowania trakiem i surowcem/ dokument potwierdzający prawo do dysponowania trakiem i surowcem (niewłaściwe skreślić) - zał. nr 2;
3) Wykaz usług wchodzących w zakres doświadczenia Wykonawcy – zał. nr 3

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Kryterium: Cena (opłata) brutto *
Znaczenie procentowe: 49 %
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 49 pkt

2. Kryterium: Lokalizacja na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
Znaczenie procentowe: 51%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za wskazane kryterium: 51 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
*Cena (opłata) brutto to cena (opłata) jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją całej usługi będącej przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

2. Kryterium: Cena (opłata) brutto
Ocena kryterium: Liczba punktów = (C min/ Cr) x 49 pkt
gdzie:
Cmin – cena (opłata) brutto oferty najtańszej
Cr – cena (opłata) brutto oferty rozpatrywanej

2. Kryterium: Lokalizacja na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
Lokalizacja na terenie woj. warmińsko-mazurskiego - 51 pkt
Lokalizacja poza terenem woj. warmińsko- mazurskiego - 0 pkt

Wykluczenia

Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FOREST CONSULTING CENTER SP. Z O.O.

Adres

Jana Henryka Dąbrowskiego 75/56

60-523 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

609077338

Fax

616698119

NIP

7811862532

Tytuł projektu

Drewno - surowiec doskonały: Podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych w sektorze leśno-drzewnym województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0013/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PAKUŁA SZYMON
ul. Wiśniowa 3, 64-421 Kamionna
NIP: 595-134-64-33
REGON: 639637040

Data wpływu: 13-11-2018 godzina 9.30
Liczba wyświetleń: 176