Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup linii ostrzenia narzędzi - 1 szt.

Data publikacji: 05.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1147418

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy
ul. Słoneczna 2c, 39-120 Sędziszów Małopolski lub elektronicznie na adres e-mail: pboczkaj.sw@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pboczkaj.sw@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Boczkaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 608-013-063

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Linii ostrzenia narzędzi 1 szt. Maszyna będzie służyła do ostrzenia pił tarczowych z zębem węglikowym.
Minimalne parametry techniczne urządzenia:
• maksymalna średnica ostrzonych pił 840 mm,
• minimalna średnica ostrzonych pił 80 mm,
• maksymalna grubość korpusu ostrzonej piły 8 mm,
• podziałka zęba do 100 mm,
• prędkość ostrzenia 30 zębów/minutę
• kąt natarcia -10stopni do 40stopni,
• kąt przyłożenia do 45stopni,
• prędkość ostrzenia regulowana bezstopniowo,
• oprogramowanie do ostrzenia pił,
• zbiornik na olej min 100 litrów,
• wyciąg powietrza przystosowany do pracy w oleju wraz akcesoriami,
• moc silnika wrzeciona min 0,75 kw,
• automatyczna zmiana kierunków obrotu wrzeciona,
• automatyczne ustawianie się głowicy do kąta natarcia i przyłożenia narzędzia,
• sterowanie numeryczne w czterech osiach,
• chłodzenie olejowe,
• centralne smarowanie,
• panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem ,
• maszyna w szczelnej obudowie
• instrukcja obsługi w języku polskim
• maszyna przystosowana do pracy w oleju

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.
2. Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia od ryzyka utraty lub uszkodzenia w trakcie dostawy do zakładu Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12-miesięcznego okresu gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia. W ramach serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia, Wykonawca zapewni w szczególności: usuwanie awarii i wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia, bieżącą pomoc w eksploatacji przedmiotu zamówienia, obsługę telefoniczną i internetową w każdy dzień roboczy, instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania oraz przegląd gwarancyjny, który będzie przeprowadzany z częstotliwością zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Kozodrza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Linii ostrzenia narzędzi 1 szt. Maszyna będzie służyła do ostrzenia pił tarczowych z zębem węglikowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Linii ostrzenia narzędzi 1 szt. Maszyna będzie służyła do ostrzenia pił tarczowych z zębem węglikowym.
Minimalne parametry techniczne urządzenia:
• maksymalna średnica ostrzonych pił 840 mm,
• minimalna średnica ostrzonych pił 80 mm,
• maksymalna grubość korpusu ostrzonej piły 8 mm,
• podziałka zęba do 100 mm,
• prędkość ostrzenia 30 zębów/minutę
• kąt natarcia -10stopni do 40stopni,
• kąt przyłożenia do 45stopni,
• prędkość ostrzenia regulowana bezstopniowo,
• oprogramowanie do ostrzenia pił,
• zbiornik na olej min 100 litrów,
• wyciąg powietrza przystosowany do pracy w oleju wraz akcesoriami,
• moc silnika wrzeciona min 0,75 kw,
• automatyczna zmiana kierunków obrotu wrzeciona,
• automatyczne ustawianie się głowicy do kąta natarcia i przyłożenia narzędzia,
• sterowanie numeryczne w czterech osiach,
• chłodzenie olejowe,
• centralne smarowanie,
• panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem ,
• maszyna w szczelnej obudowie
• instrukcja obsługi w języku polskim
• maszyna przystosowana do pracy w oleju

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.
2. Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia od ryzyka utraty lub uszkodzenia w trakcie dostawy do zakładu Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12-miesięcznego okresu gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia. W ramach serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia, Wykonawca zapewni w szczególności: usuwanie awarii i wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia, bieżącą pomoc w eksploatacji przedmiotu zamówienia, obsługę telefoniczną i internetową w każdy dzień roboczy, instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji oprogramowania oraz przegląd gwarancyjny, który będzie przeprowadzany z częstotliwością zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

do 15 lutego 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto – waga punktowa 70 pkt. (70%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 70
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

b) Gwarancja - liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - waga punktowa - 30 pkt. (30%)
Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *
-------------------------------------------------------------- x 30
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *

* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEMYSŁAW BOCZKAJ "SPEC-WOOD"

Adres

Słoneczna 2C

39-120 Sędziszów Małopolski

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

Numer telefonu

608013063

NIP

5170107768

Tytuł projektu

Wdrożenie bezodpadowej technologii produkcji materiałów i prefabrykatów meblowych EcoWood®.

Numer projektu

POIR.03.02.01-18-0017/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VOLLMER Polska Sp. z o.o.
ul. Handlowa 11
41-807 Zabrze
data wpływu oferty: 26.11.2018
Cena 229 000 zł. netto
Liczba wyświetleń: 229