Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa automatycznej linii do łupania elementów betonowych w ramach projektu : pt. „Rozszerzenie oferty firmy Superbruk w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach II etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Data publikacji: 05.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1147394

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła dnia 14.11.2018 i dotyczyła omyłki pisarskiej w opisie Celu zamówienia:

Było
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi projektowej dla nowych produktów firmy "ABW SUPERBRUK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hryniewiczach 75/5 16-061 Juchnowiec Kościelny w ramach projektu : pt. „Rozszerzenie oferty firmy Superbruk w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach II etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dotyczącego Zadania nr 2 Nabycie środków produkcji - dostawa automatycznej linii do łupania elementów betonowych

Właściwy opis:
Celem zamówienia jest wybór Dostawcy automatycznej linii do łupania elementów betonowych dla firmy "ABW SUPERBRUK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hryniewiczach 75/5 16-061 Juchnowiec Kościelny w ramach projektu : pt. „Rozszerzenie oferty firmy Superbruk w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach II etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dotyczącego Zadania nr 2 Nabycie środków produkcji - dostawa automatycznej linii do łupania elementów betonowych

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego:
ABW SUPERBRUK Sp. z o.o.
Hryniewicze 75/5
16-61 Juchnowiec Kościelny

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bargłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 693278171

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa automatycznej linii do łupania elementów betonowych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Hryniewicze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Dostawcy automatycznej linii do łupania elementów betonowych dla firmy "ABW SUPERBRUK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hryniewiczach 75/5 16-061 Juchnowiec Kościelny w ramach projektu : pt. „Rozszerzenie oferty firmy Superbruk w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego” realizowanego w ramach II etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dotyczącego Zadania nr 2 Nabycie środków produkcji - dostawa automatycznej linii do łupania elementów betonowych

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy automatycznej linii do łupania elementów betonowych. Linia powinna składać się z dwóch łuparek, podajników, przenośników taśmowych do usuwania odpadów, systemu hydrauliki i sterowania oraz systemu zabezpieczeń przeciw wypadkom.
Wymagania dotyczące łuparek:
1) Parametry
a. Łuparka I
i. Maksymalna długość cięcia – minimum 1360mm
ii. Maksymalna wysokość cięcia – minimum 250mm
iii. Minimalna siła łupania – 100 ton
b. Łuparka II
i. Maksymalna długość cięcia – minimum 600mm
ii. Maksymalna wysokość cięcia – minimum 250mm
iii. Minimalna siła łupania – 42 tony
2) Systemy hydrauliki, automatyki i sterowania powinny być wykonane z komponentów bardzo wysokiej jakości, renomowanych producentów.
3) Łuparki powinny być wyposażone w komplet noży tnących oraz hydrauliczne noże boczne.
4) Sposób cięcia powinien następować od dołu ku górze.
5) Noże tnące oraz ich oprawa muszą być wykonane z metalu o wysokim stopniu twardości np. węglika wolframu lub jego odpowiednika.
6) Łuparki powinny mieć noże adaptacyjne, dostosowujące się do krawędzi łupania.
Wymagania dotyczące linii:
1) Podajniki i przenośniki powinny mieć możliwość regulacji prędkości.
2) System sterowania powinien mieć możliwość wprowadzenia i zapisywania recept dla poszczególnych wyrobów oraz możliwość zmian poszczególnych parametrów recept w trakcie ich wykonywania
3) System zabezpieczeń przeciw wypadkom powinien składać się z osłon siatkowych, barier optycznych oraz wyłączników bezpieczeństwa.
4) Dostawca powinien przekazać kopię oprogramowania linii oraz dokumentację techniczną w języku polskim.
Zamówienia obejmuje dostawę całej linii technologicznej wraz z okablowaniem i oprogramowaniem, transport, instalację, uruchomienie , wdrożenie personelu Zamawiającego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31.05.2019.
Za termin zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wdrożenia personelu Zamawiającego do obsługi linii przez Wykonawcę i przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z pełną dokumentacją potwierdzony podpisanym przez obie strony umowy bez zastrzeżeń protokół odbioru.
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
1) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad;
2) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają potencjał w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty 100% wartości zamówienia przed terminem zakończenia dostawy
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmianę zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania.
8. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
4) wydłużenie terminu realizacji umowy z powodu opóźnień związanych z wykonaniem prac przygotowawczych przez Zamawiającego
5) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).
c) Dokumentacja techniczna zawierająca opis linii, schemat, komponenty linii
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do zapytania ofertowego).
e) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 3 do zapytania ofertowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
zostaną złożone w terminie.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena netto za wykonanie zamówienia: 85 PKT
termin wykonania: 5 PKT
warunki płatności: 10 PKT

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kc -Punkty za kryterium „cena netto za wykonanie zamówienia” – zostaną obliczone według następującego wzoru:

Kc = (Cena netto oferty najtańszej )/(Cena netto oferty badanej ) ×85= ____pkt
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglany do 2 miejsc po przecinku.

Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
KT - Punkty za kryterium: „Termin wykonania” – oceniany będzie termin realizacji usługi od podpisania umowy w dniach kalendarzowych zostaną określone według następującego schematu. Termin wykonania obejmuje dostawę całej linii technologicznej wraz z okablowaniem i oprogramowaniem, transport, instalację, uruchomienie , wdrożenie personelu Zamawiającego.

KT =(Najkrótszy termin wykonania )/(Termin wykonania oferty badanej ) ×5 = ____pkt
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglany do 2 miejsc po przecinku.

Jeżeli termin wykonania oferty będzie wydawać się rażąco krótki w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności termin określony w dniach będzie o 50% krótszy od ilości dni stanowiących średnią arytmetyczną terminów na realizację zamówienia określonych w dniach kalendarzowych wszystkich złożonych ofert, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana oceny wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami ( harmonogram realizacji, dostępność komponentów, dostępność transportu) potwierdzi, że termin jest zbyt krótki.

Kw - Punkty za kryterium: „ Warunki płatności” – oceniane będą warunki płatności: wysokość płatności zaliczkowych (płatności przed podpisaniem protokołu odbioru), termin dokonania płatności końcowej, przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty 100% wartości zamówienia przed odbiorem całości zamówienia

Kw= KwI + KWII

KWI – wysokość płatności zaliczkowych
KWI=((100-Wysokość w % płatności zaliczkowych w odniesieniu do wartości oferty badanej)/(100-najniższa wśród ofert wartość w % płatności zaliczkowych do wartości ofwerty ) )×8 = ____pkt
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglany do 2 miejsc po przecinku.
KWII - termin płatności końcowej w dniach kalendarzowych ( od wystawienia faktury końcowej przez wykonawcę)

KWII =(Termin końcowej płatnosci oferty badanej)/(Najdłuższy termin płatności ) ×2 = ____pkt

Maksymalna, możliwa od uzyskania ilość punktów wynosi 100. Ocena oferty stanowi sumę punktacji uzyskanej z pkt. a), b) , c) .
K= KC + KT + KW
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą łączną sumę punktów. W przypadku równej ilości punktów – decydować będzie niższa cena. Spełnienie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

Wykluczenia

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku gdy Wykonawca będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ABW SUPERBRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

16-061 Hryniewicze

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

(85) 745 40 28

Fax

(85) 745 40 31

NIP

9661622789

Tytuł projektu

Rozszerzenie oferty firmy Superbruk w wyniku wdrożenia rekomendacji audytu wzorniczego

Numer projektu

POPW.01.04.00-20-0011/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Techno Split Srl
Via Barricata, 12/B
38050 Ospedaletto (Trento) - Italy

Data wpłynięcia: 30.11.2018r.

Cena: 1 210 464,00 PLN
Liczba wyświetleń: 328