Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni rolniczej na potrzeby projektu: „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”

Data publikacji: 04.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2018

Numer ogłoszenia

1147261

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Proszę o przesyłanie ofert wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 14.11.2018r. na adres e-mail: ebutajlo@gmail.com. W sprawach formalnych należy kontaktować się z Elżbietą Butajło – pod numerem telefonu tel. + 48 692 479 619 lub adresem mailowym: ebutajlo@gmail.com. Wszelkie pytania prosimy również kierować pod powyższy adres e-mail. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ebutajlo@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Butajło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692479619

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Zakup i dostawa tablic dydaktycznych - elektroniczne systemy pojazdowe.
Cena oferty obejmuje przeszkolenie z zakresu obsługi.

Część 2: Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni rolniczej:
a) Sprężarka-kompresor śrubowy
b) Zgrzewarka kleszczowa przenośna
c) Suwmiarka modułowa elektroniczna do kół zębatych
d) Mikroskop stereoskopowy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sierpecki Miejscowość: Studzieniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do rolniczej pracowni praktycznej nauki zawodu na potrzeby projektu: „Nauczanie Rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rolniczego do pracowni pnz wg poniższej specyfikacji:

Część 1: Zakup i dostawa tablic dydaktycznych - elektroniczne systemy pojazdowe:
a) dwuobwodowy układ hamulcowy
b) układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym
Cena oferty obejmuje przeszkolenie z zakresu obsługi.

Część 2: Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni rolniczej:
a) Sprężarka-kompresor śrubowy o parametrach:
Wydajność[m3/h] – 54
Wydajność [l/min] – 900
Pojemność zbiornika [litry] – 500
Ciśnienie max [bar] -10
Moc silnika [kw] – 7,5
Napięcie zasilania [v] – 400
Hałas [dB] -70
b) Zgrzewarka kleszczowa przenośna o parametrach:
Moc znamionowa 50% [kVa] – 2,5
Maksymalna moc zwarcia [kVa] – 20,5
Napiecie zasilania [V] – 400
Średnica elektrody [mm] – 12
Zgrzewy Blachy – stal niestopowa L= 125 mm [mm] -2,5-2,5
Pręty stal nie stopowa [średnica mm] 8+8
Dodatkowe elektrody 500 mm
c) Suwmiarka modułowa elektroniczna do kół zębatych m5-50 0,01mm
d) Mikroskop stereoskopowy; pow. x20-x40.

Kod CPV

39162110-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dydaktyczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy: 21 dni od podpisania umowy dostawy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał techniczny do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał osobowy do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty.

Dodatkowe warunki

Dopuszcza się oferty częściowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.
d. gdy nastąpią istotne zmiany w realizowanym wniosku o dofinansowanie projektu,
d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.
Warunki przyszłej umowy opisuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2. Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
3. Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (właściwy dla danej części)
4. Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:
a) Cena – Ceny ofert brutto (waga 90 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:   C=(CN/CO)*90        
Gdzie:
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
CN – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert.
CO – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.
90 - waga procentowa ocenianego kryterium (90% = 90 pkt.).
b) Gwarancja  (waga 10 %) będzie obliczana wg poniższych zasad
Oferta, która zaproponuje gwarancję 48 miesięcy otrzyma 10 punktów
Oferta, która zaproponuje gwarancję 36 miesięcy otrzyma 5 punktów
Oferta, która zaproponuje gwarancję 24 miesiące otrzyma 0 punktów
10 - waga procentowa ocenianego kryterium (10% = 10 pkt.)
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego (warunek konieczny) – 24 miesiące.
Nieokreślenie okresu gwarancji jakości lub podanie krótszego niż 24 miesiące potraktowane zostanie jako zaoferowanie jej na okres 24 miesięcy. Określenie okresu gwarancji jakości na więcej niż 48 miesięcy, potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie jej na okres 48 miesięcy.

3. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
4. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łączną (cena+gwarancja) najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się:
a) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,
b) Oferentów powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

Adres

Żurawia 43

00-680 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

223519312

Fax

223519310

NIP

5220001895

Tytuł projektu

Nauczanie rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Numer projektu

RPMA.10.03.01-14-9200/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1:
Oferta nr 1. MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o., 61-324 Poznań, ul. Ustrzycka 1
Data złożenia oferty: 13.11.2018r.
Cena oferty brutto 37.982 zł

Część 2:
Oferta nr 1: TORMET Sp. z o.o., Sp-k. ul.Jodłowa 30, 87-100 Toruń
Data złożenia oferty: 13.11.2018r.
Cena oferty brutto 22.596,15 zł
Liczba wyświetleń: 206