Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i zakup szkieletu konstrukcji nośnej aparatowni troposferycznej

Data publikacji: 04.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1147259

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W wersji papierowej :
Postępowanie BK nr"1147259"
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
" Dokumentacja Bożena Cygan"
W wersji elektronicznej skan :
andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl; iwona.lewandowska@zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Lewandowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i zakup konstrukcji nośnej aparatowni troposferycznej zgodnie z dokumentacją producenta.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie konstrukcji nośnej aparatowni. Konstrukcja nośna będzie służyła do przenoszenia anteny, pozycjonera antenowego wraz z elementami komunikacyjnymi w zabudowie kontenera 20- stopowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konstrukcja aparatowni troposferycznej - część nośna w zabudowie kontenera 20 stopowego.
Zamawiający dostarcza bryłę 3D wraz z opisami. Zadaniem wykonawcy jest realizacja dokumentacji technologicznej w swoim zakresie i na jej podstawie wykonanie konstrukcji.
Konstrukcja jest spawana w profilach handlowych. Dokumentacja zostanie udostępniona w siedzibie zamawiającego :
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
po uwcześniejszym zgłoszeniu emailowym lub telefonicznym na adres : andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl i uzgodnieniu telefonicznym terminu telefonicznie 607794700.
Dokumentacja zostanie udostępniona tylko i wyłącznie po podpisaniu NDA który jest w załączniku.
W przypadku wskazania podwykonawcy przez wykonawcę umowa NDA również ma być podpisana przez podwykonawcę w stosunku do ZDZ Kraków.

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

zostanie ustalony w czasie realizacji przedsięwzięcia dostawy ale nie dłużej niż 3-4 mce

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykazanie, że wykonawca lub jego podwykonawca - wykonawcy posiada doświadczenie w budowie kontenerów transportowych:
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.
Certyfikat AQAP: 2110:2009
ISO 9001:2008

Wiedza i doświadczenie

- bark wymagań

Potencjał techniczny

- bark wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- bark wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Nie zaleganie z podatkami i świadczeniami ZUS za ostatnie 3 miesiące

Dodatkowe warunki

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbicia kwoty oferenta na w dowolne części i zaszeregowanie je do osobnych faktur
które zostaną opisane :
1. Materiały metalowe na realizację aparatowni i podzespołów - postępowanie BK nr 1147259
2. Mocowania i kompozyty na realizację aparatowni i podzespołów - postępowanie BK nr 1147259
3. Materiały i elementy elektroniczne na realizację aparatowni - postępowanie BK nr 1147259
4. Falowody półsztywne - postępowanie BK nr 1147259
5. Cyrkulatory wraz z izolatorami z przyłączami falowodowymi - postępowanie BK nr 1147259
6. Złącza obrotowe na flansze CPR187 - postępowanie BK nr 1147259
7. Tablica przyłącza komutacyjnego - postępowanie BK nr 1147259
8. Moduł prototypowego odbiornika korelacyjnego z konwerterem częstotliwości wyposażony w nadajnik 10 W przeznaczony dla BSL - postępowanie BK nr 1147259
9. Zespoły ułożyskowania pozycjonera azymutu i elewacji - postępowanie BK nr 1147259


Podział kwoty oferenta na powyższe faktury wynika ze specyfiki projektów realizowanych przez NCBiR.
Zamawiający może zażądać faktur przed zakończeniem dostawy. Wykonawca będzie miał obowiązek wystawienia faktury od momentu jej zażądania w formie pisemnej nie dłużej niż 7 dni.

Warunki zmiany umowy

- bark wymagań

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykazanie, że wykonawca lub jego podwykonawca - wykonawcy posiada doświadczenie w budowie kontenerów transportowych:
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.
Certyfikat AQAP: 2110:2009
ISO 9001:2008
Zaświadczenia z ZUS i US za ostatnie 3 miesiące o niezaleganiu z płatnościami
NDA - Wykonawca i Podwykonawca(y)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

- cena 100%

Wykluczenia

-brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZURAD SP Z O.O.
UL. STACYJNA 14
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
NIP 7591615138
CENA OFERTY 240 000,06 BRUTTO ZŁ ZA 1 SZT.
Liczba wyświetleń: 361