Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/POPW/1.4 II ETAP dotyczące dostawy „AUTOMATYCZNYCH LINII DO PROFILOWANIA NOWYCH WZORÓW KALENICY - 3 SZTUKI ”

Data publikacji: 02.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

1147158

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ AUTOMATYCZNEJ/YCH LINII DO PROFILOWANIA NOWYCH WZORÓW KALENICY
- osobiście w siedzibie firmy w siedzibie PPUH "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, ul. WOJSŁAWSKA 14, 39-300 MIELEC;
- pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy w siedzibie PPUH "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, ul. WOJSŁAWSKA 14, 39-300 MIELEC.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 07.12.2018 r., do godz. 16:00 w siedzibie firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, ul. WOJSŁAWSKA 14, 39-300 MIELEC

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

grzegorz.kramarczyk@regamet.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Kramarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 142 761

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:
- trzech linii do profilowania nowych wzorów kalenicy
w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/18.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 209 000,00 EUR na zakup elementu projektu tj. 3 linii do profilowania nowych wzorów kalenicy.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (wytyczne programowe).

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Rzemień

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAKUP AUTOMATYCZNYCH LINII DO PROFILOWANIA NOWYCH WZORÓW KALENICY - 3 SZTUKI

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa:
a) Automatyczna linia do profilowania nowych wzorów kalenicy – 2 sztuki – CZĘŚĆ I.
b) Automatyczna linia do profilowania nowych wzorów kalenicy – 1 sztuka – CZĘŚĆ II.

Ad. a) Automatyczna linia do profilowania nowych wzorów kalenicy – 2 sztuki – CZĘŚĆ I.
Linie przeznaczone będą do profilowania nowych wzorów gąsiorów i składać się mają z następujących elementów:
a) Rozwijak napędzany elektromechanicznie z manualnym rozprężaniem , stacjonarny
b) Nożyce krążkowe,
c) Wprowadzenie,
d) Profilarka z napędem w postaci motoreduktorów,
e) Prasa hydrauliczna,
f) Gilotyna hydrauliczna,
g) Odbierak,

Minimalne parametry / funkcjonalności linii do profilowania:
- moc znamionowa maszyny - nie mniej niż 10,8 kW,
- grubość profilowanej blachy: 0,45 mm – 0,55 mm,
- maksymalna szerokość kręgu blachy - 416 mm,
- wydajność co najmniej do 150/L=2m (szt./h),
- długość bez rozwijaka - nie więcej niż 8800 mm,
- szerokość linii w zakresie od 700 mm do 900 mm,
- stacje profilujące montowane na słupach,
- rozwijak o udźwigu co najmniej 1400 kg,
- zakres rozprężenia skrzydeł rozwijaka - co najmniej w przedziale 420 mm - 500 mm,
- stół odbiorczy - długość co najmniej 2000 mm,
- szafa sterownicza umieszczona pod maszyną,
- osłony BHP o wysokości co najmniej 1500 mm,
- linia wyposażona w aplikator folii
- dotykowy kolorowy panel sterowniczy PLC co najmniej 7''

Ad. b) Automatyczna linia do profilowania nowych wzorów kalenicy – 1 sztuka – CZĘŚĆ II.
Linia do profilowania nowych wzorów kalenicy składać się z następujących elementów:
a) Rozwijak napędzany elektromechanicznie z manualnym rozprężaniem , stacjonarny,
b) Nożyce krążkowe,
c) Wprowadzenie,
d) Profilarka z napędem w postaci motoreduktorów,
e) Prasa hydrauliczna,
f) Gilotyna hydrauliczna,
g) Odbierak,

Minimalne parametry / funkcjonalności linii do profilowania:
- moc znamionowa maszyny- nie mniej niż 8,5 kW,
- grubość profilowanej blachy: 0,45 – 0,55 mm,
- maksymalna szerokość kręgu blachy - 312,5 mm,
- wydajność co najmniej 400 (szt./h)
- długość bez rozwijaka - nie więcej niż 8800 mm,
- szerokość linii w zakresie od 700 mm do 900 mm,
- stacje profilujące montowane na słupach,
- rozwijak o udźwigu co najmniej 1400 kg,
- zakres rozprężenia skrzydeł rozwijaka - co najmniej w przedziale 420 mm - 500 mm,
- stół odbiorczy - długość co najmniej 2000 mm,
- szafa sterowanicza umieszczona pod maszyną,
- osłony BHP o wysokości co najmniej 1500 mm,
- linia wyposażona w aplikator folii
- dotykowy kolorowy panel sterowniczy PLC co najmniej 7''

Szczegółowe schematy, rysunki techniczne wzorów gąsiorów dachowych, do produkcji których dedykowane mają być automatyczne linie do profilowania nowych wzorów kalenicy zostały umieszczone w Załączniku nr 4 i 5 do Zapytania. Oferowane urządzenie/urządzenia musi/muszą być skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiało/y produkcję gąsiorów o konkretnych, wskazanych w załączniku nr 4 i 5, wzorze. Załączniki te zostaną przesłane do Oferenta po podpisaniu Oświadczenia o poufności. Nie jest to jednak wymóg obligatoryjny - Oferent może złożyć ofertę bez zapoznywania się z wzorami gąsiorów dachowych.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym formularzu , szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można w zapytaniu ofertowym.

WSZYSTKIE OFERTY, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WW. WYMOGÓW W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU DOSTAWY ZOSTANĄ ODRZUCONE.
Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu nie niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winiensporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
• Okres realizacji zamówienia:
- do 30.04.2019 r. dla Części I – Automatyczna linia do profilowania nowych wzorów kalenicy – 2 sztuki
- do 30.04.2019 r. dla Części II – Automatyczna linia do profilowania nowych wzorów kalenicy – 1 sztuka
• Miejsce realizacji zamówienia: zakład produkcyjny Rzemień
• Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – I połowa grudnia 2018

• Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub dwie części (Część I - Automatyczna linia do profilowania nowych wzorów kalenicy – 2 sztuki ; Część II Automatyczna linia do profilowania nowych wzorów kalenicy – 1 sztuka).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b) udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
c) oferują poszczególne zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,
d) posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji oferowanego przedmiotu zamówienia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach,
e) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY
A. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.
B. Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy:
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
• wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
C. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
4. Dokumenty od nabywców potwierdzające wdrożenie/instalację oferowanego urządzenia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach. Zamawiający wymaga przedstawienia tych dokumentów od co najmniej 3 firm, które zakupiły urządzenia w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej z podaniem modelu urządzenia, nazwy nabywcy i daty nabycia.
5. Dokumenty tj. rysunek techniczny przedstawiający proponowane środki trwałe.
6. Specyfikacja potwierdzająca posiadanie minimalnych parametrów technicznych wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena netto w PLN lub EUR* - 70%,
B. Gwarancja - 15%,
C. Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji lini - 15%.
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru:
- najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 70 punktów
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.
Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:
- udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji – 15 punktów,
- udzielenie co najmniej 18 miesięcznej gwarancji – 10 punktów,
- udzielenie 12 miesięcznej gwarancji lub krótszej – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów.
Ad. C Kryterium: Czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii w miejscu instalacji linii zostanie obliczone wg następującego wzoru:
- do 4 godzin od momentu zgłoszenia – 15 punktów,
- do 6 godzin od momentu zgłoszenia – 12 punktów,
- do 8 godzin od momentu zgłoszenia – 9 punktów,
- do 10 godzin od momentu zgłoszenia – 6 punktów,
- do 12 godzin od momentu zgłoszenia – 3 punkty,
- powyżej 12 godzin od momentu zgłoszenia – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów.

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B i Kryterium C zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA lub osobami wykonującymi w imieniu firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA

Adres

Wojsławska 14

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

509 142 761

Fax

(17) 583 08 66

NIP

8171002607

Tytuł projektu

„Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku”

Numer projektu

POPW.01.04.00-18-0006/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I
NAZWA I ADRES: DACHPOLL Sp. z o. o. , Ul. KOLEJOWA 5 , 29-100 WŁOSZCZOWA
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 07.12.2018 r., godz. 15:10
CENA: 274 000,00 PLN NETTO

CZĘŚĆ II
NAZWA I ADRES: DACHPOLL Sp. z o. o. , Ul. KOLEJOWA 5 , 29-100 WŁOSZCZOWA
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 07.12.2018 r., godz. 15:10
CENA: 147 000,00 PLN NETTO
Liczba wyświetleń: 251